intTypePromotion=1

Công văn 167/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
97
lượt xem
4
download

Công văn 167/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 167/CP-KTTH của Chính phủ về việc sử dụng tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 167/CP-KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña C h Ý n h  p h ñ  S è  167/CP­K T T H  n g µ y  23 th¸ng 02 n¨ m  2000 vÒ  viÖc sö  d ô n g   tê k hai  g u å n  g èc xe « t«, n  xe  ¾ n  m ¸ y g KÝnh   göi:­Tæng      côc  H¶i  quan, ­Bé      Tµi chÝnh, ­Bé    Th¬ng  m¹i, ­Bé    C«ng  an. XÐt    ®Ò nghÞ cña Tæng  côc    H¶i quan  i t¹ C«ng    419/TCHQ­KTTT   v¨n sè  ngµy  th¸ng01  26    n¨m  2000    xinho∙n thihµnh      viÖc thay thÕ      têkhainguån    gèc  xe  t«,xe  «    g¾n   m¸y nhËp  khÈu  B»ng biªn laithuÕ      xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  thuÕ        vµ  gi¸trÞgiat¨ng,Thñ íng ChÝnh    t   phñ  ý  cã  kiÕn  sau: nh    Tríc  ¾t, cha thùc hiÖn QuyÕt  m ®Þnh   sè 07/2000/Q§/BTC   ngµy 18  th¸ng 01    n¨m  2000 cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  dông  sö  biªn laithuÕ      xuÊt  khÈu, thuÕ    nhËp khÈu  thuÕ        vµ  gi¸trÞ gia t¨ng do  Tµi chÝnh    Bé    ban  hµnh.  ViÖc  qu¶n    lý,lµm  tôc h¶iquan  thñ      ®èi    «    g¾n   víixe  t«,xe  m¸y  i t¹ cöa khÈu,  thùc hiÖn    theo quyÕt ®Þnh      hiÖn  hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2