Công văn 1814/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
26
lượt xem
1
download

Công văn 1814/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1814/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý ảnh hưởng do giá thép tăng trong xây dựng cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1814/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña V¨n phßng ChÝnh phñ sè 1814/VPCP­KTTH  ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2004 vÒ viÖc xö lý ¶nh hëng  do gi¸ thÐp t¨ng trong x©y dùng c¬ b¶n KÝnh göi: ­ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ­ Bé Tµi chÝnh ­ Bé X©y dùng VÒ ®Ò nghÞ cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  (C«ng v¨n sè 1478   BKH/TH ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2004) vµ   ý  kiÕn cña Bé  C«ng   nghiÖp   (C«ng   v¨n   sè   1450/CV­CLH   ngµy   30   th¸ng   3   n¨m   2004),   cña   Bé   X©y   dùng   (C«ng   v¨n   sè   406/BXD­KTTC   ngµy   1/4/2004),   cña   Bé   Giao   th«ng   vËn   t¶i   (C«ng   v¨n   sè   1367/BGTVT­CG§   ngµy   29   th¸ng   3   n¨m   2004),   vÒ   viÖc   gi¶i   ph¸p xö lý ¶nh hëng cña viÖc t¨ng gi¸ thÐp trong x©y dùng   c¬ b¶n, Thñ tíng ChÝnh phñ cã ý kiÕn sau: 1. §ång  ý  thùc hiÖn bï  chªnh lÖch gi¸ thÐp x©y dùng  cho c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n theo nguyªn t¾c sau: a. Cho phÐp bï  chªnh lÖch gi¸ thÐp sö  dông trong c¸c  c«ng tr×nh, dù ¸n ®îc ghi trong kÕ ho¹ch ®Çu t ph¸t triÓn  n¨m 2004 thuéc nguån vèn Nhµ níc. b. Gi¸ thÐp  ®îc tÝnh  ®Ó  bï  chªnh lÖch lµ  gi¸ thÐp do  c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn qu¶n lý  vÒ  gi¸ c«ng bè  khi   gi¸ thÐp t¨ng so víi gi¸ thÐp t¹i thêi ®iÓm xÐt thÇu. c. Thêi gian tÝnh bï  chªnh lÖch gi¸  ®îc ¸p dông  ®èi  víi khèi lîng thÐp thùc tÕ   ®∙ sö  dông  ®Ó  x©y dùng  ë  c¸c  c«ng   tr×nh,   dù   ¸n   trong   thêi   gian   cã   biÕn   ®éng   vÒ   gi¸  thÐp, kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004. 2. Bé X©y dùng chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn  quan ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn cô  thÓ  thùc hiÖn viÖc bï  chªnh lÖch gi¸ thÐp nãi trªn. C¸ch tÝnh gi¸ ph¶i b¶o  ®¶m  hîp lý, lo¹i trõ  nh©n tè   ®Çu c¬, khai khèng. C¬  chÕ  cÊp  bï chªnh lÖch ph¶i b¶o ®¶m chÆt chÏ, tr¸nh tiªu cùc. Ph¶i   quy   ®Þnh   râ   tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   trong  viÖc thùc hiÖn chñ  tr¬ng nµy, b¶o  ®¶m viÖc bï  chªnh lÖch   gi¸ thÐp ®îc thùc hiÖn theo ®óng ®èi tîng, ®óng khèi lîng  thÐp thùc tÕ ®∙ sö dông. 3. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  tæng hîp chung nhu cÇu cña  c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng; phèi hîp cïng Bé  Tµi chÝnh t×m   nguån vèn bæ sung cho c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n, tr×nh Thñ t­ íng   ChÝnh   phñ   xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh;   híng   dÉn   viÖc   ®iÒu  chØnh vµ  phª duyÖt dù  to¸n do viÖc t¨ng gi¸ thÐp  ®Ó  b¶o 
  2. 2 ®¶m viÖc  ®Çu t  cña c¸c c«ng tr×nh, dù  ¸n thùc hiÖn theo  ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. 4.  Bé  trëng  c¸c Bé,  Thñ  trëng  c¬  quan,  Chñ   tÞch Uû  ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng,  Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cña Tæng c«ng ty 91, Tæng c«ng  ty 90 cã c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n ®îc bï chªnh lÖch gi¸ thÐp  theo chñ  tr¬ng nãi trªn, chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, gi¸m   s¸t   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   kh«ng   ®îc   ®Ó   x¶y   ra   viÖc   lîi  dông c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®Ó trôc lîi c¸  nh©n,   g©y   thÊt   tho¸t   ng©n   s¸ch   Nhµ   níc.   Trong   khi   chê  thùc hiÖn c¸c thñ tôc cÇn thiÕt, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng  cã   tr¸ch   nhiÖm   chØ   ®¹o   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc   thuéc   tiÕp   tôc  triÓn  khai  c¸c c«ng tr×nh,  dù  ¸n  ®Ó  kh«ng  ¶nh  hëng   ®Õn  tiÕn ®é thi c«ng. V¨n   phßng   ChÝnh   phñ   xin   th«ng   b¸o   ®Ó   c¸c   c¬   quan   biÕt, thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản