intTypePromotion=1

Công văn 1711/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
74
lượt xem
1
download

Công văn 1711/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1711/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải thích Quyết định số 153/2002/QĐ-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1711/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 1711  C H Q ­ G S Q L   B T ­ T q T n g µ y 18 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò  viÖc gi¶i  thÝch  q u y Õt  Þ n h  153/2002 ® KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Võa  qua, mét  doanh    sè  nghiÖp  trong khu  chÕ  xuÊt ph¶n  ¶nh: Thùc    hiÖn quyÕt ®Þnh  cña Bé  tr ëng Bé  Tµi chÝnh 153/2002/Q§­ BTC  ngµy  17/12/2002  thñ tôc h¶iquan      vÒ        ®èi víihµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  i t¹ chç,H¶i    quan  mét  tØnh, thµnh  sè    phè yªu cÇu  doanh  nghiÖp  ph¶i cã    ho¸  ®¬n   thu  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng trong bé  s¬      hå  h¶iquan      ®èi víinh÷ng  Æt   m hµng  hoÆc   nh÷ng  êng    tr hîp theo  quy ®Þnh  hiÖn hµnh  kh«ng  thuéc lo¹    iph¶ithu thuÕ        gi¸ trÞ gia    t¨ng.VÒ     viÖc  nµy, Tæng     côc  H¶i quan    gi¶ithÝch  thªm  râ  ®iÓm   2  phÇn    “Hå  xuÊtkhÈu    IIvÒ  s¬    t¹ chç”t¹ quy  i     i ®Þnh  153  sau: nh  Trong  QuyÕt  ®Þnh  153  quy  cã  ®Þnh  trong bé  s¬      hå  h¶i quan  ph¶icã    ho¸ ®¬n          gi¸trÞ gia t¨ng,tøc lµ chØ        quy  ®Þnh  ®èi    víinh÷ng  êng  hoÆc   tr hîp  nh÷ng  Æt   m hµng  thuéc  i lo¹ ph¶ichÞu    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng.Nh÷ng  êng      tr hîp hoÆc   nh÷ng  Æt   m hµng  kh«ng  ph¶i chÞu    thuÕ    gi¸ trÞ gia  t¨ng nhng  ph¶i  chÞu  thuÕ        gi¸trÞ trùctiÕp hoÆc     i   c¸c lo¹  thuÕ ¬ng  t øng  kh¸c th×    trong hå    s¬  h¶iquan    ph¶icã      ho¸ ®¬n  thuÕ  ®èi    i víilo¹ thuÕ  ¬ng  t øng ®ã.  Côc    h¶i quan  c¸c tØnh,thµnh      phè  êng  th xuyªn phèihîp chÆt            chÏvíiCôc  thuÕ  tØnh,thµnh    phè      ®Ó x¸c ®Þnh    êng  hoÆc     Æt   c¸c tr hîp  c¸c m hµng  ph¶ichÞu    thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng;kh«ng      ph¶i chÞu    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng nhng    ph¶i nép    i   c¸c lo¹  thuÕ  kh¸c®Ó     qu¸n tr     iÖtviÖc  thùc hiÖn    ®óng  ®¾n   QuyÕt  ®Þnh  153/2002/Q§­ BTC   ngµy  17/12/2002 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2