Công văn 1688/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
17
lượt xem
1
download

Công văn 1688/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1688/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc cấp và sử dụng C/O để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam và Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1688/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc h¶i quan sè 1688/TCQH­GSQL  ngµy 16/04/2004 vÒ viÖc cÊp vµ sö dông C/o ®Ó hëng  thuÕ nhËp khÈu u ®∙i ®èi víi hµng ho¸  xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam vµ Lµo KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng   côc   h¶i   quan   nhËn   ®îc   C«ng   v¨n   sè   1558/TM­XNK  ngµy 01/04/2004 cña Bé Th¬ng M¹i vÒ cÊp vµ sö dông GiÊy   chøng nhËn xuÊt xø (C/O) ®Ó hëng thuÕ nhËp khÈu u ®∙i ®èi  víi hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam vµ Lµo. Trong  thêi gian chê thèng nhÊt quy chÕ xuÊt xø vµ mÉu C/O míi,   ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho th¬ng nh©n hai níc kinh  doanh xuÊt, nhËp khÈu vµ ®¶m b¶o viÖc gi¶m thuÕ nhËp khÈu   kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, khi lµm thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng   ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam vµ Lµo, Tæng côc H¶i quan   híng dÉn nh sau: 1. VÒ giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ cña ViÖt Nam  vµ Lµo, tríc m¾t, vÉn ¸p dông mÉu C/O hiÖn hµnh vµ thñ  tôc cÊp C/O vÉn ®îc thùc hiÖn t¹i Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng  nghiÖp ViÖt Nam cho c¸c l« hµng giao tõ ngµy 16/01/2004.  C¸c l« hµng nhËp khÈu tõ Lµo vÉn ¸p dông c¸c giÊy chøng  nhËn xuÊt xø cò do c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Lµo cÊp  cho ®Õn khi cã quy ®Þnh míi. 2. VÒ thuÕ nhËp khÈu u ®∙i ®èi víi hµng ho¸ s¶n xuÊt  t¹i Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo thùc hiÖn theo Th«ng t  sè 28/2004/TT­BTC ngµy 31/3/2004 cña Bé Tµi chÝnh. Tæng côc H¶i quan híng dÉn ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh,  thµnh phè biÕt, thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản