Công văn 17/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
5
download

Công văn 17/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 17/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 17/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------- ð c l p - T do - H nh phúc ----------------------- Hà N i, ngày 19 tháng 01 năm 2009 S : 17/BXD-HðXD V/v: ð ngh hư ng d n th c hi n b o lãnh th c hi n h p ñ ng. Kính g i: Công ty ði n toán và truy n s li u (VDC). B Xây d ng nh n ñư c công văn s 1058/ðTPT-VDC ngày 22/8/2008 c a Công ty ði n toán và truy n s li u (VDC) ñ ngh hư ng d n th c hi n b o lãnh th c hi n h p ñ ng. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng có ý ki n như sau: Vi c hư ng d n b o lãnh th c hi n h p ñ ng ñư c quy ñ nh t i ði u 55 Lu t ð u th u trong ñó quy ñ nh th i gian có hi u l c c a b o ñ m th c hi n h p ñ ng gi a nhà th u và ch ñ u tư ph i kéo dài cho ñ n khi chuy n sang nghĩa v b o hành. Tuy nhiên, vi c nhà th u ñ ngh ch ñ u tư không ti p t c gia h n b o lãnh th c hi n .vn h p ñ ng (theo n i dung công văn) vì các nguyên nhân ch quan và khách quan có th ñư c ch ñ u tư xem xét và thương th o v i nhà th u căn c vào các n i dung c a h p ñ ng ñã ký k t và s chia s r i ro phát sinh không mong mu n gi a hai bên. am Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng, ñ ngh Công ty ði n toán và truy n s li u (VDC) tn nghiên c u th c hi n theo quy ñ nh c a pháp lu t hi n hành. ie tV ua TL. B TRƯ NG Ni nh n: KT. V TRƯ NG V QU N LÝ HO T ð NG XÂY D NG - Như trên; .L PHÓ V TRƯ NG - Lưu: V HðXD (V.A.M - 04). ww w Hoàng Th Vinh
Đồng bộ tài khoản