Công văn 1664-TCT/HTQT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
41
lượt xem
11
download

Công văn 1664-TCT/HTQT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1664-TCT/HTQT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1664-TCT/HTQT của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A   æ N G  C ô C  T H U Õ ,  B é  T µI C H Ý N H  S è  1664­T C T/ H T Q T   T N G µ Y  11­10­1994 H íN G  D É N  T H ù C  HI Ö N   Ö P   Þ N H   HI ® T R¸ N H  ®¸ N H   H U Õ  H AI  Ç N T L KÝnh    göi:Côc  thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng §Ó     thihµnh  c¸c  HiÖp ®Þnh   tr¸nh ®¸nh    thuÕ    hai lÇn  ký  ®∙  kÕt gi÷a  ChÝnh phñ ViÖtNam       víiChÝnh  phñ    nícngoµi; C¨n  vµo    cø  néi dung  quy ®Þnh  i   t¹  HiÖp  c¸c ®Þnh  c¨n  vµo  vµ  cø  thÈm   quyÒn quy ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  trongc¸cHiÖp  i 1  3      ®Þnh; Tæng  côc  thuÕ   gi¶ithÝch  híng dÉn  vµ    thùc hiÖn    HiÖp  ®Þnh  sau: nh  A.  NéI  DUNG   CHÝNH   CñA   C¸C  HIÖP  ®ÞNH I.Ph¹m     dông   vi¸p  Theo  quy  ®Þnh  i   t¹ c¸c§iÒu    vµ    1,2  kho¶n  (a), (b)§iÒu  t¹ c¸cHiÖp  1    1    3      i ®Þnh tr¸nh®¸nh    thuÕ    th× ph¹m      hailÇn    vi¸p dông  cña    c¸cHiÖp  ®Þnh    lµ: 1.ChØ       ¸p dông        i ®èi víi lo¹ thuÕ  c¸c   mang  tÝnh  chÊttrùcthu ®¸nh            trªnlîi tøc hoÆc   thu  nhËp.  lµ nh÷ng  ithuÕ  §ã    lo¹  hiÖn  nay  ViÖt  ë  Nam   ®ang  cã  hiÖu      lùc nh: thuÕ      lî tøc,thuÕ  i thu  nhËp ®èi    víingêi cã    thu  nhËp  cao, thuÕ    chuyÓn    lî nhuËn  níc ngoµi,thuÕ  i ra      thu nhËp    tõ tiÒn b¶n quyÒn  nh÷ng  vµ  lo¹  ithuÕ ¬ng    c¸c lo¹  t tù nh    i thuÕ      ViÖt Nam   trªnmµ ë    ban hµnh sau  nµy (nÕu  cã).C¸c  i   lo¹  thuÕ    nh  gi¸nthu  thuÕ  doanh    thu,thuÕ  VAT,  thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt,thuÕ    xuÊt,nhËp    khÈu  kh«ng  thuéc  ph¹m    dông  vi ¸p  cña HiÖp  ®Þnh  (thùchiÖn    theo néiluËtcña        ViÖtNam).   2. HiÖp    ®Þnh  îc ¸p dông  ®     ®èi      c¸c ®èi îng gåm:      víitÊtc¶    t   c¸c c¸ nh©n,  c¸c c«ng    nghiÖp  ty,xÝ  hoÆc   bÊt  tæ  cø  chøc  nµo  îc coi lµ c«ng    ®       ty,xÝ  nghiÖp  (theo      gi¸c®é thuÕ).. lµ ®èi îng  .     t chÞu  thuÕ theo quy ®Þnh  it¹    luËt thuÕ cña  ViÖtNam     còng  cña  ícký  nh  N   kÕt  HiÖp ®Þnh    víiViÖtNam.   3.HiÖp    ®Þnh chØ  îc¸p dông  ®     trong ph¹m        vil∙nhthæ  quèc    giacña  ViÖt  Nam   cña      kÕt  vµ  c¸cnícký  HiÖp ®Þnh    víiViÖtNam.   II  . NéI  DUNG   CñA   HIÖP  ®ÞNH C¸c HiÖp ®Þnh tr¸nh®¸nh    thuÕ    hai lÇn    mµ ViÖt Nam   ký          ®∙  víic¸c níc th«ng  êng  30  th cã  §iÒu, ngoµi ra      tuú  theo tõng HiÖp ®Þnh  thÓ  thÓ  cô  cã 
 2. 2 cßn  NghÞ  cã  ®Þnh   thhoÆc   c«ng hµm     trao®æi  kÌm theo HiÖp    ®Þnh      ®Ó gi¶i thÝch    néi dung  cña mét  ®iÒu  sè  kho¶n  trong HiÖp    ®Þnh  nÕu  ®iÒu kho¶n  ®ã  cÇn  thiÕt ph¶i cã  quy      sù  ®Þnh       chi tiÕth¬n. NghÞ     ®Þnh    lµ mét  th   bé  phËn  cña  HiÖp  ®Þnh  gi¸trÞ ph¸p    c¸c ®iÒu  cã      lýnh    kho¶n cña  HiÖp ®Þnh.  Cßn  c«ng  hµm     æi  gi¸trÞ ph¸p    trao ® cã      lýthÊp  h¬n, nã  thÓ  îcsöa    cã  ®   ®æi,  bæ  sung  kh«ng  ph¶i theo    c¸c thñ tôc nh khi söa    ®æi,    bæ sung  c¸c ®iÒu  kho¶n  cña HiÖp  ®Þnh. Néi dung      c¸c®iÒu  kho¶n  cña  HiÖp  ®Þnh  îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh  1. Néi dung      cña §iÒu  vµ  1  §iÒu  quy  2  ®Þnh   îng ¸p dông  ®èi t     cña HiÖp  ®Þnh  c¸clo¹ thuÕ    vµ    i   ¸p dông cña  HiÖp ®Þnh. 2. Néi dung      cña §iÒu  lµ® a    3    ra nh÷ng  ®Þnh  nghÜa  cho      c¸c tõ ng÷  îc ®   dïng trong HiÖp  ®Þnh, nh vËy  ®èi    víinh÷ng    tõ ng÷  thÓ  nhiÒu  cã  cã  c¸ch  hiÓu  c¸c®iÒu  ë    kho¶n kh¸c®Òu   îchiÓu    ®   theo    néidung  ® îc®Þnh  ®∙    nghÜa  t¹  i§iÒu nµy, cßn    nh÷ng    tõ ng÷ cha  îc ®Þnh  ®   nghÜa  i t¹ §iÒu nµy  îc hiÓu  ®   theo    néidung  quy ®Þnh  i   t¹  luËtcña ViÖt Nam   cña  ícký    vµ  N   kÕt  HiÖp  ®Þnh  víi  ViÖtNam       tuú theo ng÷    c¶nh  thÓ. cô  3. Néi    dung  cña §iÒu  quy  4  ®Þnh      c¸c tiªuchuÈn      ®Ó x¸c ®Þnh  mét    c¸ nh©n, mét  nghiÖp,c«ng  . lµ ®èi îng c    xÝ    ty.     . t   trócña  ViÖt Nam     hay cña  íc N   ký  hiÖp ®Þnh    víiViÖtNam.   §Ó  thùc hiÖn    ®óng  HiÖp ®Þnh  vÊn    th×  ®Ò ®Çu       tiªnlµ ph¶ix¸c ®Þnh      mét   îng cã  ®èi t   ph¶ilµ®èi t   trócña       îng c    mét trong hainíchay        kh«ng,tøc lµ       x¸c®Þnh   îng ®ã  ph¶ilµ®èi t     ®èi t   cã       îng chÞu  thuÕ  cña ViÖtNam     hay  cña  ­ N ícký    kÕt  HiÖp  ®Þnh    víiViÖtNam     hay kh«ng.Sau  ph¶ix¸c®Þnh    ®ã      tiÕp ®èi     t   thuéc ®èi t   trócña    îng ®ã     îng c    nícnµo  theo  v×  quy ®Þnh  c¸c ®iÒu  ë    kho¶n  t¹  iHiÖp  ®Þnh  th× nhiÒu  kho¶n  nhËp  thu  chØ  chÞu  thuÕ  níc mµ   ë    ®èi îng t   ®ã     îng c    lµ®èi t   tróhoÆc   nh÷ng  cã  kho¶n    thu nhËp  ph¶ichÞu    thuÕ  c¶    ë  hai nícnh÷ng           îng ®ã    ®èi víi mµ ®èi t   kh«ng  níc ph¶ilµ®èi t   tróvµ     îng      îng c    lµ®èi t   thùc hëng      th× chØ  îc®¸nh  ®   thuÕ theo mét møc  thuÕ  suÊt gií h¹n      quy  i ®Þnh  t¹  iHiÖp  ®Þnh   nh nh÷ng  kho¶n thu nhËp  quy ®Þnh  it¹ §iÒu  "Lîitøc    10    cæ phÇn",§iÒu  "L∙      11  i tiÒn cho  tõ   vay"vµ    §iÒu  "TiÒn  12  b¶n quyÒn". a. Trong  êng  ®èi îng  tró®ã       tr hîp  t c    lµ mét    c¸ nh©n  lµ ®èi îng  tró vµ    t c    cña  hainícth×  c¶      ph¶ic¨n cø      vµo    tiªuchuÈn  sau ®©y      ®Ó x¸c ®Þnh   îng ®èi t   ®ã   ph¶i chØ     cã    lµ ®èi  îng  t c tró cña    ViÖt Nam   theo HiÖp ®Þnh  nµy hay  kh«ng: +  NÕu     c¸nh©n  cã  ®ã  nhµ  th ë  êng    ViÖtNam          îng c    tróë    th× sÏlµ®èi t   tró cña  ViÖtNam;   + NÕu     c¸ nh©n  cã  ®ã  nhµ  th ë  êng    c¶      tróë  hainícnhng  ë  cã  ViÖt Nam     quan      hÖ c¸ nh©n  chÆt    chÏ h¬n (cha,mÑ,      vî,con) vµ  quyÒn      cã  lî kinh  i tÕ  nhiÒu  h¬n  ViÖtNam      îng ®ã     îng c    ë    th× ®èi t   lµ®èi t   trócña  ViÖtNam;   +  NÕu   kh«ng    x¸c ®Þnh  îcc¸c tiªuchuÈn      c¸ nh©n  th ®       nãitrªnvµ    ®ã  êng  xuyªn sèng  ViÖtNam          îng c      ë    th× sÏlµ®èi t   trócña  ViÖtNam;  
 3. 3 + NÕu   nh©n    c¸  ®ã sèng  êng  th xuyªn  c¶      ë  hai níc hoÆc  còng  kh«ng  sèng  êng  th xuyªn  níc nµo  ë    th×    c¸ nh©n      ®ã lµ ®èi îng  tró cña        t c    níc mµ c¸ nh©n  mang  ®ã  quèc tÞch  nÕu  êng      vµ  tr hîp c¸nh©n  chØ  ®ã  mang  quèc  tÞch  cña    níc thø  th×  ba  gi÷a  Tµi chÝnh  Bé    ViÖt Nam   Bé      vµ  Tµi chÝnh        níc kia sÏ x¸c ®Þnh   thÓ      cô  c¸ nh©n      ®ã lµ ®èi  îng  t c tró cña      níc nµo th«ng qua  tho¶  thuËn song ph¬ng. b. Trêng     îng lµmét    hîp ®èi t     c«ng    nghiÖp,hiÖp  ty,xÝ    héi.   .(kh¸cvíi .    mét  c¸ nh©n)     îng c    c¶      ph¶ic¨n cø    lµ ®èi t   tróë  hainícth×      vµo     c¸c tiªuchuÈn sau  ®©y       ®Ó x¸c ®Þnh  ®èi îng    ph¶i lµ ®èi  îng  tró cña  t ®ã cã      t c    ViÖt Nam     hay  kh«ng: + NÕu    îng ®ã  îcthµnh  hoÆc   ®èi t   ®   lËp  ®¨ng  kinh doanh  ViÖt Nam   ký    ë    th× lµ®èi t   trócña       îng c    ViÖtNam;   + Trêng hîp ®èi îng    îc thµnh  t ®ã ®   lËp hoÆc  ®¨ng  ë  hai níc th× ký  c¶        ®èi t   sÏlµ®èi t   trócña   îng ®ã       îng c    ViÖt Nam     nÕu  ë  cã  ViÖt Nam     ®iÒu    trôsë  hµnh thùc tÕ.   4. Néi    dung cña  §iÒu  quy  5  ®Þnh      c¸c tiªuchuÈn      ®Ó x¸c ®Þnh  mét  c¬  së  êng    th tró,®©y     lµ mét    néi dung  tÝnh  cã  chÊt quan    träng trong viÖc      thùc  hiÖn HiÖp  ®Þnh    theo  bëi v×  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  th×  7  mét  c«ng      ty níc ngoµi  chØ ph¶ichÞu    thuÕ      ViÖtNam   lîtøc ë  i   nÕu c«ng    ho¹t®éng  ViÖtNam   ty®ã    ë    th«ng qua  mét  së  êng    ViÖtNam       ë  c¬  th tróë    tøc lµcã  ViÖtNam     mét  së  ­ c¬  th êng tró. Theo quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh th×    tõ "c¬  th së  êng    tró"dïng    ®Ó chØ  mét  së  c¬  kinhdoanh  ®Þnh      cè  mµ th«ng  qua  së  c¬  nµy  mét  nghiÖp  xÝ  hoÆc   c«ng      tynícngoµitiÕn hµnh      mét  phÇn hoÆc   toµn  ho¹t®éng  bé    cña m×nh  i t¹  ViÖtNam.   Trõ  nh÷ng  êng    Æc   tr hîp ® biÖtth× nh×n      chung  mét  c«ng      tynícngoµi® ­   îccoilµc¬  th       së  êng      trót¹ ViÖtNam   i   nÕu: a. Cã  ViÖt Nam:    ®iÒu    ë    trôsë  hµnh, chinh¸nh,v¨n phßng, nhµ            m¸y, x­   ëng s¶n  xuÊt,má,    giÕng dÇu hoÆc  khÝ...  hoÆc     mét  bÊt kú  ®Þa  ®iÓm   khai   th¸ctµinguyªn thiªnnhiªnnµo            kh¸c; b. Cã  ViÖt Nam     ë    mét  ®Þa  ®iÓm  x©y dùng, c«ng    tr×nh x©y    dùng  l¾p  ® Æt  hay      c¸c ho¹t®éng  gi¸m    s¸t®èi      víic¸c ®Þa  ®iÓm  x©y  dùng, c«ng    tr×nh  x©y  dùng, l¾p  Æt           ® nãi trªnvíi®iÒu kiÖn    c¸c ®Þa   ®iÓm, c«ng tr×nh vµ      c¸c ho¹t®éng    gi¸m    kÐo      s¸t®ã  dµitrªn183 ngµy; c. Cã  ViÖt Nam     ë    mét      ®¹ilým«i  i®¹ilýhoa  gií       , hång hoÆc  bÊt  mét  kú  ®¹ilýnµo      kh¸c,nÕu          c¸c®¹ilýnµy dµnh toµn  hay  bé  hÇu  hÕt    ho¹t®éng      ®¹ilý cña m×nh  cho c«ng      tynícngoµi®ã;   d. Cã  ViÖt Nam     ë    mét   îng (bao  ®èi t   gåm     c¸ nh©n, c«ng    bÊt cø    tyvµ    tæ  chøc  nµo) ho¹t®éng  iViÖt    t¹  Nam  thay  Æt   m cho  nghiÖp    xÝ  níc ngoµi ®ã    trongc¸ctr     êng    hîp sau: *  vµ  êng  Cã  th xuyªn thùc hiÖn      thÈm quyÒn  kÕt    ®ång  ký  c¸c hîp  ®øng  tªnc«ng        tynícngoµi;
 4. 4 * Kh«ng  thÈm    cã  quyÒn  kÕt      ký  c¸c hîp ®ång ®øng    tªnc«ng    tynhng  ­ th êng  xuyªn ®¹idiÖn      cho c«ng    tythùc hiÖn    viÖc giao hµng        ho¸ t¹ ViÖtNam; i   e.C«ng        tynícngoµithùc hiÖn      viÖc cung cÊp  dÞch  bao  vô  gåm   dÞch  c¶  vô   tvÊn  ViÖt Nam   ë    th«ng qua ngêilµm    c«ng  cho c«ng      tynícngoµihay    mét  ®èi îng  t kh¸c ë    ViÖt Nam   îc c«ng        ®   ty níc ngoµiuû    nhiÖm    víi®iÒu kiÖn    c¸c ho¹t®éng    dÞch  nãi trªnkÐo    vô      dµi trong mét      thêigian hoÆc  nhiÒu  kho¶ng  thêigian gép          l¹qu¸ 183  i ngµy  trong mçi giai       ®o¹n  th¸ngli   12    ªntôc. 5.Néi dung      cña §iÒu  "Thu  6  nhËp      tõbÊt ®éng  s¶n"quy    ®Þnh    c¸c tÊtc¶    kho¶n    thu nhËp    ph¸tsinh tõviÖc        trùctiÕp sö    dông,cho      i     thuªc¸clo¹ bÊt ®éng    s¶n ®Òu  ph¶inép    thuÕ  i   bÊt  t¹  cã  níc ®éng  s¶n  ®ã.  vËy, nÕu  Nh    bÊt ®éng  s¶n  ViÖt Nam   ë    th× mäi thu nhËp ph¸tsinh      tõ bÊt ®éng  s¶n    ®ã ®Òu  ph¶i   nép thuÕ  i t¹ ViÖt Nam       kh«ng  ph©n biÖtngêithùc hëng          thu nhËp  cã  ®ã  ph¶i   lµngêic        tróhay c«ng    cã  së  êng    ViÖtNam   ty®ã  c¬  th tróë    hay kh«ng. 6.Néi dung      chÝnh  cña §iÒu  quy  7  ®Þnh  mét c«ng      tynícngoµichØ    ph¶i   nép thuÕ  ViÖt Nam   ë    nÕu  c«ng    cã  nh  ty®ã  mét  së  êng    ViÖt Nam   c¬  th tróë    vµ  thuÕ      sè  lîtøc ph¶inép  ViÖt Nam   i   ë    chØ  îctÝnh    lîtøc mµ   së  ®   trªnsè      c¬  i thêng    mang    tró®ã  l¹cho  i c«ng      tynícngoµi. Nhng trong thùc tÕ      viÖc    x¸c ®Þnh      lîtøc cho  i mét  së  êng    êng  c¬  th tróth gÆp  khã kh¨n do  néidung    ®ã    cña §iÒu  trong HiÖp  7    ®Þnh tr¸nh®¸nh    thuÕ  hailÇn  ký    ®∙  gi÷a ViÖtNam         êng  c¸cquy      víi nícth c¸c cã    ®Þnh kh¸cvíi    nguyªn  t¾c      sau: nãitrªnnh  a. Cã    thÓ  ph©n        bæ lîtøc cña  i c«ng      tynícngoµi®ã    cho  së  êng    c¬  th tró t¹ ViÖt Nam     i   dùa    trªnmét    tiªuthøc nµo  dÔ       ®ã  x¸c ®Þnh  doanh    lao nh  thu,sè    ®éng... VÝ     dô: mét c«ng      ty níc ngoµiA  mét  së  êng    i   cã  c¬  th trót¹ ViÖt Nam     cã  doanh      thu ph¸tsinh t¹ c¬  th   i së  êng    lµ100,tæng    tró®ã      doanh    thu cña c«ng    ty A    lµ 1.000  tæng      vµ  lî tøc cña  i c«ng      ty lµ 300  lî tøc cña  th×      i c«ng      ty A ph©n  bæ   cho  së  êng      c¬  th trót¹ ViÖtNam   îcx¸c®Þnh  sau: i   ®     nh    Doanh         thu ph¸tsinhcña   Lîi     ph©n    tøc bæ cho  c¬  th së  êng      trót¹ ViÖtNam i   c¬  th së  êng    trócña     =  x  Tæng       lîtøc i c«ng    t¹ ViÖtNam   Tæng  tyA    i   doanh    thu cña c«ng    tyA        cña  C«ng    ty A   100 Lîi     ph©n    tøc bæ cho   =    x  300  =  30    së  êng     c¬  th tró 1.000 b. Trong  êng    së  êng      tr hîp c¬  th trókh«ng  cung cÊp  c¸c c¬  chÝnh  ®ñ    së  x¸c cho    viÖc qu¶n      lýthu thuÕ    thÓ    th× cã  ¸p dông  theo  ph¬ng  ph¸p kh¸c nh        lµ ¸p dông  mét    thuÕ      tû lÖ  lî tøc tÝnh    i trªndoanh  nh  thu  chÕ   ®é hiÖn  hµnh  ®∙  quy  ®Þnh  it¹ Th«ng   TC/TCT  t 30  ngµy  7­ 18­ 1992   vÒ chÕ     ®é thuÕ  dông  ¸p  ®èi víi       nhµ  c¸c thÇu    nícngoµikinh doanh  i     t¹ ViÖt Nam       kh«ng theo LuËt ®Çu    
 5. 5 tnícngoµivµ        Th«ng   07  tsè  TC/TCT ngµy  3­ 30­ 1992  thuÕ        vÒ  ®èi víi nhµ  c¸c thÇu  phô    nícngoµitronglÜnh      vùc  dÇu khÝ. 7. Néi dung      cña §iÒu  "VËn    8  t¶ibiÓn  vËn    vµ  t¶ihµng kh«ng" quy    ®Þnh  lî tøc    i cña mét  c«ng    ty hµng kh«ng  hoÆc  c«ng    ty tµu biÓn thu  îc tõ ho¹t ®       ®éng  vËn    t¶iquèc  (hµng    hµnh  tÕ  ho¸ vµ  kh¸ch)chØ    ph¶inép    thuÕ  nícmµ   ë    c«ng        ty ®ã lµ ®èi îng  tróhoÆc   níc mµ   t c    ë    c«ng      trôsë  ty ®ã cã    ®iÒu  hµnh  thùc tÕ.   VÝ     dô: H∙ng  hµng  kh«ng  quèc gia ViÖt Nam   Æc   cã    m dï  chuyÕn  bay  chë  hµnh  kh¸ch, hµng    ho¸  ViÖt  tõ  Nam   Singapore  chë  ®i  vµ  hµnh  kh¸ch,  hµng  ho¸    tõ Singapore vÒ     ViÖt Nam     nhng chØ  ph¶i nép    thuÕ    lî tøc  ViÖt i ë    Nam   h∙ng  v×  hµng  kh«ng quèc    gia ViÖt Nam       lµ c«ng    trócña  ty c    ViÖt Nam     vµ ¬ng    t tù nh vËy  h∙ng  hµng kh«ng  Singapore  chØ  ph¶i nép    thuÕ    lî tøc  i ë  Singapore. 8. Néi dung      cña §iÒu  "Nh÷ng  nghiÖp  ªnkÕt"quy  9  xÝ  li     ®Þnh  ViÖtNam     vµ  ícký  N   kÕt  HiÖp ®Þnh  tr¸nh®¸nh    thuÕ    hailÇn    víiViÖt Nam   quyÒn      cã  ¸p dông nh÷ng  quy ®Þnh   cña  m×nh     vÒ viÖc  chèng  chuyÓn    gi¸ gi÷a c¸c xÝ  nghiÖp  ªnkÕt,gi÷a c¸c xÝ  li         nghiÖp  quan    cã  hÖ kinh tÕ      víinhau    mµ kh¸c víi     quan    hÖ kinhtÕ    gi÷a c¸cxÝ      nghiÖp  ®éc  lËp. VÝ    dô:Mét c«ng      tynícngoµicã   mét  c«ng    ty100%  vèn    nícngoµit¹ ViÖt    i   Nam  th×    lóc nµy mèi  quan    hÖ kinh  gi÷a  tÕ  c«ng      ty níc ngoµi ®ã       víixÝ  nghiÖp  100%  vèn    níc ngoµi ®Òu     kh«ng  îc coi lµ  ®     quan    hÖ gi÷a   hai xÝ  nghiÖp  ®éc lËp  nh vËy  vµ  theo  quy  ®Þnh  cña HiÖp  ®Þnh,  ViÖt Nam   cã  quyÒn  tÝnh        to¸nl¹ c¸c quan    i hÖ kinh tÕ    gi÷a haic«ng        tytheo  nguyªn t¾c      gi¸ thÞ  êng      tr ®Ó x¸c®Þnh  ®óng  lîtøc ph¸tsinh cña  nghiÖp  sè        i   xÝ  100%  vèn    níc ngoµitõho¹t®éng        kinhdoanh      t¹ ViÖtNam. i   9. Néi dung      cña    c¸c §iÒu  "Lî      10  i cæ phÇn",§iÒu  "L∙    tøc   11  i tiÒn cho  tõ   vay" vµ    §iÒu  "TiÒn  12  b¶n quyÒn"  quy ®Þnh  ViÖt Nam   níc ký    vµ    kÕt  HiÖp  ®Þnh   víiViÖt Nam   quyÒn    cã  ®¸nh thuÕ    thu nhËp        ®èi víi kho¶n    c¸c thu nhËp  tõ lî tøc       i cæ phÇn,      l∙ tõ tiÒn  i cho vay  tiÒn  vµ  b¶n quyÒn  theo nguyªn t¾c  ®¸nh  thuÕ    t¹ nguån. i VÝ  1: C«ng    lµmét  dô    tyA    c«ng      tycæ phÇn  cña ViÖt Nam             tr¶lîtøc cæ i phÇn  cho    cæ ®«ng   lµ ®èi îng  trócña    t c    Th¸iLan  (mét c«ng      ty hoÆc  mét    c¸ nh©n  cña    Th¸iLan) th× ViÖtNam   quyÒn        cã  ®¸nh thuÕ    trªnmét  tiÒn lîtøc sè        i cæ  phÇn nµy  Æc       m dï cæ ®«ng  kh«ng  ®ã  ph¶ilµ ®èi t   trót¹       îng c    i ViÖt Nam     nhng tiÒn l∙cæ       phÇn  cã  i ®ã  nguån  gèc    ph¸tsinht¹ ViÖtNam.     i   VÝ   2: C«ng    lµmét   îng c    dô    tyA    ®èi t   trócña  ViÖt Nam   vay    cã  cña c«ng  tyB     îng c      lµ®èi t   trócña    Th¸iLan mét kho¶n tiÒn 1.000    ®ång      víi i l∙suÊt 10%/   n¨m,    l∙ tiÒn  i cho vay ph¸tsinh hµng      n¨m    lµ 100 ®ång. Khi c«ng    tr¶cho      ty A    c«ng    th×  tyB  ViÖt Nam   quyÒn    cã  ®¸nh thuÕ    tiÒn    t¹  trªnsè  l∙ ®ã  i i ViÖt Nam     v×  tiÒn l∙®ã  nguån  sè      cã  i gèc    ph¸tsinht¹ ViÖtNam.     i   VÝ   3: C«ng    lµ ®èi t   trócña    dô    ty A     îng c    Th¸iLan  chuyÓn  cã  giao c«ng  nghÖ  cho c«ng    lµ®èi t   trócña  tyB     îng c    ViÖt Nam   c«ng    ph¶itr¶tiÒn   vµ  tyB        cho c«ng        ty A vÒ viÖc  h÷u  së  hoÆc   dông  sö  c«ng nghÖ       nãi trªnth× ViÖt 
 6. 6 Nam   quyÒn  cã  ®¸nh thuÕ  i t¹ ViÖt Nam     tiÒn      trªnsè  mµ c«ng    sÏ tr¶cho  ty B      c«ng    tyA. Ngoµi néidung      néidung      nãitrªnth×    cña    c¸c §iÒu    10, §iÒu  vµ  11  §iÒu  12 cßn  quy ®Þnh  thuÕ  suÊt gií h¹n        i ¸p dông  mçi    ë  níctrong tr   êng    ®èi t hîp    ­ îng nhËn     îng thùc hëng, cã    lµ ®èi t       nghÜa   lµ ®èi      víic¸c kho¶n    thu nhËp      tõ lîi tøc cæ     phÇn, l∙ tõ tiÒn        i cho vay,tiÒn    b¶n quyÒn  c¸c níccã  th×      quyÒn  ®¸nh  thuÕ      ®èi víinh÷ng  kho¶n    thu nhËp  ph¸tsinh ë    ®ã      nícm×nh  nhng viÖc ®¸nh  thuÕ trong tr   êng    kh«ng    hîp ®ã  qu¸ thuÕ suÊt ®∙    HiÖp    ghië  ®Þnh. Trong    c¸c HiÖp ®Þnh  ViÖtNam   ký    ®∙  kÕt        víi níc,thuÕ  c¸c suÊt gií h¹n      êng        nãitrªnth i lµ 10%.  ThuÕ  suÊt nµy  êng  îc quy    th ®   ®Þnh  kho¶n  cña  ë  2  §iÒu    vµ  10, 11  12  trongc¸cHiÖp      ®Þnh  tr¸nh®¸nh    thuÕ      hailÇn. 10. Néi dung  §iÒu  "Thu  13  nhËp  viÖc  tõ  chuyÓn  nhîng    tµis¶n"  quy  ®Þnh  kho¶n    thu nhËp    ph¸tsinh tõviÖc      chuyÓn  nhîng tµis¶n  thÓ  ®¸nh      cã  bÞ  thuÕ  c¶      ë  hai níc.Tuy  nhiªn,cã    mét  thu  sè  nhËp   ph¸tsinh tõ chuyÓn      nhîng   tµis¶n    chØ  ®¸nh  bÞ  thuÕ  níc n¬i ngêi chuyÓn  ë        nhîng    tµis¶n    lµ ngêi c      tró nh    êng    c¸ctr hîp sau ®©y: * Thu    nhËp    ph¸tsinhtõviÖc      chuyÓn  nhîng tµis¶n          lµtµu thuû hoÆc     m¸y  bay  c¸c®éng  vµ    s¶n  îcsö  ®   dông  trong ho¹t®éng      vËn    t¶iquèc  hay    tÕ  tõviÖc  chuyÓn  nhîng    c¸c ®éng s¶n  g¾n  liÒn    víiho¹t®éng    cña    c¸c tµu thuû hoÆc   m¸y bay ®ã; *      ® îc tõ viÖc  Lîitøc thu      chuyÓn  nhîng      c¸c cæ phiÕu, cæ     phÇn  (kh«ng  bao gåm   viÖc chuyÓn nhîng c¸c cæ       phÇn, cæ    phiÕu  cña mét  c«ng    tµi tycã    s¶n  bao  gåm   chñ yÕu      lµbÊt ®éng  s¶n). 11. Néi dung      §iÒu  "Ho¹t®éng  14    dÞch  c¸ nh©n  vô    ®éc  lËp"quy    ®Þnh  lî tøc    i thu  îc tõ ho¹t®éng  ®       kinh doanh    cña mét    c¸ nh©n trong c¸c lÜnh      vùc  ho¹t®éng    khoa häc,v¨n häc,nghÖ        thuËt,gi¸odôc,thÇy        thuèc,b¸c sÜ      phÉu  thuËt,      luËts,kiÕn      trócs,nha  vµ  to¸nviªnsÏph¶inép  sÜ  kÕ          thuÕ  c¶      ë  hainíc nÕu  ngêi®ã  ë      cã  níckia: ­ Mét    hoÆc   nhiÒu  së  c¬  kinh doanh  ®Þnh    cè  (V¨n phßng, trôsë        chÝnh  thøc hay    kh«ng  chÝnh thøc)®Ó     thùc hiÖn        c¸cho¹t®éng  cña m×nh; hoÆc   ­Cã  Æt   níckiatrong mét      m ë        thêigian hoÆc     nhiÒu    thêigian gép      l¹®Õn   i 183  ngµy trongmçi giai       ®o¹n  th¸ngli   12    ªntôc. 12. Néi  dung §iÒu  "Ho¹t®éng  nh©n   15    c¸  phô thuéc" quy    ®Þnh     c¸c kho¶n  tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng  c¸c kho¶n      vµ    thïlao mang  tÝnh chÊt tiÒn ¬ng,   l   tiÒn c«ng      sÏph¶inép    thuÕ  c¶      ë  hainícnÕu ngêi®ã    thuéc 1    trong 3  êng      tr hîp sau ®©y: * Trêng    m Æt   níc kia trong mét    hîp cã  ë        thêigian hoÆc     nhiÒu    thêigian  gép    l¹kh«ng    i qu¸ 183  ngµy  trong mçi giai       ®o¹n  th¸ngli   12    ªntôc; * Trêng  ngêi ®ã   m Æt   níc kia díi183  hîp    cã  ë        ngµy nhng chñ    lao ®éng  hoÆc     ®¹idiÖn  cña chñ    lao ®éng   ¬ng  tiÒn  tr¶l vµ  c«ng cho ngêi ®ã       lµ mét  ®èi t   trócña     îng c    níckia.
 7. 7 * Trêng hîp ngêi ®ã   m Æt   níc kia díi183    cã  ë        ngµy nhng tiÒn ¬ng  l vµ  tiÒn c«ng  c¬  th do  së  êng    tró hoÆc   së  c¬  kinh doanh  ®Þnh      cè  mµ chñ    lao ®éng  t¹ níckiatr¶. cã        i 13. Néi dung      cña §iÒu  "Thïlao cho  16      gi¸m  ®èc" quy ®Þnh   c¸c kho¶n  thïlao vµ        c¸c kho¶n  thanh   ¬ng    mét  to¸nt tù do  c«ng    nghiÖp  ty,xÝ  hay    bÊt cø  mét  chøc ¬ng    tæ  t tù nµo     îng c    lµ®èi t   trócña    nícnµy    tr¶cho    c¸ nh©n    lµngêi  c    trócña      anh    tham    níc kia do  ta ®∙  gia gi¸m ®èc hoÆc   thµnh    viªnban  gi¸m  ®èc cña  c«ng            thÓ  tytr¶thïlaoth× cã  ®¸nh thuÕ  c¶    ë  hainíc. VÝ     dô: Mét  nghiÖp  xÝ  100%   vèn    níc ngoµi hoÆc     mét  nghiÖp  ªn xÝ  li   doanh  ViÖtNam   ë    trong ban    gi¸m  ®èc  thµnh      cã  viªnlµngêinícngoµi,      ngêin­   ícngoµi®ã      kh«ng     îng c    lµ®èi t   trócña  ViÖt Nam       (ë ViÖtNam     kh«ng    qu¸ 183  ngµy hoÆc  kh«ng  ngµy  ë  nµo  trong mét    n¨m) nhng  theo  quy ®Þnh  cña  ®iÒu  nµy th× ViÖt Nam   quyÒn    cã  ®¸nh thuÕ  ®èi    víikho¶n      xÝ  thïlao do  nghiÖp  100%  vèn    nícngoµihay  nghiÖp  ªndoanh          xÝ  li   nãitrªntr¶cho  ngêi®ã.   14. Néi    dung §iÒu  "Thu  17  nhËp cña nghÖ   vµ  sÜ  vËn ®éng viªn"quy    ®Þnh  sau: nh  * Mét  nghÖ   hay  sÜ  vËn ®éng    viªncña    níc nµy sang      níc kia biÓu  diÔn  th× thu nhËp  ph¸tsinh      tõ ho¹t®éng    biÓu diÔn cña nghÖ   vµ  sÜ  vËn  ®éng  viªn®ã        thÓ  ®¸nh    t¹ níckiacã  i bÞ  thuÕ  c¶      c¶  êng      ë  hainíc,kÓ  tr hîp thu nhËp  ph¸tsinh t¹      îctr¶trùctiÕp cho      i kia®       níc   nghÖ     sÜ, vËn ®éng    viªnhay      tr¶gi¸n tiÕp th«ng    qua   îng kh¸c,vÝ  nh  ®èi t     dô  c«ng    chøc  tytæ  biÓu  diÔn  hay    c¸ctæ  chøc  ®¨ng cai. *  Mét nghÖ   hay  sÜ  vËn ®éng    viªncña    níc thø nhÊt sang      níc kia biÓu  diÔn  nhng kinh phÝ    biÓu diÔn  c¶  kÓ  tiÒn thïlao cho        nghÖ  hay  sÜ  vËn  ®éng  viªn do    chÝnh  quyÒn  c¸c cÊp cña    níc thø nhÊt  ®µi thä th× thu nhËp  cña  nghÖ  vµ  sÜ  vËn  ®éng    chØ  viªn®ã  ph¶inép    thuÕ  nícthø  ë    nhÊt. 15. Néi dung      cña §iÒu  "TiÒn ¬ng  18  l hu" quy ®Þnh bÊt  kho¶n ¬ng  kú  l hu nµo   ¬ng  ®∙  (trõl hu  quy  ®Þnh  §iÒu      ë  19) sÏ chØ ph¶inép    thuÕ  níc n¬i ë      ngêinhËn ¬ng  ®èi t   tró.   l hu   îng c  16. Néi    dung  §iÒu  "Phôc  ChÝnh  19  vô  phñ" quy ®Þnh    c¸c kho¶n tiÒn  c«ng  tiÒn l vµ   ¬ng  tr¶cho  hu    mét    c¸ nh©n  lµm    do  c¸c c«ng  viÖc phôc  cho  vô  Nhµ    nícnµy          t¹ níckiasÏchØ  ®¸nh  i bÞ  thuÕ  mét    ë  níctheo c¸cnguyªn t¾c:       1.§èivíi       tiÒn l  ¬ng  hu. SÏ  chØ ph¶inép    thuÕ  níckianÕu    ë      c¸nh©n  võa     îng c    ®ã  lµ®èi t   trócña  níckiavõa      mang  quèc tÞch  níckia. ë    2.§èivíi       tiÒn c«ng.   SÏ  chØ ph¶inép    thuÕ  níckianÕu    ë      c¸ nh©n  võa     îng c      ®ã  lµ®èi t   tróníc kia vµ    mang  quèc tÞch cña      níc kia hoÆc     c¸ nh©n      ®ã tuy kh«ng mang  quèc  tÞch  níckianhng  thùc hiÖn        ë      cã    t¹ níckianh÷ng  i c«ng  viÖc kh¸c(ngoµic«ng      viÖc  chÝnh    lµphôc  cho  vô  Nhµ    níccña      dô  lµm    nícÊy,vÝ  nh  thuªcho c«ng    ty kh¸c hoÆc   ho¹t®éng    cã    kinh doanh    riªngt¹          i kia)mµ chÝnh  lýdo  níc v×    ®ã  ngêiÊy      trëthµnh   îng c    ®èi t   trócña   níckia.
 8. 8 3. §èivíic¸c kho¶n          tiÒn c«ng,tiÒn ¬ng  tr¶cho      l hu    mét    c¸ nh©n  lµm  do  c¸c c«ng    viÖc  li   cã  ªnquan  ®Õn  kinh doanh    cña Nhµ    níc nµy  i       t¹  kia th× níc kh«ng    ¸p dông  nguyªn t¾c    chØ  ®¸nh thuÕ  mét    nãitrªnmµ   ë  nícnh      vÉn  thùc  hiÖn viÖc ®¸nh  thuÕ  c¶      ë  hainíc theo  nguyªn t¾c  quy  ®∙  ®Þnh  i t¹ §iÒu    15, 16  §iÒu  cña  vµ  18  HiÖp ®Þnh. 17. Néi    dung  §iÒu  "Thu  20  nhËp  cña  sinh    thùc  viªn vµ  tËp  sinh" quy    ®Þnh  mét sinh viªnhay      thùc tËp    sinh lµ ®èi t   trócña         îng c    nícthø nhÊt sang    níckiachØ        víimôc  ®Ých    lµhäc  sÏ® îcmiÔn  tËp      thuÕ  níckia®èi víi ë        : ­ C¸c    kho¶n tiÒn    mµ ngêisinh viªnhoÆc         thùc tËp    sinh ®ã     nhËn  îctõ ®     nguån ngoµiníckia®Ó         phôc  cho  vô  viÖc sinhho¹tvµ      häc  t¹ níckia; tËp        i ­ Mét  tiÒn  sè  nhÊt ®Þnh  hµng  n¨m  quy ®Þnh  trong HiÖp ®Þnh   (tuú  theo tõng níc),      ngêisinh viªnhoÆc         thùc tËp    sinh ®ã    îctõviÖc    thu ®     lµm  c«ng  t¹        i kia víi®iÒu  níc kiÖn viÖc lµm c«ng    ®ã ph¶ili     ªnquan    trùctiÕp ®Õn  viÖc  häc  cña  tËp  sinh viªnhay      thùc tËp    sinh. VÝ     dô: Mét  sinh viªn óc    sang  ViÖt Nam     thùc tËp  iV¨n  t¹  phßng   vÊn  t ph¸p    ViÖt Nam,  luËtë    anh    îcgia ®×nh  bªn  göitiÒn  ta ®     ë  óc    sang  ViÖt Nam     lµ 3.000USD   anh  lµm    vµ  ta  thªm  ViÖt  ë  Nam     víithu nhËp    lµ 2.000  USD.  Trong    ®ã 1.000  USD   îcV¨n  ®   phßng  tvÊn  ph¸p      luËttr¶cho  c«ng  viÖc   t vÊn  cña anh    i tat¹ V¨n    phßng,vµ    1.000  USD   îctr¶do  ®     lµm  mét  ë  nhµ m¸y  nµo  ®ã  th× anh    îcmiÔn    ta®   thuÕ  ViÖtNam   ë    3.000 USD     göisang  tõóc    ViÖtNam     vµ  1.000 USD   V¨n  do  phßng  tvÊn  ph¸p      luËttr¶,cßn  1.000 USD     îctõ viÖc  thu ®     lµm  nhµ  ë  m¸y  ph¶inép    thuÕ    t¹ ViÖtNam. i   18. Néi    dung §iÒu  "Thu  22  nhËp  kh¸c"quy    ®Þnh    c¸c kho¶n    tÊtc¶    thu nhËp kh¸c cha  îc ®Ò     ®   cËp ®Õn  trong HiÖp    ®Þnh  chØ  th×  ph¶inép    thuÕ ë  nícmµ     ngêi®ã      lµngêic    tró. 19. Néi  dung  §iÒu  "Tr¸nh ®¸nh  23    thuÕ   hai lÇn" quy    ®Þnh  c¸c  biÖn  ph¸p tr¸nh ®¸nh    thuÕ    hai lÇn  thùc hiÖn  ViÖt Nam   ë  íc ký  ë    vµ  N   kÕt  HiÖp  ®Þnh    víiViÖtNam.    Trong    c¸cHiÖp  ®Þnh  ViÖtNam   ký        nhiÒu    ®∙  víi níccã  c¸c ph¬ng  ph¸p tr¸nh®¸nh    thuÕ    hailÇn  ph¬ng  nh  ph¸p    trõthuÕ  toµn    bé, ph¬ng  ph¸p    trõthuÕ  th«ng  êng, ph¬ng  th   ph¸p    trõthuÕ   gi¸ntiÕp,ph¬ng    ph¸p  miÔn  thuÕ  toµn phÇn,  ph¬ng  ph¸p  miÔn  thuÕ  luü tiÕn  ph¬ng  vµ  ph¸p    trõ kho¸n  thuÕ. ViÖc  dông    ¸p  ph¬ng  ph¸p  nµo    thuéc  lµ tuú  vµo  tõng    ViÖt Nam,  níc.ë    trong tÊtc¶        c¸c HiÖp  ®Þnh  tr¸nh®¸nh    thuÕ    hailÇn  ký        ViÖt ®∙  víic¸c nícth×    Nam     ¸p dông    haiph¬ng  ph¸p tr¸nh®¸nh      thuÕ    sau  hailÇn  ®©y: 1.Ph¬ng    ph¸p trõthuÕ      toµn  bé: Néi dung    cña ph¬ng ph¸p nµy    êng      lµtr hîp mét   îng c    ViÖt Nam   ®èi t   tróë    nhËn  îcthu nhËp  N ícký  ®     ë    kÕt  HiÖp ®Þnh    víiViÖt Nam   theo    vµ  quy ®Þnh  cña HiÖp  ®Þnh, kho¶n      thu nhËp  ph¶inép  ®ã    thuÕ  c¶        ë  hainícth× ViÖtNam     sÏcho      trõvµo  thuÕ  sè  ph¶inép  ViÖt Nam   thuÕ  nép  nícngoµi.Tuy    ë    sè  ®∙  ë      nhiªn,sè    thuÕ  nép  nícngoµi® îctrõ®ã  ®∙  ë          kh«ng    lính¬n  thuÕ  sè  ph¶inép    ë ViÖtNam.  
 9. 9 VÝ  1:Mét  dô    c«ng    cña  tyA  ViÖtNam   mét  së  êng    Th¸iLan.   cã  c¬  th tróë      Trong n¨m 1993  lîtøc chÞu  cã      i thuÕ    lµ1.000.Trong  cã    ®ã  300        lµlîtøc chÞu  i thuÕ    ph¸tsinh ë      Th¸iLan,thuÕ    suÊt thuÕ        lîtøc cña  i c«ng    ë  tyA  ViÖt Nam       lµ 45%,  Th¸iLan    ë    lµ 30%  th× viÖc tr¸nh ®¸nh    thuÕ    hai lÇn  îc thùc hiÖn  ®     nh  sau: ­TÝnh  thuÕ    sè  c«ng    ®∙  tyA  nép  Th¸iLan    ë    lµ: 300       x  30%   90 =  ­ TÝnh  thuÕ    sè  ph¶inép  ViÖt Nam         ë    ®èi víiphÇn    thu nhËp  nícngoµi ë      lµ:   300    45%     135  x    =   ­TÝnh  thuÕ    sè  ph¶inép  ViÖtNam       ë    trªntæng    thu nhËp    khÊu     vµ  trõthuÕ  nép  nícngoµilµ: ®∙  ë      (1.000  x       45%)      =    ­ 90    360. VÝ   2: Còng  dô    vÉn  dô    vÝ  trªnnhng  thuÕ  suÊt thuÕ            lîtøc ®èi víiC«ng  i tyA  i   t¹  ViÖt Nam       lµ 25%,  viÖc  th×  tr¸nh®¸nh    thuÕ    hailÇn  îcthùc hiÖn  ®     nh  sau: ­TÝnh  thuÕ    sè  ph¶inép  ViÖtNam         ë    ®èi víiphÇn   thu nhËp  nícngoµilµ:300    25%     75      ë         x    =   Nh vËy    lµthuÕ  nép  nícngoµi(90)cao  ®∙  ë        h¬n  thuÕ  sè  ph¶inép  ViÖt   ë    Nam.  vËy  c«ng    chØ  îctrõvµo  Nh  th×  tyA  ®     thuÕ ph¶inép  ViÖt Nam     ë    b»ng  sè  thuÕ ph¶inép  ViÖtNam     ë    tÝnh      trªnthu nhËp      tõnícngoµilµ75.     ­ TÝnh  thuÕ    sè  ph¶i nép  ViÖt Nam       ë    trªntæng thu nhËp  khÊu    vµ  trõ thuÕ  nép  nícngoµilµ:(1.000  x   ®∙  ë            25%)      =    ­ 75    175 2.Ph¬ng    ph¸p trõkho¸n thuÕ:       Néi dung    cña ph¬ng  ph¸p nµy    êng      lµtr hîp mét   îng c    ViÖt Nam   ®èi t   tróë    nhËn  îcthu nhËp  N ícký  ®     ë    kÕt  HiÖp ®Þnh    víiViÖt Nam   theo    vµ  quy ®Þnh  cña HiÖp  ®Þnh  kho¶n    thu nhËp  ph¶inép  ®ã    thuÕ  c¶      ë  hainícnhng  theo  quy  ®Þnh  cña ph¸p        luËtníckiakho¶n  thuÕ  ® îcmiÔn  ®ã    gi¶m thuÕ  níckiath× ë        ViÖtNam     vÉn cho    trõvµo  thuÕ  sè  ph¶inép      t¹ ViÖtNam   thuÕ  i   sè  ®¸ng    lÏph¶i  nép nhng  thùc tÕ    kh«ng  ph¶inép  níc kia do        ë      níc kia miÔn  gi¶m thuÕ. Tuy    nhiªn,sè    thuÕ  ®¸ng    lÏph¶inép  nícngoµi® îctrõ®ã    ë          kh«ng    lính¬n  thuÕ  sè  ph¶inép  ViÖtNam.   ë    VÝ   1: Còng  dô    vÉn  dô  nh  ® a  ë  vÝ  1  ®∙  ra  ®iÓm   nãi trªnnhng  1      theo  quy ®Þnh  cña    luËt®Çu    t cña Th¸iLan    th×  së  êng    c¬  th trócña c«ng    ë  ty A  Th¸iLan  îcmiÔn    ®   thuÕ        lîtøc th× viÖc  i tr¸nh®¸nh    thuÕ    ® îcthùc hiÖn  hailÇn      nh sau: ­TÝnh  thuÕ    sè  cña c«ng    tyA      ®¸ng    lÏph¶inép  Th¸iLan      ë    lµ: 300  30%   90 x  =  ­TÝnh  thuÕ    sè  ph¶inép  ViÖtNam   ë              ®èi víi nhËp  nícngoµilµ: thu ë        300  45%   135 x  =  ­TÝnh  thuÕ    sè  ph¶inép  ViÖtNam   ë          trªntæng    thu nhËp  khÊu    vµ  trõthuÕ     ®¸ng    lÏph¶inép  nícngoµilµ:   ë        (1.000 x    45%)   =  ­90  360
 10. 10 VÝ  2:Còng  dô    vÉn  vÝ  2  ® a    ®iÓm   nãitrªn, nh  dô  ®∙  ra ë  1      C«ng    ® ­ tyA  îc miÔn    thuÕ  Th¸iLan  ë    th× viÖc khÊu    trõ kho¶n thuÕ  ViÖt Nam   ë    ®èi    víi c«ng    ty còng chØ   îc trõ sè  ®     thuÕ    chø  lµ 75  kh«ng  îc trõ sè  ®     thuÕ  ®¸ng    lÏ ph¶inép  Th¸iLan      ë    lµ90. 20.Néi dung      §iÒu  "Kh«ng  24  ph©n  biÖt®èi xö",       §iÒu  "Thñ    25  tôctho¶  thuËn  song  ph¬ng",§iÒu  "Trao ® æi    26    th«ng    tin"quy  ®Þnh      c¸cnéidung sau  ®©y: 1. §iÒu  "Kh«ng  îc ph©n    24  ®   biÖt ®èi      xö" quy ®Þnh    c¸c ®èi îng tÊtc¶    t   mang  quèc tÞch cña mét    kÕt,mäi  së  êng    nícký    c¬  th tróhay  mét c«ng    tycon  cña mét  nghiÖp  xÝ  cña mét    kÕt  ë  níc ký  cã  ViÖt Nam       sÏ kh«ng ph¶i chÞu    mäi  ithuÕ  lo¹  thu nhËp nµo  hay  c¸ch    x¸c ®Þnh  thu nhËp  chÞu  thuÕ, thuÕ    suÊt vµ    miÔn  gi¶m thuÕ kh¸c vµ    nÆng   h¬n  víi so    ngêimang    quèc tÞch ViÖt  Nam,  nghiÖp  xÝ  ViÖtNam     trong cïng mét      hoµn c¶nh  nhau. nh  2. §iÒu  "Thñ      25  tôc tho¶  thuËn song  ph¬ng" quy    ®Þnh    khimét   îng ®èi t   c    trócña  ViÖtNam     hay cña  ícký  N   kÕt   víiViÖtNam     thÊy r»ng  viÖc  nép thuÕ  cña  m×nh  kh«ng  ®óng    víi nh÷ng quy  ®Þnh  cña HiÖp ®Þnh    thÓ  th× cã  khiÕu  n¹ith¼ng    ®Õn   Tµi chÝnh  Bé    hay Tæng  côc thuÕ  nícmµ   ë    ngêi®ã     ­   lµ ®èi t îng c      tró,kh«ng  ph¶ikhiÕu      quan    n¹ilªnc¬  thuÕ tõng cÊp theo  quy  nh  ®Þnh  t¹ LuËt thuÕ    i   cña    hainíc. VÝ  1: Mét    dô    c¸nh©n Ph¸p  sang ViÖtNam     lµm viÖc      víithêigian díi     183  ngµy  trong mét    n¨m. Trêng      hîp nµy  anh      ta lµ ngêic      trócña Ph¸p  nªn    khianh  ta thÊy    r»ng viÖc  thuÕ  nhËp  thu  thu  cña anh    ViÖt Nam     ta ë    lµ kh«ng ®óng  HiÖp  ®Þnh    th× anh    takhiÕu      TµichÝnh  n¹ivíiBé    Ph¸p. VÝ   2: Còng  dô    vÉn    dô    víivÝ  trªnnhng  anh    thêih¹n  ViÖt Nam   ta cã    ë    trªn183    ngµy trong mét    n¨m  tr vµ  êng hîp nµy anh      ta lµ ngêi c      tró cña ViÖt  Nam   nÕu  anh    tathÊy  viÖc    thu thuÕ    thu nhËp  cña anh    Ph¸p  ta ë  kh«ng ®óng  víi  HiÖp  ®Þnh    th× anh    ta khiÕu    n¹i®Õn   TµichÝnh  Bé    hoÆc  Tæng  côc  thuÕ  ViÖtNam.   §Ó     gi¶iquyÕt c¸ckhiÕu    th× haiBé        n¹i®ã      TµichÝnh  hoÆc     haitæng  côc  thuÕ  cña        hai níc sÏ bµn b¹c trao ®æi      víinhau      îc mét  ®Ó ®¹t ®   tho¶ thuËn  chung  nh»m  môc  ®Ých    gi¶iquyÕt  khiÕu    vµ  ®Õn   n¹i®ã  ®i  quyÕt ®Þnh cuèi  cïng.   3. §iÒu  "Trao  æi    26  ® th«ng    tin"quy ®Þnh  nh»m  thùc hiÖn    ®óng HiÖp  ®Þnh  c¶      ® Æc   ë  hainícvµ  biÖttr¸nhtrènthuÕ  mét          ë  níchoÆc   hainícth× c¶        haiBé      TµichÝnh  hoÆc     haiTæng  côc  thuÕ  ph¶ithùc hiÖn        trao®æi  th«ng    tin cho nhau  mét c¸ch th   êng  xuyªn hoÆc     theo  cÇu      yªu  ®èi víitõng  êng    tr hîp cô  thÓ  hoÆc   haih×nh  c¶    thøc víi         néidung  c¸c th«ng    tinsau ®©y: ­ C¸c      luËtthuÕ hoÆc       li   c¸c luËtcã  ªnquan ®Õn     i c¸c lo¹ thuÕ quy ®Þnh  trongHiÖp    ®Þnh  (kÓ  v¨n b¶n); c¶    ­C¸c    th«ng    ªnquan  tinli   phôc  cho  vô  viÖc    x¸c®Þnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ  cña  mét   îng c    ®èi t   trócña    nícnµy  ë      cã  níckia(nh»m  tr¸nhtrènthuÕ,®Ó         cìng   chÕ thuÕ hoÆc  lµm      tµiliÖu trong qu¸ tr×nh tètông cña            Toµ  . . ¸n.. )
 11. 11 21. Néi    dung    c¸c §iÒu    tõ §iÒu  ®Õn   27  §iÒu  lµ c¸c ®iÒu  30      kho¶n quy  ®Þnh  ngµy  HiÖp ®Þnh  hiÖu      cã  lùc thihµnh, ngµy    kÕt thóc HiÖp    ®Þnh,    néi dung  quy  ®Þnh chung lµ: ­HiÖp    ®Þnh  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy ®Çu   cña  n¨m  tiÕp theo n¨m      d­ ¬ng lÞch hoÆc  n¨m    tµichÝnh    haibªn  kÕt  lµm  mµ c¶    ký  ®∙  xong    tôc c¸c thñ    phª duyÖt hoÆc         phª chuÈn HiÖp ®Þnh. ­ HiÖp    ®Þnh    hiÖu    thêih¹n  sÏcã  lùcv«    nhng  sau  n¨m  tõ n¨m  5  kÓ    HiÖp  ®Þnh  b¾t  ®Çu   hiÖu      cã  lùc thihµnh tõng    thÓ  níc cã  kÕt thóc HiÖp ®Þnh  b»ng c¸ch  th«ng b¸o cho    kÕt    níc ký  kia th«ng qua  êng  ® ngo¹igiao    v¨n b¶n  th«ng    b¸o kÕt thóc HiÖp    ®Þnh. B.  íNG  H DÉN   THùC   HIÖN   HIÖP  ®ÞNH I.VIÖC    THùC   HIÖN   C¸C LO¹ITHUÕ     HIÖN  HµNH     T¹IVIÖT  NAM THUéC   PH¹M  ¸P  VI  DôNG  CñA   HIÖP ®ÞNH 1.§èivíi       thuÕ    lîtøc: i a. §èivíic¸c xÝ          nghiÖp  c«ng    ty ViÖt Nam   c¸c xÝ    vµ    nghiÖp  ªndoanh  li   víi     ngoµi, nghiÖp  níc  xÝ  100%  vèn    nícngoµi,     nh¸nh  chi Ng©n  hµng    nícngoµi,  Ng©n   hµng  ªndoanh      li   víiníc ngoµi,c¸c nhµ      thÇu  chÝnh  tham  gia      c¸c hîp ®ång  dÇu  khÝ  c¸c xÝ  vµ    nghiÖp    níc ngoµi trong      c¸c khu chÕ  xuÊt  ViÖt ë    Nam  th× thuÕ   lî tøc  i thùc hiÖn  c¸c quy  nh    ®Þnh  hiÖn  hµnh  nÕu   c¸c vµ  cã    kho¶n    thu nhËp      tõ nícngoµi®∙    nép  thuÕ  nícngoµith× ® îckhÊu    ë          trõvµo  sè  thuÕ ph¶inép  i   t¹ ViÖt Nam     theo    c¸c ph¬ng  ph¸p tr¸nh®¸nh    thuÕ    hai lÇn nh  ®∙ híng dÉn      t¹ c«ng    i v¨n nµy. b.      §èi víic¸c nhµ thÇu    níc ngoµi,nhµ    thÇu phô    níc ngoµi vµ    c¸c  tæ  chøc, c¸    nh©n    níc ngoµi kh«ng    thuéc c¸c ®èi  îng  ®iÓm   nãi trªn kinh t ë  a        doanh  ViÖt  ë  Nam   thuéc ®èi  îng  t nép thuÕ theo quy  ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 30TC/TCT  ngµy  7­ 18­ 1992,Th«ng   07    tsè  TC­TCT  ngµy  3­ 30­ 1992  Th«ng  vµ  tsè  TC/TCT    73  ngµy  8­ 30­ 1993    lýnh  th× xö    sau: *  NÕu     x¸c ®Þnh  chøc  c¸ nh©n    tæ  vµ    níc ngoµi ®ã     kinh  doanh  ViÖt ë    Nam  th«ng qua  mét  së  êng    c¬  th tró (®èi víic«ng        ty)hoÆc  mét  së  c¬  kinh   doanh  ®Þnh   cè  (®èi víimét  nh©n)      c¸  th×  vÉn thùc hiÖn theo nh c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh      t¹ c¸cTh«ng     i tnãitrªn. *  NÕu     x¸c ®Þnh  chøc  c¸ nh©n    tæ  vµ    níc ngoµi ®ã     kinh doanh  ViÖt ë    Nam  kh«ng  th«ng qua mét  së  êng    c¬  th tró hoÆc  mét  së  c¬  kinh doanh cè  ®Þnh    th×: +       îng kinh doanh  ViÖtNam   §èivíi®èi t     ë    th«ng qua      ®¹ilý(theo híng dÉn      t¹  i Th«ng   TC/TCT  t73  ngµy  8­ 30­ 1993) th× chØ      thùc hiÖn    khÊu    i trõt¹ nguån    thuÕ  doanh    thu kh«ng  khÊu      trõt¹ nguån  i thuÕ    lîtøc. i +      §èi víi®èi  îng  t kinh doanh  ViÖt  ë  Nam   kh«ng thuéc    c¸c h×nh thøc  ®Çu    níc ngoµi (theo  t     híng dÉn  ith«ng   30  t¹  t TC/TCT  ngµy  7­ 18­ 1992  vµ 
 12. 12 Th«ng  07  t TC/TCT  ngµy  3­ 30­ 1992) th×  chØ  thùc hiÖn  khÊu    i trõ t¹ nguån  thuÕ  doanh      thu víimøc thuÕ b»ng 50%   thuÕ    sè  thu gép  quy  ®∙  ®Þnh  i   t¹ hai   Th«ng     tnãitrªn. 2.§èivíi       thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao a.§èivíi       nh÷ng c«ng d©n  ViÖtNam   c«ng        ®i  t¸c, ®éng  . nícngoµi lao ..  ë      nÕu ngêi®ã      trëthµnh   îng c    nícngoµi(n   ký  ®èi t   tróë      íccã  kÕt  HiÖp  ®Þnh    víi ViÖt Nam)  kh«ng    th×  ®¸nh  thuÕ  nhËp  thu  ®èi    víinh÷ng  kho¶n  nhËp  ­ thu  th êng xuyªn ph¸tsinh ë          nícngoµitrong n¨m        tµichÝnh    mµ ngêi®ã     îng c    lµ®èi t   trónícngoµi.     b. §èi víinh÷ng        ®èi  îng  t c tró cña    ViÖt Nam     (c«ng d©n  ViÖt Nam,      c¸ nh©n  kh¸c ®Þnh  t¹    c  i ViÖt Nam,    ngêinícngoµilµm        viÖc  i t¹ ViÖt Nam...)      nÕu  cã thu nhËp      tõ níc ngoµi vµ  nép    ®∙  thuÕ  níc ngoµi th×    ë      khitÝnh  thuÕ    thu nhËp  i t¹ ViÖt Nam   îc trõ sè    ®     thuÕ  nép  i   ®∙  t¹  ngoµi nh  níc   híng  dÉn      vÒ c¸c biÖn ph¸p tr¸nh®¸nh      thuÕ    t¹ c«ng    hailÇn    i v¨n nµy. 3. §èi víithuÕ        chuyÓn    lî nhuËn  níc ngoµivµ  i ra      thuÕ  nhËp    thu  tõ tiÒn  b¶n  quyÒn: Hai lo¹    i thuÕ  nµy  îcquy  ®   ®Þnh  i t¹ §iÒu  vµ  10  §iÒu  cña  12  HiÖp  ®Þnh,   v× vËy, khithu      thuÕ  ph¶ix¸c ®Þnh  îc ngêi thùc nhËn        ®       lî nhuËn  i hoÆc   ngêi  nhËn  tiÒn b¶n  quyÒn    lµ ngêi c      tró cña    níc nµo, sau      ®ã ®èi  chiÕu    víithuÕ  suÊt gií h¹n    i   quy  ®Þnh  i t¹ HiÖp  ®Þnh  gi÷a ViÖt Nam         víiníc ®ã. ThuÕ  suÊt   thuÕ  chuyÓn    lînhuËn  i hoÆc  thuÕ    thu nhËp  tiÒn b¶n    quyÒn  ViÖt Nam     ë    ®èi víi êng    thÊp   tr hîp ®ã  h¬n  hoÆc   b»ng  thuÕ  suÊt gií h¹n      trong HiÖp  i   ®Þnh   th× thùc hiÖn  b×nh  êng, nÕu    nh  th   cao h¬n  chØ  b»ng  th×  thu  thuÕ suÊt gií h¹n   i     trongHiÖp    ®Þnh. C¸c híng dÉn      t¹ ®iÓm   vµ  môc   i 1  2  Inµy  chØ    ¸p dông        chøc, ®èi víi tæ  c¸c   c¸ nh©n      nícngoµilµ®èi t   trócña    ký       îng c    níc®∙  kÕt  HiÖp ®Þnh    víiViÖt Nam     vµ HiÖp ®Þnh  ®∙  hiÖu      ®ã  cã  lùcthihµnh    t¹ ViÖtNam. i   II    . CHøC   Tæ THùC   HIÖN   HIÖP  ®ÞNH   TRON G   NGµNH   THUÕ §Ó     c¸c quy ®Þnh  i t¹ HiÖp  ®Þnh  tr¸nh®¸nh    thuÕ    hai lÇn,ViÖt Nam       ®∙  ký        îcthùc hiÖn  víi níc®   c¸c   ®óng  ®Çy  vµ  ®ñ, Tæng côc thuÕ quy ®Þnh  h­ vµ  íng dÉn  viÖc  chøc    vÒ  tæ  thùc hiÖn    trong ngµnh    thuÕ  sau: nh  1.§èivíi       Tæng  côc  thuÕ: NgoµinhiÖm  tham      vô  gia®µm   ph¸n vµ    phôc  ký  vô  kÕt  HiÖp  ®Þnh tr¸nh  ®¸nh thuÕ    hai lÇn    víic¸c    níc th× phßng  Hîp    t¸c quèc  thuéc  tÕ  Tæng  côc  ThuÕ     lµ®Çu  mèi gióp Tæng    côc thuÕ    c¸cc«ng viÖc  sau  ®©y: * Nghiªn cøu    so¹n th¶o    c¸c v¨n b¶n híng  dÉn  gi¶ithÝch  vµ    viÖc thùc  hiÖn      ®èi víitõng  HiÖp ®Þnh  tr¸nh®¸nh    thuÕ    hailÇn  cã  ®∙  hiÖu      lùcthihµnh  ®Ó   tr×nh Bé    hoÆc   Tæng  côc ban hµnh  theo thÈm    quyÒn.
 13. 13 *  íng  H dÉn  kiÓm     vµ  tra c¸c côc thuÕ trong viÖc thùc hiÖn c¸c HiÖp  ®Þnh. * Nghiªn cøu  tham      vµ  gia ®µm  ph¸n    quan  víic¬  thuÕ    níc ngoµivÒ      c¸c tranh chÊp, khiÕu      n¹ix¶y  trong  ra  qu¸ tr×nh thùc hiÖn HiÖp ®Þnh  ®ßi    hái ph¶igi¶iquyÕt      b»ng tho¶ thuËn    song ph¬ng  gi÷a c¬    quan  thuÕ ViÖt Nam       víi c¬ quan thuÕ    nícngoµi. * Trao ®æi th«ng      quan  tinvíic¬  thuÕ    níc ngoµi theo    quy ®Þnh  cña  HiÖp  ®Þnh. * Gi¶ithÝch      HiÖp  ®Þnh  cho    c¸c Côc  thuÕ  c¸c ®èi t   vµ     îng nép  thuÕ    ®èi víi  tõng tr   êng    thÓ. hîp cô  2.§èivíi       Côc  thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè: Mçi Côc    thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè cÇn  trÝmét  c¸n bé    ®Õn   bè    tæ    tõ 2  3  ngêithuéc phßng      ®Çu      t nícngoµi(®èivíinh÷ng        Côc thuÕ  ® îcphÐp  ®∙    cña  Bé    Tµi chÝnh  thµnh  phßng  lËp  §Çu     tnícngoµi)hoÆc     thuéc phßng      thu thuÕ  ®èi víi   nghiÖp      xÝ  c¸c quèc  doanh  (®èivíi     nh÷ng Côc thuÕ  cha  îcthµnh    ®   lËp phßng  §Çu     tnícngoµi)®Ó     lµm  nhiÖm  vô: * Nghiªncøu        c¸c HiÖp ®Þnh  tr¸nh®¸nh    thuÕ    ViÖt Nam   ký    hailÇn    ®∙  víi c¸c níc vµ        c¸c v¨n  b¶n  híng dÉn thùc hiÖn HiÖp ®Þnh  nµy    êng  ®Ó th xuyªn  gióp Côc  thuÕ còng  c¸c Chi  nh    côc  thuÕ n¾m   îc néi dung  ®     quy ®Þnh cña  tõng HiÖp    ®Þnh  thùc hiÖn  vµ    ®óng  HiÖp ®Þnh. * Lµ    ®Çu  mèi  cña Côc  thuÕ  trong viÖc      gi¶ithÝch  HiÖp  ®Þnh        ®èi víitÊt c¶     îng nép  c¸c®èi t   thuÕ  mçi tØnh,thµnh  ë      phè. * X¸c nhËn    c¸c chøng    nép  tõ ®∙  thuÕ  ViÖt Nam   ë    cho    chøc, c¸ c¸c tæ      nh©n    nícngoµi(nÕu  yªu cÇu) ®Ó   ® îcphÐp    cã      hä    khÊu    trõthuÕ  nícngoµi. ë    * Thùc    hiÖn    c¸c nhiÖm   thu thËp  vô    th«ng      tin®Ó phôc  viÖc    vô  trao®æi  th«ng      quan  tinvíic¬  thuÕ    nícngoµitheo  cÇu    yªu  cña  Tæng côc  thuÕ      ®èi víi tõng tr   êng    thÓ. hîp cô  Trªn ®©y      lµnh÷ng  ®iÒu híng dÉn    chung  c¸cHiÖp  vÒ    ®Þnh  còng  vÒ  nh  viÖc thùc hiÖn      c¸cHiÖp  ®Þnh  tr¸nh®¸nh    thuÕ      hailÇn.Yªu  cÇu    c¸cCôc  thuÕ  nghiªncøu  tæ    vµ  chøc   thihµnh  ngay.Trong      qu¸ tr×nh thihµnh  víng m ¾c       cã    ®Ò  nghÞ  ph¶n  ¸nh    vÒ Tæng   côc  thuÕ    híng  ®Ó cã  dÉn  kÞp  thêi.§èi víi       nh÷ng    néidung  Æc     ® thïcña  tõng  HiÖp  ®Þnh  cha  híng dÉn  i   t¹  c«ng    v¨n nµy,  Tæng  côc  thuÕ    v¨n b¶n  sÏcã    híng dÉn    riªng.
Đồng bộ tài khoản