Công văn 182/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
56
lượt xem
2
download

Công văn 182/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 182/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thu hồi biên lai thu phí đo đạc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 182/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______ ___________________________ Số: 182/TCT-CS Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008 V/v thu hồi biên lai thu phí đo đạc Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp Trả lời công văn số 2577/CT-TT&HT ngày 13/11/2007 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về thu hồi biên lai thu phí đo đạc; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại mục VII, phần C Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế có quy định: '' Tiền thuế được coi là nộp thừa khi: 1.1 Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp. ... 2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế nộp thừa theo các cách sau: ... 2.2 Trừ vào số tiền thuế phảl nộp của lần nộp tiếp theo. 2.3 Hoàn trả khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt. ... Trường hợp tiền thuế nộp thừa được để lại trừ vào số tiền thuế phải nộp của lần tiếp theo trong cùng một loại thuế thì được thực hiện tự động trong hệ thống quản lý của cơ quan thuế, người nộp thuế không phải làm thủ tục bù trừ. '' Tại mục III, phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế có quy định: ''Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế mà không phải nộp bù trù với các loại thuế khác: 1.2.1 Hoàn trả khoản thu chưa quyết toán Ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước thực hiện hạch toán thoái thu đối với từng cấp ngân sách, theo đúng mục lục Ngân sách Nhà nước của các khoản đã thu. 1.2.2 Hoàn trả các khoản thu đã quyết toán vào niên độ ngân sách năm truớc: Kho bạc Nhà nước hạch toán chi ngân sách các cấp theo số tiền tương ứng với tỷ lệ khoản thu đã phân chia cho từng ngân sách trước đó. ...”
  2. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Lai Vung nếu kê khai nhầm khoản thu từ hợp đồng đo đạc ký với trường THPT Lai Vung I (là phí không thuộc NSNN) vào Ngân sách Nhà nước theo tỷ lệ quy định và đã thực nộp vào NSNN thì được hoàn trả theo quy định. Thủ tục, hồ sơ đề nghị hoàn trả quy định tại mục I và điểm 2.2 mục III, phần G, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 nêu trên. Đối với các Biên lai thu phí đã viết cho hợp đồng nêu trên, Văn phòng ĐKTQSDĐ phải thu hồi cả 3 liên cùng với giấy nộp tiền vào NSNN cho khoản thu này để làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị hoàn trả tiền phí nộp thừa vào NSNN theo quy định. Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp được biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG - Vụ PC; - Ban TVQT, HT, PC; - Lưu: VT, CS (3b) ĐÃ KÝ Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản