intTypePromotion=3

Công văn 1760/TCT-KK_ Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
162
lượt xem
10
download

Công văn 1760/TCT-KK_ Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1760/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1760/TCT-KK_ Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- ------------------------ Số: 1760/TCT-KK Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2009 V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2008 Kính gửi: Công ty cố phần chế biến xuất nhập khẩu thuỷ sản BRV Trả lời câu hỏi của Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thuỷ sản BRV nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008 về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Câu hỏi: Công ty sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm thuỷ sản, do đó thuế GTGT được hoàn lại là rất lớn (bình quân 1tỷ/tháng). Đề nghị sau mỗi tháng xin được ứng trước 50% số thuế được hoàn để giảm khó khăn về vốn cho đơn vị, phần còn lại công ty sẽ làm hồ sơ theo quy định của Luật thuế. Trả lời: Căn c ứ h ướng d ẫn t ại Điể m 1.3 (c, d) Mục III Ph ần B và Điể m 4 Ph ần C Thông t ư s ố 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của B ộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Thông tư 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ. Trường hợp Công ty đảm bảo các quy định nêu trên và đáp ứng đầy đủ hồ sơ hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2 Mục I Phần G Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính thì Công ty sẽ được tạm hoàn thuế theo Thông tư 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính. Trường hợp số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì Công ty được xét hoàn thuế theo tháng theo quy định tại Điể m 4 Ph ần C Thông t ư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính . Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thuỷ sản BRV được biết./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Vụ PC; (Đã ký) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Các Ban: PC, CS, HT; - Lưu: VT, KK(2b). Phạm Duy Khương

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản