Công văn 1653/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 1653/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1653/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc lập Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1653/BXD-VP của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1653/BXD-VP Vv Lập Danh mục thủ tục hành Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008 chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Kính gửi: Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Theo đề nghị của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 63/CCTTHC ngày 8/7/2008 về lập danh mục các thủ tục hành chính, sau khi nghiên cứu và tổ chức triển khai rà soát, Bộ Xây dựng gửi Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như sau: Tên thủ tục hành chính Cơ quan TT Ngành XD, Ghi chú lĩnh vực thực hiện TTHC Chứng chỉ hành nghề trong hoạt 1. động xây dựng: - Chứng chỉ hành nghề giám sát thi Xây dựng Sở Xây dựng công xây dựng công trình. - Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, Xây dựng Sở Xây dựng kỹ sư hoạt động xây dựng. Giấy phép xây dựng: Xây dựng Sở Xây dựng, Uỷ ban 2. nhân dân cấp huyện, xã Văn bản chấp thuận thiết kế cơ sở 3. dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghịêp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị - Dự án nhóm A và các dự án đầu tư Xây dựng Bộ Xây dựng xây dựng công trình khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. - Dự án nhóm B, C. Xây dựng Sở Xây dựng Giấy phép thầu cho nhà thầu nước 4. ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam: - Dự án nhóm A và các dự án đầu tư Xây dựng Bộ Xây dựng xây dựng công trình thuộc địa bàn 2 tỉnh trở lên. - Dự án nhóm B, C. Xây dựng Sở Xây dựng Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Nhà ở UBND cấp tỉnh cấp cho 5 nhà ở tổ chức. UBND cấp huyện cấp cho cá nhân Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Công trình UBND cấp tỉnh cấp cho 6 công trình xây dựng xây dựng tổ chức. UBND cấp huyện cấp cho cá nhân Cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất Kinh doanh Sở Xây dựng các tỉnh, 7
  2. động sản bất động thành phố trực thuộc sản trung ương Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu Kinh doanh UBND cấp tỉnh 8 đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án bất động hạ tầng khu công nghiệp sản Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch Sở Xây dựng; Sở kiến 9 quy hoạch xây dựng xây dựng trúc qui hoạch 2 thành phố (Hà nội, Hồ Chí Minh) Văn bản chấp thuận phương án kiến quy hoạch Sở Xây dựng; Sở kiến 10 trúc quy hoạch xây dựng trúc qui hoạch 2 thành phố (Hà nội, Hồ Chí Minh) Văn bản chấp thuận nhiệm vụ và đồ quy hoạch Bộ Xây dựng 11 án qui hoạch xây dựng liên vùng; qui xây dựng hoạch chung XD với đô thị từ loại 2 trở lên. Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án qui quy hoạch Thủ tướng Chính phủ 12 hoạch xây dựng liên vùng; qui hoạch xây dựng chung XD với đô thị từ loại 2 trở lên Văn bản chấp thuận nhiệm vụ và đồ quy hoạch Sở Xây dựng hoặc Sở án qui hoạch xây dựng vùng tỉnh xây dựng Quy hoạch - Kiến trúc (trong phạm vi địa giới của tỉnh) (đối với các tỉnh, thành gồm: phố có Sở Quy hoạch - a. Qui hoạch chung xây dựng: Kiến trúc) QHC xây dựng các đô thị loại 3, 4, 5 và các đô thị mới có quy mô dân số tương đương đô thị loại 3, loại 4, loại 5 b. qui hoạch chi tiết XD QHCT xây dựng tỷ lệ 1/2000 các khu chức năng của đô thị loại đặc biệt, loại 1, 2, 3 QHCT tỷ lệ 1/2000 và tỷ lệ 1/500 đối với các khu vực có phạm vi lập quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính từ hai quận, huyện trở lên Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án qui quy hoạch ủy ban nhân dân cấp hoạch xây dựng vùng tỉnh (trong xây dựng tỉnh phạm vi địa giới của tỉnh) gồm: a. Qui hoạch chung xây dựng: QHC xây dựng các đô thị loại 3, loại 4, loại 5 và các đô thị mới có quy mô dân số tương đương đô thị loại 3, loại 4, loại 5 b. qui hoạch chi tiết XD QHCT xây dựng tỷ lệ 1/2000 các khu chức năng của đô thị loại đặc
  3. biệt, loại 1, loại 2, loại 3 QHCT tỷ lệ 1/2000 và tỷ lệ 1/500 đối với các khu vực có phạm vi lập quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính từ hai quận, huyện trở lên Văn bản chấp thuận nhiệm vụ và đồ quy hoạch Cơ quan quản lý xây 13 án qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ xây dựng dựng cấp huyện; (các 1/2000 các khu chức năng thuộc các quận và các đô thị là đô thị loại 4, loại 5 phòng XD; cáchuyện là QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu phòngcôngthương) chức năng của đô thị từ loại đặc biệt đến loại 5 QHCT xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án qui quy hoạch Uỷ ban nhân dân cấp 14 hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 xây dựng huyện các khu chức năng thuộc các đô thị loại 4, loại 5 QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị từ loại đặc biệt đến loại 5 QHCT xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; Văn bản chấp thuận việc xuất khẩu Vậ t liệu Bộ Xây dựng 15 khoáng sản làm vật liệu xây dựng xây dựng Văn bản chấp thuận đưa vào quy Vậ t liệu Bộ Xây dựng 16 Khi QH hoạch khoáng sản làm VLXD xây dựng khoáng sản làm VLXD chưa được TTg phê duyệt Thủ tục bổ sung dự án mới vào Quy Vậ t liệu Bộ Xây dựng 17 hoạch phát triển công nghiệp xi xây dựng măng VN Xác nhận máy chính của lô hàng Thuế nhập Bộ Xây dựng, các Sở qui định 18 thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ khẩu thiết Xây dựng tại nhập khẩu để tính Thuế nhập khẩu bị Thông thiết bị tư số 85/2003/ TT-BTC ngày 29/8/200
  4. của 3 Bộ TC Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như trên; - Lưu: Vụ HĐXD, Vụ KTQH, Cục QLN, Vụ VLXD; (Đã ký) - Lưu VP (Phòng TH). Cao Lại Quang
Đồng bộ tài khoản