Công văn 1669/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Công văn 1669/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1669/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định 93

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1669/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 1669/TCHQ-GSQL ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2001 vÒ viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 793 KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 25/12/2000 Tæng côc H¶i quan cã QuyÕt ®Þnh sè 793/2000/Q§- TCHQ ban hµnh Quy ®Þnh x¸c nhËn thùc xuÊt ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu qua c¶ng biÓn. T¹i phô lôc 4 (mÉu TX4) do s¬ suÊt in Ên cßn thiÕu n¬i göi lµ Tæng côc thuÕ (Bé Tµi chÝnh). Ngµy 30/3/2001 Tæng côc H¶i quan cã c«ng v¨n sè 1219/TCHQ-GSQL göi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan nh¾c l¹i viÖc phèi hîp thùc hiÖn, n¬i nhËn cã göi Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè ®Ó biÕt vµ thùc hiÖn, trong ®ã quy ®Þnh thªm n¬i göi Th«ng b¸o theo mÉu TX4 lµ Côc thuÕ tØnh, thµnh phè n¬i doanh nghiÖp ®¨ng ký m· sè thuÕ ®Ó nép thuÕ VAT. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn quy ®Þnh míi nµy, mét sè ®¬n vÞ H¶i quan cha ghi ®ñ n¬i göi, thêng thiÕu 2 ®Þa chØ lµ: 1. Tæng côc thuÕ - Bé Tµi chÝnh; 2. Côc thuÕ tØnh, thµnh phè n¬i doanh nghiÖp ®¨ng ký m· sè thuÕ ®Ó nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT). §Ò nghÞ Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc khi göi Th«ng b¸o theo MÉu TX4 nãi trªn ph¶i göi ®ñ c¸c ®Þa chØ ®· ®îc quy ®Þnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản