Công văn 1775/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 1775/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1775/CP-KTTH của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1775/CP-KTTH của Chính phủ

  1. C¤NG V¡N CñA CHÝNH PHñ Sè 1775/CP­KTTH NGµY 24 TH¸NG 11 N¡M 2004  VÒ VIÖC THùC HIÖN KÕ HO¹CH Vµ THANH TO¸N VèN §ÇU T¦  X¢Y DùNG C¥ B¶N N¡M 2004  Ýnh göi:  K   ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ,  c¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, Tæng c«ng ty 91. ­   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng. XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   Bé   Tµi   chÝnh   (C«ng   v¨n   sè   12710/TC­§T  ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2004) vÒ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ thanh  to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n n¨m 2004, Thñ tíng ChÝnh phñ cã  ý kiÕn nh sau: 1­ Trªn c¬  së  rµ  so¸t,  ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn cña   c¸c dù ¸n, c¸c Bé, ngµnh, c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng thùc hiÖn ®iÒu hoµ, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch vèn ®Çu t x©y dùng  c¬ b¶n n¨m 2004 theo nguyªn t¾c sau: ­ Trªn c¬ së tæng møc vèn vèn ®Çu t ®∙ ®îc giao n¨m 2004,  ®iÒu hoµ  kÕ  ho¹ch vèn gi÷a c¸c dù  ¸n trong Bé, ngµnh,  ®Þa ph­ ¬ng m×nh theo híng c¾t gi¶m vèn cña nh÷ng dù  ¸n kh«ng  ®ñ  thñ  tôc  ®Çu t, bè  trÝ  ph©n t¸n, dµn tr¶i hoÆc kh«ng cã  kh¶ n¨ng  triÓn khai thùc hiÖn trong n¨m 2004  ®Ó  bæ sung cho c¸c dù  ¸n  cÇn thiÕt kh¸c. ­ NÕu viÖc ®iÒu hoµ, ®iÒu chØnh lµm thay ®æi c¸c chØ tiªu   do Thñ  tíng ChÝnh phñ, Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®∙ giao  th×  ph¶i  ®îc  Thñ  tíng ChÝnh  phñ,  Bé  KÕ   ho¹ch  vµ  §Çu t  chÊp  thuËn. 2­ Thñ  trëng c¸c Bé, ngµnh vµ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n   c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng chØ  ®¹o  ®Ó  thùc hiÖn  hÕt chØ tiªu kÕ  ho¹ch vèn  ®∙  ®îc giao trong n¨m 2004, kh«ng  kÐo dµi thêi gian thùc hiÖn sang n¨m 2005; chÊm døt t×nh tr¹ng   thi  c«ng  vît  kÕ  ho¹ch  vèn  ®Çu  t  ®∙  ®îc giao,  hoÆc  thi c«ng  c«ng tr×nh ngoµi kÕ  ho¹ch; chØ  ®¹o c¸c chñ   ®Çu t  khÈn tr¬ng  hoµn thiÖn c¸c thñ  tôc  ®Çu t,  ®Èy nhanh tiÕn  ®é  thi c«ng x©y  dùng, khi cã khèi lîng hoµn thµnh tiÕn hµnh nghiÖm thu ngay ®Ó  thanh to¸n kÞp thêi.
  2. C¬   quan   tµi   chÝnh   cã   biÖn   ph¸p   ®¶m   b¶o   nguån   vèn,   kÞp  thêi cÊp ph¸t cho c¸c dù ¸n ®∙ ®îc bè trÝ trong kÕ ho¹ch. 3­ Vèn ng©n s¸ch cña kÕ ho¹ch n¨m 2004 (bao gåm c¸c nguån   vèn bæ sung vµ t¹m øng) chØ cÊp ph¸t, thanh to¸n cho khèi lîng  ®∙   hoµn   thµnh   ®Õn   hÕt   ngµy   31   th¸ng   12   n¨m   2004,   thêi   h¹n   thanh   to¸n   ®Õn   hÕt   th¸ng   01   n¨m   2005.   Nh÷ng   khèi   lîng   thùc  hiÖn sau ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2004 ph¶i bè  trÝ   ®Ó  thanh to¸n  vµo kÕ ho¹ch n¨m sau. 4­ Rót kinh nghiÖm viÖc ph©n bæ kÐ  ho¹ch vèn  ®Çu t   x©y  dùng c¬  b¶n n¨m 2004, trong kÕ  ho¹ch n¨m 2005 c¸c Bé, ngµnh,   c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cÇn nghiªm tóc thùc  hiÖn   ®óng  vvÒ  thêi  h¹n  ph©n bæ  vèn  ®Çu  t  theo quy   ®Þnh  cña  LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc; theo ChØ thÞ sè 29/2003/CT­TTg ngµy 23  th¸ng 12 n¨m 2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc chÊn chØnh  qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng b»ng nguån vèn nhµ n íc, tËp trung bè  trÝ  vèn cho c¸c dù ¸n ®∙ cã ®ñ thñ tôc  ®Çu t  vµ x©y dùng theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh, kh«ng bè trÝ ph©n t¸n, dµn tr¶i, tËp trung   vèn cho c¸c dù ¸n hoµn thµnh ®a vµo sö dông n¨m 2005./.
Đồng bộ tài khoản