Công văn 1744/TP-CC của Bộ Tư pháp

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
2
download

Công văn 1744/TP-CC của Bộ Tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1744/TP-CC của Bộ Tư pháp về việc thực hiện chứng nhận hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1744/TP-CC của Bộ Tư pháp

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé t ph¸p sè 1744/TP­CC ngµy 7 th¸ng 7 n¨m 2004  vÒ viÖc thùc hiÖn chøng nhËn hîp ®ång, giao dÞch  vÒ quyÒn sö dông ®Êt KÝnh göi: Gi¸m ®èc Së T ph¸p c¸c tØnh, thµnh phè trùc   thuéc Trung ¬ng Võa qua, Së  T  ph¸p cña mét sè  tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc Trung ¬ng ®Ò nghÞ Bé T ph¸p cho ý kiÕn vÒ viÖc c«ng   chøng  nhµ  níc  thùc  hiÖn   chøng  nhËn  hîp   ®ång   chuyÓn   ®æi   quyÒn  sö  dông   ®Êt,   hîp  ®ång  chuyÓn   nhîng  quyÒn  sö  dông   ®Êt,   hîp   ®ång   thuª   quyÒn   sö   dông   ®Êt,   v¨n   b¶n   cam   kÕt   tÆng cho hoÆc hîp  ®ång tÆng cho quyÒn sö  dông  ®Êt, hîp   ®ång   thÕ   chÊp,   b¶o   l∙nh   b»ng   quyÒn   sö   dông   ®Êt   vµ   hîp   ®ång   gãp   vèn   b»ng   quyÒn   sö   dông   ®Êt   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003, cã  hiÖu lùc tõ  ngµy 1 th¸ng 7 n¨m   2004. Trong khi c¸c v¨n b¶n híng dÉn  ®ang  ®îc chuÈn bÞ,   cha kÞp ban hµnh, tríc m¾t vÒ mÆt nghiÖp vô, Bé T ph¸p cã   ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh cña LuËt §Êt ®ai míi n¨m 2003, th× c«ng   chøng nhµ níc cã thÈm quyÒn chøng nhËn c¸c hîp ®ång, giao   dÞch nªu trªn.  VÒ  thñ  tôc,  tr×nh tù  chøng  nhËn  c¸c hîp  ®ång,  giao  dÞch nµy, c¸c v¨n b¶n míi  ®ang  chuÈn  bÞ   ®îc  ban hµnh sÏ  cã  nh÷ng híng dÉn cô  thÓ, chi tiÕt h¬n. Tuy  nhiªn, theo chóng t«i vÒ  c¬  b¶n thñ  tôc, tr×nh tù  chøng  nhËn c¸c hîp  ®ång, giao dÞch vÒ  quyÒn sö  dông  ®Êt sÏ   ®îc  híng dÉn kh«ng cã  thay  ®æi lín so víi thñ  tôc, tr×nh tù  ®îc quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh sè 75/2000/N§­CP ngµy 8 ngµy   12 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ c«ng chøng, chøng thùc. Do  vËy, tríc m¾t  ®Ó   ®¸p øng  yªu cÇu  c«ng  chøng  c¸c  hîp  ®ång, giao dÞch vÒ  quyÒn sö  dông  ®Êt cña c¸ nh©n vµ  tæ chøc, Bé  T  ph¸p  ®Ò  nghÞ  Gi¸m  ®èc Së  T  ph¸p c¸c tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng chØ  ®¹o nghiÖp vô   ®èi víi  c¸c Phßng c«ng chøng trong  ®Þa ph¬ng m×nh thùc hiÖn viÖc  chøng nhËn c¸c hîp ®ång, giao dÞch nªu trªn theo thñ tôc,   tr×nh   tù   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   75/2000/N§­CP   nãi  trªn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã  víng m¾c, Gi¸m  ®èc  Së T ph¸p b¸o c¸o vÒ Bé T ph¸p ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản