Công văn 1677/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
25
lượt xem
1
download

Công văn 1677/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1677/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế theo Thông tư 08/2002/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1677/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc h¶i q u a n  sè 1677/TC H Q­K T T T   c n g µ y 17 th¸ng 04 n¨ m   2003 v Ò  viÖc   tÝnh  gi¸ thu Õ   theo T h « n g  t 08/2002/TT­B T C   KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh  c¸c  thµnh  phè Qua  xem  xÐt b¸o  c¸o cña    h¶i quan  ®Þa  ph¬ng    vÒ nh÷ng  víng  ¾c   m trong viÖc    xem  xÐt  ®ång  lÖ  hîp  hîp  theo  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   t 08/2002/TT­ BTC  ngµy  th¸ng 01  23    n¨m  2002  cña  Tµi chÝnh. Sau      kiÕn    Bé      khixin ý  l∙nh ®¹o  Tµi chÝnh, tiÕp  Bé      theo C«ng  v¨n  5001/TCHQ­KTTT   sè  ngµy  th¸ng  08  11 n¨m  2002,Tæng    côc    H¶i quan  híng dÉn  sau: cã    nh  VÒ  ®iÒu kho¶n thanh to¸n cña    hîp ®ång hîp  theo  lÖ  quy ®Þnh  cña  Th«ng   t08/2002/TT­ BTC   ngµy  th¸ng01  23    n¨m  2002 ph¶icã:   1. Ghi      râ:Thanh    to¸n100%         trÞgi¸l«hµng qua  ng©n  hµng  b»ng    c¸c ph­ ¬ng thøc thanh      to¸nL/C,TTR,      TT, DA,      DP (trõph¬ng thøc thanh      to¸nL/C    th× chØ cÇn   ghithanh    to¸nb»ng L/C  kh«ng  vµ  thÓ hiÖn thanh    to¸nb»ng  ph¬ng  thøc kh¸c).   2.Ghi tªnng©n        hµng thanh to¸n:Trêng        hîp tªnng©n hµng      trªnhîp ®ång  kh¸c víitªnng©n        hµng thùc tÕ    thanh    doanh  to¸nth×  nghiÖp ph¶ikª khaib¸o        c¸o    quan    víic¬  h¶iquan        khimë tê khaih¶iquan  míicoilµ hîp ®ång      th×          hîp  lÖ. C¸c  êng    tr hîp thanh    to¸nTTR,    TT, DA,    DP nÕu  kh«ng    thÓ      ghicô  trªnhîp ®ång  thanh to¸n 100%   gi¸l« hµng    trÞ      qua  ng©n  hµng nhng  íc khi nhËn  tr     hµng  doanh nghiÖp  chøng  minh b»ng chøng  ng©n   tõ  hµng    lµ thanh to¸n  100%         trÞgi¸l«hµng  qua ng©n hµng    îcchÊp  th× ®   nhËn  ®ñ  ®∙  ®iÒu  kiÖn vÒ  thanh    to¸n100%         trÞgi¸l«hµng qua ng©n  hµng. C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c thùc hiÖn      theo quy ®Þnh cña Th«ng   t08/2002/TT­ BTC   ngµy  th¸ng01  23    n¨m  2002  cña  TµichÝnh. Bé    Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc H¶i quan    c¸c tØnh thµnh phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản