Công văn 1806-TM/ĐT của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 1806-TM/ĐT của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1806-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu thành phẩm để tiếp thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1806-TM/ĐT của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 1806/T M/§T n g µy  04 th¸ng 5 n¨ m  1999 B T  V Ò  viÖc n h Ë p  k h È u  thµnh  h È m  ® Ó   p tiÕp thÞ     KÝnh     Th¬ng           göi: Së  ­ m¹ic¸ctØnh,thµnh    phè             ­Ban                qu¶n      lýc¸cKCN     c¸ctØnh,thµnh    phè §Ó  b¶o ®¶m  viÖc xÐt duyÖt  ho¹ch  kÕ  xuÊt nhËp    khÈu cña    c¸c Doanh  nghiÖp  vèn  cã  §TNN  ®óng  ph¸p luËtvµ    ®óng  theo quyÕt ®Þnh  quyÒn  uû  cña  Th¬ng  Bé  m¹i;Bé  ¬ng      th m¹i yªu cÇu    quan  îc uû  c¸c c¬  ®   quyÒn  thùc  hiÖn    c¸cquy ®Þnh    díi®©y: 1. C¸c  quan  îc uû    c¬  ®   quyÒn    khixÐt duyÖt  ho¹ch  kÕ  xuÊt nhËp    khÈu  ph¶ithùc hiÖn      ®óng quy ®Þnh  i t¹  LuËt ®Çu        tnícngoµit¹    iViÖt Nam,        c¸c v¨n b¶n  ph¸p quy cã li  quan, QuyÕt ®Þnh  sè 0321/1998/Q§­ ªn BTM  ngµy  14/3/1998 cña  tr   Bé  ëng  th Bé  ¬ng    m¹i,GiÊy phÐp ®Çu  ,gi¶i t    tr×nh KTKT.   2. ViÖc    nhËp  khÈu  hµng      ho¸ ®Ó tiÕp  thÞ:vÒ     nguyªn  t¾c, kh«ng  Æt    ® vÊn    ®Ò nhËp  khÈu  tiÕp  thÞ, nÕu  mét  i   cã  lo¹  s¶n phÈm   Æc   ® biÖt nµo      ®ã nhµ ®Çu    cã  t yªu  cÇu  nhËp  khÈu  tiÕp thÞ  th×  viÖc  cho phÐp  nhËp  khÈu  thµnh phÈm     ®Ó tiÕp thÞ  Bé    do  Th¬ng    m¹ixem    xÐt,quyÕt  ®Þnh      ®èi víi tõng  tr êng  hîp  thÓ. (v¨n b¶n  1314/TM­§T  cô      sè  ngµy  1/4/1999    lµ b¶n  th«ng  b¸o  quan ®iÓm   cña  Th¬ng    viÖc  Bé  m¹i vÒ  nhËp  khÈu  tiÕp thÞ cña mét  nhµ  sè  ®Çu    t nªu  ®Ó   KÕ   ra  Bé  ho¹ch  §Çu   vµ  t biÕt chø    kh«ng  ph¶i lµ v¨n      b¶n  uû  quyÒn  híng dÉn  vµ    thùc hiÖn).   3. §èi víinh÷ng  b¶n        v¨n  cña    c¸c Ban qu¶n      lýc¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c     Së Th¬ng    m¹i cho phÐp  doanh nghiÖp  nhËp khÈu thµnh phÈm  tiÕp thÞ  íc tr   ngµy  15/4/1999,doanh    nghiÖp  chØ   îc nhËp  ®   khÈu ®èi    hµng  vÒ  víisè  ®∙  ViÖtNam   ícngµy    tr   15/5/1999;sè    hµng  cßn    l¹kh«ng  i cho phÐp  nhËp khÈu. Bé  Th¬ng    m¹i yªu cÇu    quan  îc Bé  c¸c c¬  ®   Th¬ng    quyÒn  m¹i uû  thùc  hiÖn nghiªm      tócc¸cquy  ®Þnh nµy,®ång      thêith«ng      b¸o néidung    v¨n b¶n nµy  ®Õn     c¸cdoanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi.
Đồng bộ tài khoản