Công văn 1742/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Công văn 1742/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1742/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Phú Thọ vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1742/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1742/TTg-KTN V/v điều chỉnh, bổ sung các KCN Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2008 của tỉnh Phú Thọ vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại văn bản số 1429/TTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2008 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6981/BKH-KCN&KCX ngày 26 tháng 9 năm 2008 về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Phú Thọ vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Phú Thọ tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau: a) Bổ sung vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên mở rộng: - Mở rộng khu công nghiệp Trung Hà, diện tích từ 126 ha lên 200 ha. b) Bổ sung vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới: - Khu công nghiệp Phú Hà, diện tích 450 ha; - Khu công nghiệp Tam Nông, diện tích 350 ha; - Khu công nghiệp Hạ Hòa, diện tích 400 ha; - Khu công nghiệp Cẩm Khê, diện tích 450 ha. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan hữu quan của tỉnh và các chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để lập và thực hiện Dự án đầu tư các khu công nghiệp nêu trên theo phương án phân kỳ đầu tư hợp lý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt của từng giai đoạn và theo đúng quy định hiện hành về đất đai, đầu tư và xây dựng./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải, (Đã ký) Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; - Ban QL các KCN Phú Thọ; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Nguyễn Tấn Dũng các Vụ: TH, ĐP, TTĐT; - Lưu: VT, KTN (5)
Đồng bộ tài khoản