intTypePromotion=1

Công văn 1698-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
54
lượt xem
1
download

Công văn 1698-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1698-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc nộp thuế đối với xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1698-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 1698 T C/T C T  n g µ y  16­11­1991 v Ò  n é p  thu Õ   èi  ® víi Ý  n g hi Ö p    x liªn o a n h  d Ç u  kh Ý    d viÖt x« Theo quy  ®Þnh  cña LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖt Nam   LuËt ph¸p      i     vµ    vÒ thuÕ hiÖn hµnh; c¨n cø      vµo  HiÖp  ®Þnh      hîp t¸ctrong lÜnh    vùc th¨m  ®Þa   dß  chÊt vµ    khaith¸cdÇu      khÝ  thÒm     ë  lôc ®Þa  phÝa  Nam   Céng  hoµ      x∙ héi chñ  nghÜa  viÖt nam  trong khu«n  khæ  xÝ  nghiÖp  li  doanh  ViÖt ­ X«   ªn "Vietsopetro"® îc ký      ngµy  7­ 16­ 1991  gi÷a ChÝnh  phñ  Céng  hoµ      x∙ héi chñ  nghÜa  viÖt nam   ChÝnh    vµ  phñ  Liªn bang    Céng  hoµ      x∙ héi chñ nghÜa   X« ViÕt sau    ®©y         gäi t¾t lµ "HiÖp  ®Þnh   ngµy  7­ 16­ 1991"),Bé      Tµi chÝnh  quy  ®Þnh  híng  vµ  dÉn  viÖc nép    i c¸c lo¹ thuÕ ®èi    nghiÖp  ªndoanh  víixÝ  li   dÇu   khÝ ViÖt­X«  sau:    nh  I­  tr¸ch n hi Ö m  n é p  thu Õ 1.    XÝ nghiÖp  ªndoanh   li   dÇu  khÝ  ViÖt  X«  ­  (sau  ®©y         gäi t¾t lµ xÝ  nghiÖp  ªndoanh)  nghÜa  nép  li   cã  vô  c¸c  ithuÕ  ªnquan  lo¹  li   ®Õn   c¸c  ho¹t   ®éng  chÞu  thuÕ  cña  nghiÖp  ªndoanh  xÝ  li   theo ®óng quy ®Þnh  cña  LuËt  ®Çu      t níc ngoµi t¹    i ViÖt Nam,    LuËt ph¸p    vÒ thuÕ  hiÖn hµnh  HiÖp  vµ  ®Þnh  ngµy  7­ 16­ 1991. 2. Bªn    níc ngoµi (phÝa    Liªn X«)    tham  gia  nghiÖp  ªn doanh    xÝ  li   khi chuyÓn    lî nhuËn  níc ngoµicã  i ra      nghÜa  ph¶inép  vô    thuÕ chuyÓn    lî nhuËn  i ra nícngoµitheo quy          ®Þnh cña LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖtNam.     i   3. C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ    ViÖt Nam   hîp ®ång    ký    nhËn  th¸cxuÊt,nhËp  uû      khÈu s¶n  phÈm  hµng    ho¸ cho  nghiÖp  ªndoanh  tr¸chnhiÖm   xÝ  li   cã    nép thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu theo quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu hµng  mËu   dÞch. Trêng hîp xÝ nghiÖp li  doanh trùc ªn  tiÕp xuÊt, nhËp  khÈu th× xÝ  nghiÖp  ªndoanh  tr¸chnhiÖm   li   cã    nép thuÕ  xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  theo  quy  ®Þnh  cña LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu hµng  mËu  dÞch. II­ h Õ  ® é  thu n é p  thu Õ  c A­  hu Õ  lîitøc: T   1.X¸c    ®Þnh      lîtøc chÞu  i thuÕ: Lîi     tøc Gi¸trÞkhèi       Gi¸trÞphÇn      Sè thuÕ    tµi C¸c  chÞu  thuÕ  = l   îng s¶n  ­ s¶n  phÈm     ­ nguyªn vµ  + ®Ó   kho¶n  cña  xÝ  phÈm   hµng  l¹cho    i xÝ  thuÕ xuÊt   lîtøc     i nghiÖp  ho¸ thùc     nghiÖp  ªn li   khÈu dÇu  phô  li   ªndoanh  hiÖn  doanh  khÝ kh¸c
  2. 2 C¨n  vµo    cø  c¸c quy ®Þnh  cña  HiÖp  ®Þnh  ngµy  7­ 16­ 1991, phÇn    s¶n  phÈm     i ®Ó l¹ cho  nghiÖp  ªndoanh    xÝ  li   hµng  n¨m   sÏ kh«ng    vîtqu¸  35%  cña  khèil    îng s¶n  phÈm  hµng    ho¸ (dÇu) vµ      ®Ó trang tr¶i         chiphÝ  c¸c s¶n xuÊt hîp     lýtheo    quy ®Þnh  cña  LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖt Nam,    i    tiÒn thuªm Æt       ®Êt,  m Æt  biÓn, tiÒn    hoa  hång  th¸ctr¶cho  chøc  uû      tæ  nhËn  th¸cxuÊt,nhËp  uû      khÈu. Trêng    hîp tæng    c¸c kho¶n      chi trªn®©y   îc x¸c ®Þnh    ®     khi quyÕt    to¸n n¨m    mµ nhá  h¬n      gi¸trÞ phÇn  s¶n  phÈm     i ®Ó l¹  cho  nghiÖp  ªndoanh  xÝ  li   (35%)    th× kho¶n chªnh  lÖch  sÏ® îcbæ   ®ã      sung  vµo      lîtøc cña  nghiÖp  ªn i xÝ  li   doanh  ph¶ichÞu  vµ    thuÕ      lîtøc quy  i ®Þnh      t¹ v¨n b¶n  i nµy. 2.ThuÕ     suÊtthuÕ      lîtøc: i Theo quy ®Þnh  it¹ HiÖp ®Þnh ngµy  7­ 16­ 1991, xÝ    nghiÖp  ªndoanh  li   ph¶inép    thuÕ        lîtøc víi i thuÕ suÊt40%     tÝnh    trªntæng  lîtøc chÞu  sè      i thuÕ. XÝ  nghiÖp  ªndoanh  îcmiÔn  li   ®   thuÕ      lîtøc n¨m  i 1991  ® îcgi¶m  vµ    50%   thuÕ      lîtøc cña  i n¨m 1992. Møc  thuÕ suÊt 40%     îc ®iÒu    sÏ ®   chØnh    l¹ sau      i khic¸c bªn tham    gia xÝ  nghiÖp  ªndoanh      vèn  ®Çu    li   thu håi®ñ  ®∙  tvµo  nghiÖp  ªndoanh. xÝ  li   3.Thñ        tôcthu nép  thuÕ    lîtøc: i Hµng  th¸ng  hoÆc   sau mçi  lÇn  hoµn  thµnh  thñ  tôc  xuÊt  tõng    l« s¶n  phÈm   hµng  ho¸ (nÕu   thêigian c¸ch qu∙ng  gi÷a    hai lÇn  giao  hµng    vîtqu¸ 30  ngµy),xÝ    nghiÖp  ªndoanh  li   ph¶i lËp  khai thuÕ  i   tê    lî tøc    quan    göi c¬  thu  thuÕ, c¬    quan  thuÕ  cø  thu  c¨n  vµo    tê khaicña  nghiÖp    xÝ  tÝnh  thuÕ  göi vµ    th«ng  sè  b¸o  thuÕ      nép  lîtøc t¹m  i cho  nghiÖp  ªndoanh  tæ  xÝ  li   vµ  chøc  nhËn  uû    th¸cxuÊtkhÈu.C¨n  vµo      cø  th«ng    b¸o thuÕ  cña  quan    c¬  thu thuÕ,tæ    chøc  nhËn  th¸c xuÊt  uû    khÈu  hoÆc   nghiÖp  ªndoanh  xÝ  li   (nÕu  nghiÖp  ªn xÝ  li   doanh   trùc tiÕp xuÊt khÈu)    thùc hiÖn  nép  tiÒn  thuÕ    lî tøc  i vµo  ng©n  s¸ch  Nhµ    níc trong vßng  giê kÓ        24    tõ khinhËn  îc tiÒn  ®   hµng  ngêi mua   do    thanh  to¸n. KÕt thóc mçi    n¨m    tµichÝnh,c¬    quan   thu thuÕ    sÏquyÕt    to¸nthuÕ    lîtøc  i c¶  n¨m  cña  nghiÖp  ªndoanh  xÝ  li   theo quy ®Þnh  cña LuËt ®Çu        tnícngoµit¹     i ViÖtNam   c¸cv¨n b¶n    vµ      híng dÉn    thùc hiÖn    luËt. Theo  quy ®Þnh   iv¨n  t¹  b¶n nµy, ®¬n   nµo    vÞ  (xÝ nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc   chøc  tæ  nhËn  th¸cxuÊt khÈu) nép  uû        chËm  hoÆc  nép thiÕu thuÕ so  víith«ng    b¸o cña  quan  c¬  thuÕ    sÏ ph¶i chÞu    ph¹ttheo    quy ®Þnh  cña    luËt ph¸p hiÖn    hµnh. B­  hu Õ  tµi T  nguyªn (royalty) 1.X¸c    ®Þnh  thuÕ    tµinguyªn ph¶inép:     Theo quy  ®Þnh  i t¹ HiÖp  ®Þnh ngµy  7­ 16­ 1991,sè    thuÕ    tµinguyªn ph¶i     nép  cña  nghiÖp  ªndoanh  îcx¸c®Þnh  sau: xÝ  li   ®     nh  Sè thuÕ    tµi Khèil    îng s¶n  Gi¸xuÊt     nguyªn ph¶i     = phÈm  hµng    ho¸ x khÈu  mét  x 18% nép (dÇu) ®¬n  s¶n  vÞ  phÈm   hµng  ho¸
  3. 3 2.Thñ      tôcnép  thuÕ    tµinguyªn  Hµng  th¸ng hoÆc     sau    khi hoµn  thµnh thñ    tôc xuÊt  khÈu  mçi    l« hµng  (nÕu   thêigian c¸ch qu∙ng gi÷a hailÇn            giao hµng    xuÊt khÈu    ngµy),xÝ    trªn30    nghiÖp  ªndoanh  li   ph¶ilËp têkhaithuÕ            tµinguyªn nép    cho  quan    c¬  thu thuÕ,  c¬ quan   thu thuÕ    sÏkiÓm     tra,tÝnh thuÕ  th«ng  vµ  b¸o  thuÕ  sè  ph¶inép    cho  tæ chøc  nhËn  th¸cxuÊtkhÈu  uû      hoÆc   nghiÖp  ªndoanh  xÝ  li   (nÕu  nghiÖp  xÝ  li   ªndoanh   trùctiÕp    s¶n  tiªuthô  phÈm   hµng ho¸).C¨n  vµo    cø  th«ng b¸o  cña  c¬ quan  thuÕ, tæ    chøc  nhËn  th¸cxuÊt khÈu  uû      hoÆc   nghiÖp  ªndoanh  xÝ  li   thùc hiÖn    nép  tiÒn thuÕ      tµinguyªn vµo    ng©n  s¸ch Nhµ      níctrong vßng  giê   24    kÓ      tõkhinhËn  îctiÒn hµng  ngêimua  ®     do    thanh  to¸n. §¬n  nµo  vÞ  (tæ chøc nhËn  t¸c xuÊt khÈu  uû    hoÆc   nghiÖp  ªn xÝ  li   doanh) viph¹m  luËtthu nép      kû      thuÕ    tµinguyªn ph¶ichÞu      h×nh    ph¹ttheo  quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh  thuÕ    tµinguyªn. C­ Thu Õ   Êt, xu  nh Ë p khÈu: Tæ   chøc nhËn  th¸c xuÊt,nhËp  uû      khÈu hoÆc   nghiÖp  ªndoanh  xÝ  li   (nÕu  nghiÖp  ªndoanh    xÝ  li   trùctiÕp xuÊt,nhËp    khÈu s¶n phÈm) chÞu  tr¸ch   nhiÖm  nép thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu theo ®óng quy ®Þnh  i t¹ LuËt  thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu hµng  mËu   dÞch hiÖn hµnh. Riªng  thñ tôc nép  vÒ      thuÕ xuÊt,nhËp    khÈu, sau    mçi  lÇn  giao hµng tæ  chøc  nhËn  th¸cxuÊt khÈu  uû      hoÆc   nghiÖp  ªndoanh  xÝ  li   ph¶ilËp      tê khaivíi     c¬ quan    thu thuÕ, trong vßng  tiÕng      8  ®ång  (mét ngµy  hå    lµm  viÖc)c¬    quan  thu thuÕ      sÏth«ng    b¸o chÝnh  thøc sè    thuÕ  ph¶inép    cho  chøc  tæ  nhËn  th¸c uû    xuÊt khÈu    hoÆc   nghiÖp  ªndoanh. C¨n  vµo  xÝ  li     cø  th«ng  b¸o  cña  quan  c¬  thu thuÕ, tæ      chøc  nhËn  th¸cxuÊt khÈu  uû      hoÆc   nghiÖp  ªndoanh,trong xÝ  li       vßng  tiÕng  24  ®ång  kÓ       hå  tõ khi nhËn  îc tiÒn  ®   b¸n  hµng  ngêi mua     do    tr¶ ph¶inép  sè    ®ñ  thuÕ  xuÊtkhÈu    vµo ng©n  s¸ch Nhµ    níc. Sè thuÕ xuÊt,nhËp    khÈu  tæ  do  chøc  nhËn  th¸c xuÊt,nhËp  uû      khÈu  nép vµo ng©n  s¸ch Nhµ    îc trõ vµo  tiÒn  níc ®     sè  chuyÓn    nghiÖp  ªn tr¶ xÝ  li   doanh. D­ TiÒn thuª Êt, m Æ t  biÓn  ® XÝ  nghiÖp  ªndoanh    li   lµ ®¬n  chÞu  vÞ  tr¸chnhiÖm     nép tiÒn thuª m Æt     ®Êt,m Æt     biÓn theo quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  210a  sè  TC/VP  ngµy  04­ 01­ 1990 cña  TµichÝnh. Bé    DiÖn  tÝch  Æt   m ®Êt lµm    ®Ó   c¨n cø  tÝnh tiÒn thuÕ    ®Êt    lµtoµn  diÖn  bé  tÝch  ®Êt    nghiÖp  ªndoanh  îcphÐp  dông. mµ xÝ  li   ®   sö  DiÖn tÝch  Æt   m biÓn  lµm    ®Ó   c¨n cø  tÝnh tiÒn thuªlµtoµn  diÖn        bé  tÝch  mµ   nghiÖp  ªndoanh  îc phÐp  dông  ®Ó   xÝ  li   ®   sö    tiÕn  hµnh ho¹t®éng    khai   th¸ctrªnbiÓn.     Møc  tiÒn thuª m Æt     ®Êt, m Æt     biÓn  Uû   do  ban Nhµ      níc vÒ hîp    t¸cvµ  ®Çu    tquyÕt ®Þnh.  
  4. 4 E­ Thu Õ  thu nh Ë p TÊt  c¸c kho¶n  c¶    thu nhËp  cña ngêi ViÖt Nam   ngêi níc ngoµi lµm      vµ        viÖc  cho  nghiÖp  ªndoanh  do  nghiÖp  ªndoanh    xÝ  li   vµ  xÝ  li   tr¶®Òu  ph¶inép    thuÕ    thu nhËp  theo Ph¸p    lÖnh  thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp cao. xÝ nghiÖp  ªndoanh    li   lµ ®¬n  ® îc Bé    vÞ    Tµi chÝnh  quyÒn  uû  trÝch vµ  nép thuÕ    thu nhËp cña  bé, c«ng  c¸n    nh©n    viªnlµm viÖc cho  nghiÖp  ªn xÝ  li   doanh theo Ph¸p    lÖnh thuÕ    thu nhËp. G­ C¸c lo¹i  thuÕ kh¸c Ngoµi c¸c lo¹      i thuÕ  nªu    ®∙  trªn®©y  nÕu  trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng          cña  xÝ nghiÖp  ªndoanh  li   ph¸tsinh thªm        c¸c ®èi îng  t chÞu  thuÕ kh¸c theo    LuËt  ph¸p  thuÕ  hiÖn  hµnh    nghiÖp  ªndoanh  tr¸chnhiÖm   th× xÝ  li   cã    ph¶inép    thuÕ  ®óng  theo LuËt ®Þnh.     III­t æ  c h ø c thùc hi Ö n     1. C¬    quan    thu thÕ  xuÊt khÈu  îcquy    ®   ®Þnh  i   t¹ v¨n b¶n    nµy      lµh¶iquan  tØnh,thµnh    phè    n¬ilµm      thñ tôcxuÊtkhÈu.   2. C¬     quan  c¸c lo¹  thu    i thuÕ kh¸c ® îc Bé        Tµi chÝnh ph©n c«ng  thÓ  cô  nh  sau: ­ Tæng    côc thuÕ  quan    (c¬  ®¹idiÖn  phÝa  Nam)  chøc  tæ  thµnh  mét  lËp  ®éi thu thuÕ      dÇu  khÝ    trùcthuéc Tæng    côc  n»m  bªn  c¹nh  Côc  thuÕ tØnh  Bµ  RÞa    ­ Vòng Tµu      ®Ó trùctiÕp thu c¸clo¹ thuÕ  sè      quan        i   cã  thu línvµ  träng nh:     thuÕ    lî tøc,thuÕ    i   tµinguyªn,thuÕ    chuyÓn   lî nhuËn  níc ngoµi,phÇn    i ra      lîi nhuËn  îcchiacña  ®     phÝa  ViÖtNam     tham    nghiÖp  ªndoanh. giaxÝ  li   ­ Côc  thuÕ tØnh    Bµ RÞa   Vòng  ­  Tµu thu    ithuÕ  c¸c lo¹  sau: thuÕ    thu  nhËp,tiÒn thuªm Æt         ®Êt,m Æt     biÓn  c¸clo¹ thuÕ  vµ    i   kh¸c. 3. thuÕ        lî tøc,thuÕ    i tµinguyªn,thuÕ    chuyÓn   lî nhuËn  níc ngoµi lµ i ra        c¸c kho¶n    thu cña  ng©n s¸ch  trung ¬ng, ® îc thu        trùc tiÕp b»ng ngo¹itÖ      tõ tiÒn b¸n s¶n phÈm   hµng    ho¸ (dÇu) cña  nghiÖp  ªndoanh. Sè    xÝ  li     tiÒn  thuÕ  thu  îc ghi vµo    ®     tµikho¶n "quü  tr÷ngo¹itÖ  dù      tËp  trung cña    Nhµ      i níc"më t¹  Ng©n  hµng  Ngo¹ith   ¬ng ViÖtNam.   C¸c kho¶n    thu tiÒn thuª®Êt,m Æt         biÓn,thuÕ      thu nhËp  c¸c lo¹  vµ    i thuÕ  kh¸clµnguån    ®iÒu        thu cã  tiÕtcña ng©n  s¸ch ®Þa    ph¬ng. 4. C¸c    quy ®Þnh  it¹ v¨n b¶n  nµy  îc ¸p  ®   dông      kÓ tõ ngµy  01­ 01­ 1991.   Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  nÕu   vÊn    víng  ¾c,    cã  ®Ò g×  m ®Ò nghÞ    c¸c c¬  quan kÞp    thêiph¶n ¶nh    TµichÝnh    víiBé    ®Ó híng dÉn    thùc hiÖn.   5.C¸c    quy  ®Þnh  kh¸c: ­ M Æc     nh÷ng    dï cã  quy ®Þnh    trªn®©y, riªngn¨m    1991  phÇn s¶n phÈm   ®Ó   i l¹ cho  nghiÖp  ªndoanh    xÝ  li   kh«ng    x¸c ®Þnh  theo  lÖ  tØ  35%   khèi l    îng s¶n phÈm   hµng      îctÝnh        ho¸ mµ ®   víi trÞ tuyÖt®èi lµ225  iÖu USD.  gi¸       tr   Toµn  bé ngo¹itÖ  ® îc do    thu    b¸n  dÇu  n¨m  th«  1991  îc Bé    ®   Tµi chÝnh  vµo    thu  tµi kho¶n  quü ng©n  s¸ch Nhµ    níc.
  5. 5 ­ Toµn  sè      bé  lînhuËn  îcchiacña  i ®     phÝa ViÖtNam     tham    nghiÖp  gia xÝ  li   ªndoanh ph¶inép    vµo ng©n  s¸ch Nhµ    Tµi chÝnh      níc.Bé    sÏxem     quy  xÐt vµ  ®Þnh  kho¶n    lînhuËn          i hîp lý®Ó l¹cho  i phÝa ViÖtNam.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2