Công văn 1772/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Công văn 1772/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1772/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm gỗ rừng trồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1772/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc thuÕ sè 1772 TCT/CS ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2003 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi s¶n phÈm gç rõng trång KÝnh göi: Côc thuÕ tØnh H¶i D¬ng Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 150 CT/NV ngµy 22/02/2003 cña Côc thuÕ tØnh H¶i D¬ng hái vÒ thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi mÆt hµng gç rõng trång, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: T¹i ®iÓm 1, môc II, phÇn A Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§- CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt thuÕ GTGT quy ®Þnh: “S¶n phÈm trång trät (bao gåm c¶ s¶n phÈm rõng trång), ch¨n nu«i, nu«i trång, thuû s¶n cha qua chÕ biÕn thµnh c¸c s¶n phÈm kh¸c hoÆc chØ qua s¬ chÕ th«ng thêng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tù s¶n xuÊt vµ b¸n ra” thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. T¹i tiÕt 2.26, ®iÓm 2, Môc II, PhÇn B Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT quy ®Þnh: “S¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thuû s¶n cha qua chÕ biÕn hoÆc chØ qua s¬ chÕ lµm s¹ch... trõ c¸c s¶n phÈm do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp b¸n ra...” thuéc ®èi tîng ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 5%. C¨n cø híng dÉn trªn th× ®èi víi s¶n phÈm gç khai th¸c tõ rõng trång cha qua chÕ biÕn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tù s¶n xuÊt vµ b¸n ra thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT, trêng hîp c¸c c¬ së kinh doanh thu mua gç rõng trång cha qua chÕ biÕn ®Ó tiÕp tôc b¸n ra th× ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 5%. Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản