Công văn 1859/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Công văn 1859/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1859/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chọn chuyên gia nước ngoài hỗ trợ công tác lập quy hoạch cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1859/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1859/TTg-KTN V/v chọn chuyên gia nước ngoài Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2008 hỗ trợ công tác lập quy hoạch cảng HKQT Cam Ranh Kính - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Quốc gửi: phòng; - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; - Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Xét đề nghị của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại văn bản số 857/CV- ĐT ngày 29 tháng 9 năm 2008 và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7412/BKH-KCHT&ĐT ngày 10 tháng 10 năm 2008), Giao thông vận tải (văn bản số 7643/ BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 10 năm 2008) về việc chọn chuyên gia nước ngoài hỗ trợ công tác lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: - Đồng ý Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam thay mặt Tổ hợp các nhà đầu tư chỉ định và đàm phán trực tiếp để lựa chọn Tổ chức nước ngoài làm chuyên gia hỗ trợ trong quá trình tham gia ý kiến lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Việc lựa chọn Tổ chức nước ngoài cụ thể chỉ được thực hiện khi có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng. - Các Nhà đầu tư chịu mọi chi phí liên quan đến việc thuê chuyên gia./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - Cục Hàng không Việt Nam; (Đã ký) - UBND tỉnh Khánh Hòa; - TCTy cảng hàng không miền Trung; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, NC, QHQT, TTĐT; Hoàng Trung Hải - Lưu: VT, KTN (4b)
Đồng bộ tài khoản