intTypePromotion=1

Công văn 1730/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
89
lượt xem
2
download

Công văn 1730/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1730/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ đối với người lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1730/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   A O  § é N G  ­ T H ¦ ¥ N G  BI N H  V µ  X∙ H é I  BL Sè 1730/L§T B X H­L§ V L  n g µ y 4 th¸ng  n¨ m  2003  6  v Ò   h Õ  ® é  ® è i  íi g êi lao ® é n g   C v  n K Ý nh   öi :Së  g    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ    éi thµnh  è  å   Ý   v x∙h   ph H Ch Minh Tr¶  êiC«ng    è  l  v¨n s 1303/L§TBXH   µy  ng 14/5/2003  ña  ý   ë  Ò   Öc  c Qu s v vi ghië  Ých yÕu, Bé    tr     Lao  ng  ¬ng  ®é th binh x∙héicã    Õn          ý ki nh sau: 1. V Ò   Õ     i víingêi lao ®éng  Õt    ch ®é ®è        h tuæi lao ®éng: §èivíingêilao            ®éng  ∙  tuæi (®èivíinam),nhng  a    êigian ®ãng  ® 60         ch ®ñ th     B¶o  Ó m     éi hi x∙h   theo quy  nh     ëng  Õ     u  Ý hµng  ®Þ ®Ó h ch ®é h tr   th¸ng,th×    doanh nghiÖp    ra quyÕt  nh  Ê m     îp  ng    ng  µ  êi lao ®éng  îc trî Êp    ®Þ ch døt h ®å lao ®é v ng     ®    c th«i viÖc. 2. V Ò   Ýnh  êigian mua    Çn  ®∙i: êigian thùc tÕ  µm  Öc     t th     cæ ph u     th     l vi cho c¸c doanh    nghiÖp  µ  íc;c¬  nh n   quan, ®¬n  Þ  éc    v thu khu  ùc  µ  íc,®¬n  Þ  v nh n   v thuéc  ùc l ng  ò  l  î v trang (h ng ¬ng  õ ng©n   ë l t  s¸ch  µ  íc theo  Ö   è  µ  nh n   h s v theo   thang  b¶ng ¬ng  µ  ícquy  nh)  îctÝnh    l nh n   ®Þ ®  ®Ó mua    Çn  ®∙i. cæ ph u    C¸c  ­ tr êng  îp ®i    ng    ícngoµikh«ng  h   lao ®é ën     ph¶ilµdoanh     nghiÖp  µ  íc;TNXP;  nh n   HTX     ô  êng; UBND   êng;    u   tiªu th ph   ph Tæ ®Ê tranh  ù  t qu¶n..  êigian    .th   ®ã kh«ng  îctÝnh    ®  ®Ó mua    Çn  ®∙i. cæ ph u  Trêng  îp  êi lao déng  Þ   û  Ëtlao ®éng  h ng     b k lu     theo  ×nh  h thøc  éc    bu th«i viÖc theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti §i 6  ®Þ s 195/CP  µy  ng 31/12/1964  ña  c Héi ®ång  é  ëng    B tr (nay lµCh Ýnh  ñ)th× kh«ng  îchëng  î Êp    Öc.    ph     ®  tr  c th«ivi 3. V Ò   ¬ng    o  ¹o®µo  ¹ol¹ lao ®éng    ph ¸n ®µ t   t     i theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    7 §iÒu  NghÞ   nh  è  27  ®Þ s 64/2002/N§­   µ  Ó m   M ôc  phÇn    ña  CP v §i 1  A  IIc Th«ng  tsè    15/2002/TT­ T§TBXH   ph¶ilµlao®éng      ¹ thêi®iÓ m     Çn    ã       d«id t     i cæ ph ho¸ c ®iÒu  Ön  Ò   ki v tuæi ®êi,søc  ÎcÇn  îc®µo  ¹o,®µo  ¹ol¹ nghÒ     Õp     kho   ®  t  t   i ®Ó ti   tôc bè  Ý viÖc  µm  íitrong c«ng      Çn  × m êi  îcnhµ  íchç  î ét    tr   l m    tycæ ph th   ®  n   tr  m phÇn  kinh phÝ    cho c«ng      Çn  õnguån  ña  ü   ç  î ¾p  Õp  µ    tycæ ph t  c Qu h tr  s x v cæ phÇn  ho¸  doanh nghiÖp  µ  íc.Thêi gian  o  ¹o vµ  nh n     ®µ t   møc   kinh  Ý   ç  î ph h tr  theo híng dÉn  ña  é  µichÝnh.     c BT    4. V Ò   Ëp  ¬ng  lao ®éng     theo    l ph ¸n    d«i d NghÞ   nh  ®Þ 41/2002/N§­   CP, ®Ò  nghÞ  thùc hiÖn theo ®óng  quy ®Þnh  t¹ Th«ng  t è  11/2002/TT­ i  s BL§TBXH   µy  ng 12/6/2002  ña  é   c B Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh  héivµ  X∙    theo  íng h  dÉn  ¹ m ôc      t i IIv¨n b¶n  è  s 1584/TL§  µy  ng 15/11/1999 cña    Tæng  ªn®oµn  Öt li   Vi   Nam   ã v¨n b¶n  Ìm  (c     k theo). Trªn ®©y   µ ý  Õn  ña  é     l   ki c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,®Ò   Þ    X∙    ngh Quý  ë  íng dÉn  Sh   cho    c¸cdoanh  nghiÖp  ùc hiÖn. th  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2