intTypePromotion=1

Công văn 1743/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
9
download

Công văn 1743/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1743/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phân loại thuế và thuế suất hàng hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1743/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña tæng côc H¶i quan - côc KTTT XNK sè 1743/TCHQ-KTTT ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2001 vÒ viÖc ph©n lo¹i vµ thuÕ suÊt hµng nhËp khÈu KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 18/4/2001, Tæng côc ThuÕ (Bé Tµi chÝnh) cã C«ng v¨n sè 1322 TCT/NV3 híng dÉn viÖc ¸p m· sè vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu c¸c mÆt hµng b¹c biªn, b¹c trôc, b¹c ¾c piston. §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt, Côc KiÓm tra Thu thuÕ XNK - Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn thèng nhÊt nh sau: - C¨n cø BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. - C¨n cø Th«ng t sè 37/1999/TT-BTC ngµy 7/4/1999 cña Bé Tµi chÝnh. C¸c mÆt hµng: b¹c biªn, b¹c trôc, b¹c ¾c piston cña xe «t« t¶i nhËp khÈu thuéc m· sè 87089900, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 30% (ba m¬i phÇn tr¨m). Yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè c¨n cø hµng thùc nhËp khÈu vµ ®èi chiÕu víi híng dÉn trªn ®Ó tÝnh thuÕ theo ®óng quy ®Þnh. Côc KiÓm tra Thu thuÕ XNK - Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2