intTypePromotion=1

Công văn 1781/KT-KH của Tổng cục Bưu điện

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Công văn 1781/KT-KH của Tổng cục Bưu điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1781/KT-KH của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn bổ sung cước quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1781/KT-KH của Tổng cục Bưu điện

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«NG V¨N CñA TæNG CôC BU ®IÖN Sè 1781/KT-KH NGµY 10 TH¸NG 9 N¨M 1994 VÒ VIÖC HíNG DÉN Bæ SUNG CíC QUèC TÕ KÝnh göi: - Tæng c«ng ty Bu chÝnh - ViÔn th«ng - C¸c Bu ®iÖn tØnh, thµnh phè - C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc ®· ban hµnh b¶ng cíc viÔn th«ng quèc tÕ tÝnh b»ng USD cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/9/1994 theo QuyÕt ®Þnh sè 806/Q§ ngµy 19/8/1994 cña Tæng côc Bu ®iÖn. Nay tæng côc híng dÉn bæ sung, söa ®æi vµ ®Ýnh chÝnh mét sè ®iÓm cña b¶ng cíc nh sau: 1. PhÇn chó dÉn: a- §iÓm 2 (trang 6) söa l¹i nh sau: §¬n vÞ tÝnh cíc ®µm tho¹i lµ 01 phót, phÇn lÎ phót cuèi cïng ®èi víi ®iÖn tho¹i quay sè tù ®éng (IDD) tÝnh theo c«ng thøc: (Cíc 01 phót tiÕp theo) Cíc phÇn x (PhÇn lÎ phót cuèi cïng) = lÎ phót 60 cuèi cïng §èi víi ®iÖn tho¹i quay sè nh©n c«ng (®¨ng ký qua tæng ®µi quèc tÕ) phÇn lÎ cña phót cuèi cïng tÝnh trong 01 phót. b- §iÓm 5 (trang 16) bæ sung vµ söa l¹i nh sau: Cíc ®µm tho¹i t¹i buång ®µm tho¹i c«ng céng, ®¹i lý cã ngêi phôc vô ¸p dông chÕ ®é thu cíc 1 + 1 nÕu m¸y ®ã quay sè tù ®éng (kh«ng ®¨ng ký qua tæng ®µi quèc tÕ) vµ chÕ ®é thu cíc 3 + 1 nÕu m¸y ®ã thùc hiÖn chÕ ®é nh©n c«ng (®¨ng ký qua tæng ®µi quèc tÕ). Bá c©u: "... ¸p dông chÕ ®é thu cíc 3 + 1 cho dï cuéc ®µm tho¹i ®ã quay sè tù ®éng....". 2. Môc I: a- Trang 9, dßng 18, kÓ tõ díi lªn sè thø tù 115 - Macao: - In sai: 4,40; 3,40; 11,20; 14,60; 3,40 - Söa l¹i: 4,50; 3,70; 11,90; 15,60; 3,70 b- Trang 6, dßng 7 díi lªn sè thø tù 52, cét 4 - Cuba: - In sai: 12,50 - Söa l¹i: 12,90 Tæng côc yªu cÇu Tæng c«ng ty Bu chÝnh - ViÔn th«ng, Bu ®iÖn c¸c tØnh, thµnh phè vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc chØ ®¹o ®¬n vÞ m×nh thùc hiÖn ngay nh÷ng híng dÉn bæ sung trªn.
  2. 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2