Công văn 1720/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
21
lượt xem
1
download

Công văn 1720/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1720/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất sản phẩm hỏng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1720/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña tæng côc h¶i quan côc ktttt xnk sè 1720/tchq-kttt ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2002 vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu s¶n xuÊt s¶n phÈm háng KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè Ngµy 27/3/2002, Bé Tµi chÝnh cã c«ng v¨n sè 2930 TC/TCT göi Tæng côc H¶i quan vÒ thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu s¶n xuÊt s¶n phÈm háng; C¨n cø quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993, sè 94/1998/ N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ, Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 vµ theo néi dung c«ng v¨n dÉn trªn cña Bé Tµi chÝnh, Côc KiÓm tra thu thuÕ XNK - Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: §èi víi trêng hîp nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nhng ph¸t sinh nguyªn liÖu vËt t kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng ®Ó s¶n xuÊt, doanh nghiÖp ®· tiªu huû, kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. C¸c doanh nghiÖp ph¶i nép ®ñ thuÕ ®èi víi sè nguyªn liÖu, vËt t ®· tiªu huû theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Côc KiÓm tra thu thuÕ XNK - Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản