Công văn 1708/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
62
lượt xem
7
download

Công văn 1708/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1708/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc một số giải pháp thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Thép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1708/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 1708/VPCP-KTN ---------------------- V/v một số giải pháp thực hiện Quy Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2009 hoạch phát triển ngành Thép Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công an; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Hiệp hội Thép Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 12546/BCT-CNNg ngày 31/12/2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 860/BKH-KTCN ngày 13 tháng 02 năm 2009), Tài chính (công văn số 81/BTC-ĐT ngày 11 tháng 2 năm 2009), Xây dựng (công văn số 141/XD-VLXD ngày 6 tháng 02 năm 2009, Hiệp hội Thép Việt Nam (công văn số 06/HHTVN nngày 4 tháng 02 năm 2009) về một số giải pháp thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007- 2015, có xét đến năm 2025, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường: a) Chấn chỉnh ngay công tác cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án thép tại địa phương, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư và Luật Xây dựng. b) Tạm dừng việc xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án thép xây dựng thông thường; chỉ xem xét đối với các dự án sản xuất thép đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu quặng sắt, các dự án sản xuất thép có chất lượng cao như thép kỹ thuật điện, ống thép không hàn, thép hình cỡ lớn, thép hợp kim, thép đặc biệt. c) Rà soát kỹ các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, có giải pháp xử lý theo quy định đối với các dự án không triển khai theo đúng tiến độ, nội dung đã cam kết, không đủ nguồn nguyên liệu (đặc biệt là quặng sắt) để duy trì sản xuất lâu dài. 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, trên cơ sở đánh giá trữ lượng tài nguyên quặng sắt, khả năng sản xuất và nhu cầu trong nước đối với mặt hàng này và chính sách thuế hiện hành, quy định mức thuế tài nguyên, môi trường, thuế xuất-nhập khẩu để hỗ trợ hợp lý và kịp thời việc đầu tư và sản xuất trong nước, phù hợp với lộ trình hội nhập của Việt Nam. 3. Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6694/VPCP-QHQT ngày 19 tháng 11 năm 2007 và công văn số 287/VPCP-CN ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trì, nghiên cứu ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật-công nghệ, thiết bị sản xuất thép phù hợp với quy định tại Quyết định số 145/2007/QĐ-TTg ngày 4 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở xem xét, thẩm định và tăng cường công tác quản lý các dự án thép trong thời gian tới. 4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan: a) Rà soát, kiểm tra nguồn nguyên liệu quặng sắt cung cấp cho các dự án thép đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xử lý đối với các dự án không đủ nguồn nguyên liệu quặng sắt để duy trì sản xuất lâu dài. b) Tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát mức độ ô nhiễm môi trường của các cơ sở luyện kim tại địa phương, kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục.
  2. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải; (Đã ký) - Tổng công ty Thép Việt Nam; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, KTTH, KGVX, Cổng TTĐT Chính phủ; - Lưu: VT, KTN (4). Văn Trọng Lý
Đồng bộ tài khoản