Công văn 1772/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 1772/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1772/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1772/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña V¨n phßng ChÝnh phñ sè 1772/VPCP­KTTH  ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2004 vÒ viÖc gi¸ tÝnh thuÕ  ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu KÝnh göi: ­ Bé Tµi chÝnh ­ Bé Th¬ng m¹i. XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   Bé   Tµi   chÝnh   t¹i   C«ng   v¨n   sè   111   TC/CST ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2004 vÒ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi   hµng ho¸ nhËp khÈu, Thñ tíng ChÝnh phñ cã ý kiÕn nh sau: 1. §ång ý vÒ nguyªn t¾c: cho phÐp b∙i bá B¶ng gi¸ tèi  thiÓu ®èi víi c¸c mÆt hµng trong Danh môc Nhµ níc qu¶n lý  gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu. Giao Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi  hîp víi Bé Th¬ng  m¹i  triÓn  khai thùc  hiÖn  cô thÓ;  ®ång  thêi, tiÕn hµnh rµ so¸t c¸c HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i song ph­ ¬ng hoÆc ®a ph¬ng mµ níc ta ®∙ ký víi c¸c níc, c¸c khèi  liªn minh quèc gia trªn thùc tÕ ®ang ¸p dông trÞ gi¸ tÝnh  thuÕ theo GATT ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu cña ViÖt Nam ®Ó  më réng ®èi tîng ¸p dông NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§­CP ngµy  06 th¸ng 6 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ. §èi   víi   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   kh«ng   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   x¸c  ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ theo hîp ®ång vµ trêng hîp nhËp khÈu  hµng   ho¸   theo   ph¬ng   thøc   kh¸c   kh«ng   ph¶i   lµ   mua   b¸n,  kh«ng thanh to¸n qua ng©n hµng th× gi¸ tÝnh thuÕ vÉn thùc  hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 54/CP  ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ. 2. Bé Tµi chÝnh chØ ®¹o, híng dÉn Tæng côc H¶i quan  t¨ng cêng  biÖn  ph¸p qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ  nh»m  h¹n chÕ  viÖc   gian   lËn,   thÊt   thu   thuÕ;   mÆt   kh¸c,   t¹o   ®iÒu   kiÖn  thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp V¨n   phßng   ChÝnh   phñ   xin   th«ng   b¸o   ®Ó   c¸c   c¬   quan  biÕt, thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản