Công văn 1857/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Công văn 1857/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1857/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1857/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ sè 1857 TCT/NV3 ngµy 24 th¸ng 05 n¨m 2001 vÒ viÖc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng KÝnh göi: Tæng côc H¶i quan Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 1396/TCHQ-KTTT ngµy 12/04/2001 cña Tæng côc H¶i quan vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng mÆt hµng b¹c l¸, b¹c sîi nhËp khÈu; VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: C¨n cø Danh môc BiÓu thuÕ suÊt thuÕ GTGT ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; Tham kh¶o chó gi¶i Danh môc hµng ho¸ cña Héi ®ång Hîp t¸c H¶i quan thÕ giíi; th×: MÆt hµng b¹c l¸ dµy 1 mm, b¹c sîi ®êng kÝnh 1 mm nhËp khÈu thuéc nhãm 7106, thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT víi møc thuÕ suÊt 10% (mêi phÇn tr¨m). Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Tæng côc H¶i quan ®îc biÕt vµ híng dÉn thèng nhÊt thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản