Công văn 1747/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
64
lượt xem
2
download

Công văn 1747/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1747/TCT/AC của Tổng cục Thuế thông báo phát hành biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1747/TCT/AC của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é   µi c h Ý n h   æ n g  côc thu Õ  sè 1747  C T/ A C   B T ­ T T n g µy  20 th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò  viÖc th«ng  b¸o p h¸t  µ n h   h biªn lai thu tiÒn p h¹t  vi p h¹ m  h µ n h  ch Ý n h KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh, thµnh  c¸c    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  58/2003/Q§­ sè  BTC   ngµy 16/4/2003  cña  tr Bé  ëng  Bé    Tµi chÝnh  viÖc  vÒ  ban  hµnh        biªnlaithu tiÒn ph¹tviph¹m        hµnh  chÝnh  ¸p  dông      êng      ®èi víitr hîp thu tiÒn ph¹tviph¹m        hµnh  chÝnh  i t¹ chç    kh«ng ph¶ighi     hä    tªnngêi nép    ph¹t;  Tæng   côc thuÕ th«ng b¸o    ph¸thµnh  thªm  lo¹      5  i biªnlai thu tiÒn ph¹tviph¹m         hµnh  chÝnh  sau: nh  1.§Æc     ®iÓm     quic¸ch: GiÊy    in:“Biªn laithu      tiÒn ph¹t”­    mÉu  CTT45C   îc in trªn giÊy  Æc   ®       ® chñng,cã    phñ        c¸csîi ph¸tquang  mµu xanh,®á,    vµng;hoa      v¨n ch×m  bãng    níc h×nh hoa  8  thÞ  c¸nh ®èi xøng  ch÷      vµ  GTGT. KÝch  ícbiªnlai(kÓ  cuèng) 7    20  th       c¶    cm x  cm.  Biªn lai® îc®¸nh  thù       sè    tù  ªntôc,cã  hiÖu  ry tõ AA/03­ AA/03­       li     kÝ  xª      B,  N trë ®i, mçi  ricã  xª    1000  quyÓn, mçi  quyÓn  50    cã  sè, mçi  cã  li , ªn1: l t¹  sè  2  ªn     u  i li cuèng, li       ªn2: giao  cho ngêinép    tiÒn,trªnli   cã  tem      ªn2  d¸n  nh∙n næi      intheo  thuËtkh«ng  kü    gian  ba chiÒu laserphïhiÖu      Tæng  côc  ThuÕ. Biªnlai       tiÒn ph¹tviph¹m  thu      hµnh  chÝnh  mÉu   CTT45C  gåm   5  i® ­ cã  lo¹   , îcins½n      mÖnh  gi¸: Lo¹im Önh       gi¸5.000  ®ång  nÒn  hoa    v¨n mµu  tÝm  hång Lo¹im Önh       gi¸10.000  ®ång  nÒn  hoa    v¨n mµu  hång Lo¹im Önh       gi¸20.000  ®ång  nÒn  hoa    v¨n mµu  vµng Lo¹im Önh       gi¸50.000  ®ång  nÒn  hoa    v¨n mµu  xanh    l¸c©y Lo¹im Önh       gi¸100.000  ®ång  nÒn  hoa    v¨n mµu  xanh  tÝm  2.Qu¶n    dông:   lý,sö  Biªn laithu tiÒn ph¹tmÉu             CTT45C   îcsö  ®   dông  thèng nhÊt trong c¶        níc do Côc  thuÕ  cÊp  cho Kho    b¹c Nhµ    níc tØnh, thµnh    phè    ®Ó cÊp  cho    c¸c tæ  chøc,®¬n  ® îc thu    vÞ    tiÒn    i ph¹tt¹  chç        ®èi víic¸c hµnh    xö      vibÞ  ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh,n¬icã        ph¸tsinhsè îng hµnh    xö      l   vibÞ  ph¹tnhiÒu,kh«ng  ®iÒu    cã  kiÖn    ghi ®Çy     tªn ngêi nép  ®ñ hä      ph¹t.§èi víiBiªn          laithu tiÒn ph¹t mÉu     CTT45B   ph¸t hµnh    theo C«ng  v¨n  3919  sè  TCT/AC  ngµy  18/10/2002  cña  Tæng  côc  ThuÕ  vÉn  gi¸trÞ sö  cã      dông  khiviÕtbiªnlaikh«ng  vµ          nhÊt thiÕt     ph¶ighi®Çy  hä,tªnngêinép    c¸cnéidung      ®ñ        ph¹tv×      nµy  ghitrong QuyÕt  ®∙      ®Þnh  ph¹tviph¹m  xö      hµnh chÝnh  kÌm theo. ViÖc qu¶n    dông        lý,sö  Biªnlai tiÒn ph¹tviph¹m  thu      hµnh  chÝnh  îcthùc ®     hiÖn theo  chÕ  in,ph¸thµnh,qu¶n    dông  chØ  ®é        lý,sö  Ên  thuÕ ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  30/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 13/4/2001 cña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh  QuyÕt  vµ  ®Þnh  246  sè  TCT/Q§­   AC ngµy 21/2/2002 cña Tæng côc  ­ tr
  2. 2 ëng Tæng  côc ThuÕ     vÒ viÖc ban hµnh    qui tr×nh nghiÖp  in,qu¶n    vô    lý,sö  dông        biªnlai thuÕ,thu phÝ, lÖ  thu       phÝ, tiÒn ph¹t.     3.§Þa    ®iÓm   cÊp  ph¸t: C¸c  tØnh,thµnh    phè    tõ Thõa  ThiªnHuÕ         trëra nhËn  i t¹ Tæng    côc  ThuÕ,  123  §óc,quËn    Trng,TP.  Néi. Lß    Hai Bµ    Hµ  C¸c  tØnh, thµnh    phè  §µ  tõ  N½ng     trë vµo nhËn  i§¹idiÖn  t¹    Tæng   côc  ThuÕ   i   t¹  tØnh  c¸c phÝa  Nam, 138 NguyÔn  ThÞ  Minh Khai,quËn      3, TP. Hå  ChÝ Minh. Trong qu¸ tr×nh  iÓn khai thùc  tr     hiÖn nÕu   víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ c¬  quan ThuÕ     c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c ®¬n  sö      vÞ  dông  ph¶n  kÞp    Tæng   ¸nh  thêivÒ  côc  ThuÕ     biÖn  ®Ó cã  ph¸p gi¶i     quyÕt.
Đồng bộ tài khoản