Công văn 1837/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Công văn 1837/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1837/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1837/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc thu Õ  sè 1837 T C T/N V 1   c n g µ y 26  th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò  viÖc thu Õ  su Êt  thu Õ  gi¸  trÞ gia t¨ng KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  B×nh  ThuËn Tr¶    lêiC«ng v¨n  988CT/KTQD   sè  ngµy 1/11/2002 cña Côc thuÕ tØnh  B×nh ThuËn  thuÕ  vÒ  suÊtthuÕ    GTGT       ®èi víimét  dÞch  trong lÜnh  sè  vô    vùc  tvÊn    x©y  dùng,Tæng    côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  cø  quy  ®Þnh  t¹ ®iÓm  2.38, môc  II  phÇn  B  Th«ng  t sè  i ,   122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000 cña    Bé Tµi chÝnh  híng  dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh  chitiÕtthi       hµnh LuËt thuÕ    GTGT       th×:ho¹t®éng kiÓm  ®Þnh  chÊtl    îng nguyªn  vËtliÖu x©y      dùng    ¸p dông  thuÕ  suÊtthuÕ    GTGT     5% nÕu  trong hîp ®ång        x¸c ®Þnh    néi dung kiÓm   ®Þnh    lµ ph©n tÝch    vÒ kÕt cÊu, thµnh    phÇn,  tÝnh    lý, hãa,®é    bÒn  cña  nguyªn vËtliÖu.     C¨n  quy  cø  ®Þnh   i®iÓm   t¹  3.13  3.17, môc   ,phÇn    vµ    II  B Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC  (nªutrªn)th×:ho¹t®éng           tvÊn x©y dùng  thÈm  nh  ®Þnh  dù  ¸n ®Çu          t(trõho¹t®éng  b¸o    lËp  c¸o nghiªncøu    kh¶    tiÒn kh¶    ho¹t thivµ    thi)vµ    ®éng  gi¸m    s¸tc«ng tr×nh ¸p dông      thuÕ suÊtthuÕ    GTGT  10% Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc thÓ tØnh B×nh ThuËn biÕtvµ    híng dÉn    ®¬n  thùc hiÖn. vÞ   
Đồng bộ tài khoản