Công văn 1716/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
7
download

Công văn 1716/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1716/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc phí quản lý đối với Ngân hàng Chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1716/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1716/TTg-KTTH V/v phí quản lý đối với Ngân Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008 hàng Chính sách xã hội Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ngân hàng Chính sách xã hội. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản số 6878/BTC-TCNH ngày 16 tháng 6 năm 2008 và số 11488/BTC-TCNH ngày 26 tháng 9 năm 2008 về mức phí quản lý đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý áp dụng mức phí quản lý đối với Ngân hàng Chính sách xã hội cho năm 2008 là 0,45%/tháng tính trên số dư nợ cho vay bình quân như đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên. 2. Bộ Tài chính sớm nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ngân hàng Chính sách xã hội, trình Thủ tướng Chính phủ việc giao ổn định mức phí quản lý áp dụng cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo từng thời kỳ./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TKBT, TTĐT; Nguyễn Sinh Hùng - Lưu: VT, KTTH (4) M.Cường 15
Đồng bộ tài khoản