Công văn 165/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Công văn 165/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 165/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đề nghị báo cáo số liệu về số học sinh, sinh viên và thực trạng ký túc xá của học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 165/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ Xà H I CH NGHĨA VI T NAM ------------- ð c l p - T do - H nh phúc --------------------- Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2009 S : 165/BXD-QLN V/v ñ ngh báo cáo s li u v s h c sinh, sinh viên và th c tr ng ký túc xá c a h c sinh, sinh viên các trư ng chuyên nghi p. Kính g i:Các B cơ quan ngang B , UBND các t nh thành ph TW Ngày 05 tháng 02 năm 2009, t i cu c h p thư ng tr c Chính ph v i các B , ngành do Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ch trì bàn v Chương trình ñ u tư xây d ng nhà xã h i giai ño n 2009-2015. Theo ý ki n k t lu n c a Th tư ng Chính ph , giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành xây d ng Chương trình ñ u tư xây d ng ký túc xá giai ño n 2009 - 2015 dành cho .vn h c sinh, sinh viên các trư ng ñ i h c, cao ñ ng, trung h c chuyên nghi p và trư ng d y ngh trên ñ a bàn c nư c, ñ trình Th tư ng Chính ph trong tháng 4 năm 2009. am ietn B Xây d ng ñ ngh các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương kh n trương t ng h p s li u (theo bi u m u ñính kèm công văn này) do Quý cơ quan là ñơn atV v ch qu n, báo cáo v B Xây d ng trư c ngày 28 tháng 02 năm 2009, ñ B Xây d ng t ng h p .Lu và ñ xu t Chương trình ñ u tư xây d ng ký túc xá giai ño n 2009-2015 k p th i báo cáo Th tư ng ww Chính ph ñúng th i gian quy ñ nh, quá th i h n trên Quý cơ quan không có báo cáo thì coi như w không có nhu c u./. (M i chi ti t xin liên h : C c Qu n lý nhà và th trư ng b t ñ ng s n - B Xây d ng 37 Lê ð i Hành - Hà N i, ñi n tho i 04.39746477, fax 04.3215208). KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Ni nh n: - Như trên; - TT Nguy n T n Dũng (ñ B/C); - PTT Hoàng Trung H i (ñ B/C); Nguy n Tr n Nam - VPCP; - Lưu VP, QLN(2b). FILE ðƯ C ðÍNH KÈM THEO VĂN B N
  2. .vn am ietn atV .Lu ww w
Đồng bộ tài khoản