Công văn 1642/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
54
lượt xem
1
download

Công văn 1642/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1642/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện các khoản thu về đất năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1642/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc   c ­ t thu Õ  sè 1642tct/nv7  n g µy  14 th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò  viÖc thùc hi Ö n   c¸c kh o¶ n  thu v Ò   Êt  m  2003 ® n¨ KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh, TP  c¸c    trùc thuéc    TW TÝnh  ®Õn  hÕt  th¸ng  n¨m  4  2003, sè    thu  ngµnh  do  thuÕ  qu¶n      lý ®¹t 33,9%  víidù  so    to¸n ph¸p    lÖnh  b»ng  vµ  113%   víicïng    so    kú, trong ®ã:    thu  thuÕ  nhµ  ®Êt    míichØ    ®¹t20,9%  to¸n,b»ng  dù    99,9%  cïng kú,tiÒn thuª®Êt          ®¹t31,6%  to¸n,thu tiÒn b¸n    dù        nhµ  thuéc së    h÷u  nhµ      níc®¹t27,5%  to¸n, dù    thuÕ  chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt    ®¹t 29,2%  to¸n,b»ng  dù    92%  cïng    kú;c¸c  kho¶n    ®Êt    trªnlµcßn  thu vÒ  ®ai nh      thÊp  víi so    cïng kú  tiÒm    vµ  n¨ng thùc tÕ    cña ®Þa  ph¬ng.NhiÒu    kho¶n    ®Êt    ph¸tsinh nhng  thu vÒ  ®ai ®∙      cha  îcnép  ®   ®Çy  vµo  ®ñ  ng©n  s¸ch Nhµ    thu tiÒn sö    nícnh      dông  ®Êt  th«ng  qua ®Êu     gi¸, thuÕ  chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  c¸cx∙,phêng.ViÖc  ë        qu¶n      lýthu thuÕ  nhµ  ®Êt  cßn      ®Ó sãt,cha  a  ® hÕt   îng vµo  bé  thu nép  ®èi t   lËp  vµ    thuÕ  nhÊt lµc¸c      khu vùc  d©n  míih×nh  c    thµnh,khu      gi∙nd©n  theo quy    ho¹ch gi¶i     to¶..C¸c    . Chi  côc thuÕ  cha thùc sù    quan  t©m  chØ  ®¹o      c¸c®éi thuÕ  phèihîp víi         phuêng,  x∙, c¸c uû    nhiÖm    thu trong viÖc    qu¶n    lýtõng   îng nép  ®èi t   thuÕ  theo côm  d©n  c  dÉn  i tí kh«ng    kiÓm     so¸thÕt  nguån  tõ ®Êt, t×nh  thu      tr¹ng nî ®äng      tiÒn thuª   ®Êt,thuÕ    nhµ ®Êt kÐo  dµi. §Ó  ®¶m  b¶o    thu ®óng, thu kÞp    tiÒn thu vÒ      thêisè      ®Êt    ®ai (gåm  nî  c¶  ®äng    c¸c n¨m  íc)cña  tr   n¨m 2003  theo  to¸ncña  Tµi chÝnh  giao cho  dù    Bé    ®∙    c¸c ®Þa     ph¬ng, Tæng     côc thuÕ  yªu cÇu Côc  thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè tËp  trungchØ    ®¹o  thùc hiÖn    mét  biÖn  sè  ph¸p cô    thÓ  sau ®©y: 1.VÒ     tiÒn  thuª ®Êt:   ­ KiÓm     so¸tc¸c ®¬n  sö    tra,rµ      vÞ  dông  ®Êt  vµo s¶n xuÊt kinh doanh,       thuéc ®èi t          îng thuª®¸ttheo  quy ®Þnh, x¸c ®Þnh     îng cha  hîp ®ång      râ ®èi t   ký    thuª®Êt,diÖn      tÝch ®Êt ®ang qu¶n    dông, gi¸®Êt  sè  lý,sö      vµ  tiÒn  thuª®Êt    tõng ®¬n  ph¶inép. Trêng  mét  ®Þa   vÞ      hîp  sè  ph¬ng  vËn dông    K    hÖ sè  ®Ó tÝnh    gi¸®Êt,ph¶icã      quy  ®Þnh  thÓ  cô  cña UBND   tØnh      ®Ó ¸p dông c¸ch tÝnh    thèng  nhÊt,tr¸nhviÖc      vËn dông    tuú tiÖn trong viÖc        x¸c®Þnh    K. hÖ sè  ­ §èivíi       diÖn tÝch ®Êt  cña ®¬n  hµnh  vÞ  chÝnh  nghiÖp,®Êt  ninh  sù    an  quèc phßng,®Êt  dông    sö  vµo môc ®Ých  c«ng  céng,nÕu    ®¬n  cã  dông  vÞ  sö  mét phÇn  vµo s¶n  xuÊt kinh doanh      hoÆc  cho thuªth×    ph¶ikª khainép        tiÒn  thuª®Êt    ®èi    víiphÇn  diÖn  tÝch   ¬ng  ®ã t øng      víithêigian  dông  sö  vµo kinh  doanh  cho ®Õn     quyÕt ®Þnh  lýcña  khicã    xö    cÊp  thÈm  cã  quyÒn. ­§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp Nhµ    nícchuyÓn  æi  ® thµnh  C«ng      tycæ phÇn,   viÖc thùc hiÖn  ®∙i®Çu    trong    tiÒn  u    t ®ã cã  thuª ®Êt    ph¶i thùc    hiÖn theo  ®óng  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   98/2002/TT­ tsè  BTC  ngµy  24/10/2002 cña  Tµi Bé    chÝnh  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn    cña  TµichÝnh,Tæng  Bé      côc thuÕ. ­ C¨n  vµo    cø  th«ng  b¸o nép tiÒn thuª®Êt    hµng n¨m,    c¸c doanh nghiÖp  ph¶i h¹ch    to¸n tiÒn    thuª ®Êt    ®Çy     ®ñ vµo    chi phÝ s¶n xuÊt,gi¸thµnh      s¶n  phÈm   lµm  së  c¬  quyÕt  to¸n tiÒn    thuª ®Êt. Nh÷ng      ®¬n  kh«ng  vÞ  h¹ch to¸n  
  2. 2 ®Çy    ®ñ tiÒn thuª®Êt,cßn          nî tiÒn thuª®Êt    cÇn  biÖn  cã  ph¸p thÝch      hîp ®Ó xö    thu nép  lývµ    tiÒn thuª®Êt      vµo ng©n  s¸ch kÞp    thêi. 2.VÒ     thuÕ  nhµ  ®Êt: ­ Phèihîp víi quan          c¬  §Þa chÝnh  ®Þa  ë  ph¬ng    ®Ó kiÓm          tra,rµ so¸tc¸c hé d©n      chøc  c,c¸ctæ  (chó ý  nh÷ng    ë  khu  d©n    c,khu  thÞ    ®«  míih×nh  thµnh,  khu  i t¸ ®Þnh  . cã  dông  c.. ) sö    ®Êt    ë, x©y  dùng c«ng tr×nh thuéc diÖn  chÞu  thuÕ  nhµ  ®Êt  theo quy ®Þnh  nhng cha    kª khainép    thuÕ    a  ®Ó ® vµo  sæ   lËp  bé thuÕ  qu¶n        vµ  lý®Ó thu ®óng  thuÕ  sè  nhµ ®Êt ph¶ithu (gåm  thuÕ        c¶  truy thu c¸cn¨m  íc)cña     îng theo quy      tr   c¸c®èi t     ®Þnh. ­ Mçi    ®Þa  bµn cÇn  b¶n  ®å   cã  s¬  hiÖn  tr¹ng®èi  îng  dông    t sö  ®Êt    ®Ó lËp  s¬  hå  theo  tõng  sö  hé  dông    ®Ó qu¶n    lý,n¾m  ch¾c    c¸c biÕn ®éng vÒ  ®Êt    ®ai gi÷a c¸c®èi t   dông           îng sö  ®Ó thu thuÕ nhµ ®Êt,thuÕ    chuyÓn  quyÒn  sö dông ®Êt,lÖ    phÝ  ícb¹. tr   ­ CÇn     chó  qu¶n    thuÕ  ý  lýthu  nhµ ®Êt    c¸c khu    ®« thÞ    míi h×nh thµnh  b¸o c¸o UBND   tØnh, thµnh    phè    ®Ó chØ  ®¹o  c¸c ngµnh  chøc  cã  n¨ng    x¸c ®Þnh  kÞp    i êng  thêilo¹  ® phè, vÞ      trÝ ®Êt theo quy ®Þnh    ®Ó tÝnh  thuÕ nhµ  ®Êt theo ®óng    chÕ  ®é. 3.VÒ     thu  tiÒn  dông  sö  ®Êt  thuÕ  vµ  chuyÓn   quyÒn   dông  sö  ®Êt: ­ N¾ m     ch¾c  t×nh h×nh  thùc hiÖn viÖc quy ho¹ch  ®Êt ®ai  ®Þa   ë  ph­ ¬ng, ®Ò     xuÊt víiUBND       cÊp tØnh  thùc hiÖn    h×nh  thøc giao ®Êt cho    c¸c tæ  chøc,c¸nh©n      theo h×nh    thøc ®Êu      gi¸quyÒn  dông  sö  ®Êt,®¶m     b¶o    thu tiÒn  sö  dông  ®Êt      tr s¸tgi¸thÞ  êng,tr¸nhc¸ctiªucùc          trongviÖc    giao ®Êt.   ­ TiÒn  dông    sö  ®Êt  th«ng qua ®Êu    gi¸ph¶inép    hÕt  vµo  Ng©n s¸ch Nhµ    níc.Trêng    chiphÝ    hîp cã    ®Êu      gi¸, phÝ  chi ®Òn       îctrõc¸cchiphÝ  bïth× ®         ®ã. ­ Thùc    hiÖn viÖc      ghinî tiÒn  dông  sö  ®Êt    trªngiÊy  chøng nhËn    khihîp  ph¸p    ho¸ quyÒn  dông  sö  ®Êt ®èi      víic¸c ®èi îng lµ c¸c hé  t       d©n    c¸n    c,hé  bé, c«ng chøc khã kh¨n. ­ Phèi hîp      víingµnh ®Þa  chÝnh  bµn biÖn ph¸p ®Èy  nhanh viÖc cÊp  giÊy chøng    nhËn  quyÒn  dông  sö  ®Êt,lµm  së    c¬  cho  viÖc  qu¶n    lý®Êt    ®ai vµ  thu thuÕ    chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt,thuÕ    nhµ  ®Êt. ­ Phèi hîp        víichÝnh quyÒn  ®Þa  ph¬ng    c¸c cÊp, nhÊt      lµ chÝnh quyÒn  phêng, x∙ ®Ó       n¾m   ch¾c    c¸c ®èi îng  dông  t sö  ®Êt    trªn®Þa  bµn, ph¸thiÖn      c¸ctr   êng    hîp mua    b¸n,chuyÓn  nhîng nhµ    ®Êt      traotayhoÆc   x¸cnhËn  cã    cña  ®Þa  ph¬ng nhng  cha lµm      thñ tôcsang    c¬  tªnë  quan  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  ®Ó  qu¶n    thu c¸ckho¶n  li   lývµ      cã  ªnquan ®Õn  ®Êt          ®ai phïhîp víichÝnh s¸ch  chÕ  hiÖn  ®é  hµnh. 4.VÒ     thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp: ­ Trong    khi chê  Quèc   héi ban hµnh  NghÞ  quyÕt    vÒ viÖc  miÔn,  gi¶m  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp    tõ n¨m  2003  ®Õn  n¨m 2010, tr   ¾t      íc m ®Ò nghÞ  Côc thuÕ  tËp trung chØ    ®¹o:tiÕp tôc hoµn        thiÖn  thuÕ  dông  bé  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  n¨m  2003    së  trªn c¬  cña  thuÕ  bé  n¨m 2002  ®iÒu  cã  chØnh  nh÷ng  biÕn ®éng  diÖn  vÒ  tÝch,h¹ng    ®Êt  lµm  së  c¬  tr×nh UBND     tØnh,thµnh    phè quyÕt  ®Þnh  miÔn, gi¶m    thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp trong h¹n    ®iÒn  ®èi    n«ng  víihé  d©n.  §ång    kÕ  thêicã  ho¹ch      ®Ó thu thuÕ    c¸c ®èi îng kh«ng  t   ph¶i lµ n«ng      d©n  tham    cã  gia s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp, hé    tËp  thÓ  hé  vµ  cã  diÖn tÝch ®Êt  s¶n xuÊtn«ng    nghiÖp      vîth¹n ®iÒn.
  3. 3 5.vÒ     quyÕt  to¸n thuÕ  kho¶n    c¸c  thu    liªnquan  ®Õn   ®Êt  ®ai: Thùc hiÖn  quyÕt    to¸nkÕt qu¶      thu c¸ckho¶n    ªnquan  thu li   ®Õn  ®Êt ®ai;  x¸c®Þnh  tiÒn thu thõa,thu thiÕu ®Ó           sè            ®Ò ra c¸cbiÖn  ph¸p thÝch      hîp nh»m   thu hÕt      c¸ckho¶n    nî®äng, ® Æc     biÖtlµtiÒn thuª®Êt,thuÕ            nhµ  ®Êt. 6.§«n    ®èc  thu  nép: ­ Trªn c¬  x¸c ®Þnh        së    c¸c kho¶n    ªnquan  thu li   ®Õn  ®Êt    ®ai cña tõng hé  d©n    chøc, c¸ nh©n,  c, tæ      ®¬n    vÞ, Côc thuÕ  cÇn  biÖn  cã  ph¸p chØ ®¹o    c¸c Chi côc    thuÕ  êng  th xuyªn tæ    chøc  kiÓm     ®«n  travµ  ®èc ®éi thuÕ    x∙,phêng  ®Ó   nép  thu  ®Çy  ®ñ, kÞp    tiÒn  thêisè  thuÕ  c¸c kho¶n  nép  vµ    thu  kh¸c theo    th«ng    b¸o.§ång    lýnghiªm    êng    t×nh  thêixö    c¸ctr hîp cè  ch©y    ú,d©y  chèng  da  ®èi kh«ng    chÞu nép    mµ kh«ng  lýdo  cã    chÝnh  ®¸ng. ­ T¨ng    cêng  c«ng    t¸ctuyªn truyÒn, gi¶ithÝch          vÒ chÕ     li   ®é thu  ªnquan  ®Õn   ®Êt ®ai      trªnc¸c ph¬ng tiÖn  th«ng      tin®¹ichóng      ®Ó c¸c ®èi îng  t thuéc   diÖn  nép  thuÕ  nhµ ®Êt,c¸c kho¶n    ªnquan      thu li   ®Õn   ®Êt    ®ai hiÓu  tù gi¸c vµ      thùc hiÖn    nghÜa  víi vô    Nhµ níc. ­ Tham  gia cïng    víingµnh  ®Þa  chÝnh nhµ  ®Êt trong viÖc cÊp  giÊy  chøng  nhËn quyÒn  h÷u  së  nhµ  quyÒn  dông  vµ  sö  ®Êt,x¸c ®Þnh      nghÜa  vô  tµichÝnh    ®èi      sö  víic¸c hé  dông  ®Êt,®«n    ®èc  nép  thu  hoÆc       ghinî tiÒn sö  dông ®Êt    trªngiÊy chøng    nhËn quyÒn  dông  sö  ®Êt. Tæng  côc thuÕ    ®Ò nghÞ  Côc  thuÕ    c¸c tØnh,thµnh    phè tËp trung chØ    ®¹o  ®Ò   vµ  xuÊt c¸c biÖn      ph¸p trong qu¶n    chøc    lý,tæ  tètviÖc thu nép    c¸c kho¶n  thu    vÒ ®Êt  ®ai nh»m  chèng  thÊt thu  hiÖu    cã  qu¶, gãp    phÇn  hoµn  thµnh th¾ng    lînhiÖm  ng©n  i vô  s¸ch n¨m    2003.  
Đồng bộ tài khoản