Công văn 1772/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
21
lượt xem
1
download

Công văn 1772/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1772/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với khoản tiền doanh nghiệp được nhà nước đền bù khi thu hồi đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1772/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña tæng côc thuÕ sè 1772 TCT/NV7 ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2002 vÒ viÖc thuÕ ®èi víi kho¶n tiÒn Doanh NghiÖp ®îc Nhµ Níc ®Òn bï khi thu håi ®Êt KÝnh göi: Côc thuÕ tØnh Hµ Nam Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 150 CT/DNQH ngµy 26/3/2002 cña Côc thuÕ tØnh Hµ Nam hái vÒ chÝnh s¸ch thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN) ®èi víi kho¶n tiÒn Nhµ níc ®Òn bï cho doanh nghiÖp khi Nhµ níc thu håi ®Êt cña doanh nghiÖp ®Ó dïng vµo môc ®Ých c«ng céng, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: - Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5, §iÒu 4, NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT: “§èi tîng thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT: ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt thuéc diÖn chÞu thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt” th×: kho¶n tiÒn mµ Nhµ níc ®Òn bï cho doanh nghiÖp khi Nhµ níc thu håi mét phÇn ®Êt cña doanh nghiÖp ®Ó dïng vµo môc ®Ých c«ng céng kh«ng ph¶i lµ doanh thu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy kho¶n tiÒn doanh nghiÖp ®îc ®Òn bï nµy thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT. - Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6, LuËt thuÕ TNDN vÒ ®èi tîng chÞu thuÕ TNDN: “Thu nhËp chÞu thuÕ bao gåm thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dich vô vµ thu nhËp kh¸c, kÓ c¶ thu nhËp s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô ë níc ngoµi” th× kho¶n tiÒn Nhµ níc ®Òn bï cho doanh nghiÖp khi Nhµ níc thu håi mét phÇn ®Êt cña doanh nghiÖp lµ kho¶n thu nhËp kh¸c ®îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ khi tÝnh thuÕ TNDN. C¸ch x¸c ®Þnh kho¶n thu nhËp kh¸c nh sau: + NÕu lµ ®Êt thuª cña Nhµ níc th× sè tiÒn tÝnh vµo thu nhËp doanh nghiÖp lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a tiÒn ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt (kh«ng bao gåm kho¶n ®Òn bï gi¸ trÞ tµi s¶n trªn ®Êt) vµ sè tiÒn thuª ®Êt ®· nép NSNN nhng cha h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh. + NÕu ®Êt thuéc quyÒn sö dông cña C«ng ty vµ cã ho¸ ®¬n chøng tõ nép tiÒn sö dông ®Êt vµo NSNN hoÆc tiÒn chi ra ®Ó nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt mµ c¸c kho¶n tiÒn nµy kh«ng cã nguån gèc tõ NSNN vµ theo dâi trªn sæ s¸ch kÕ to¸n nh tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh th× sè tiÒn tÝnh vµo thu nhËp doanh nghiÖp lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a tiÒn ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt víi sè tiÒn cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n. §ång thêi doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn h¹ch to¸n ®iÒu chØnh gi¸ trÞ tµi s¶n vµ vèn cè ®Þnh. + NÕu lµ ®Êt ®îc giao th× sè tiÒn tÝnh vµo thu nhËp doanh nghiÖp lµ toµn bé sè tiÒn ®îc ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt. Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ tØnh Hµ Nam biÕt vµ híng dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản