Công văn 1865/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
21
lượt xem
2
download

Công văn 1865/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1865/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1865/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  ­  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 1865/TC H Q­K T T T   T n g µy  25 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   viÖc thùc hi Ö n   q u y Õt  to¸n thu Õ  theo tû lÖ N § H KÝnh   göi:­C¸c     Côc  H¶i  quan  tØnh, thµnh    phè  TiÕp theo    v¨n b¶n  2627  sè  TC/TCT  ngµy  24/3/2003 cña  Tµi chÝnh,  Bé    ngµy 1/4/2003 Tæng    côc    H¶iquan  cã  ®∙  C«ng    1340/TCHQ­KTTT  v¨n sè  híng  dÉn    c¸c ®¬n  viÖc  vÞ  quyÕt    to¸n thuÕ theo    néi ®Þa     m¸y, ®éng   tû lÖ    ho¸ xe    c¬  m¸y  xe  n¨m 2002. §Ó   iÓn khaikhÈn  ¬ng, cã    tr     tr   hiÖu  qu¶, Tæng     côc H¶i  quan u  c¸c®¬n  mét  vÊn    l ý    vÞ  sè  ®Ò sau: ­ Sè îng bé      l   linhkiÖn  lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ  nhËp  khÈu  thùc tÕ    ph¶inép    cña  doanh  nghiÖp: Lµ  l   linhkiÖn  m¸y  sè îng bé    xe  ®éng  xe  c¬  m¸y  doanh  do  nghiÖp  nhËp  khÈu  theo chÝnh  s¸ch  ®∙ithuÕ  u    theo    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸ n¨m 2002  (sè îng l   nhËp  khÈu    ngµy  kÓ tõ  Th«ng  b¸o  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc   ¸p dông  chÝnh  s¸ch u      ®∙ithuÕ      ®èi víi s¶n  xuÊt xe    m¸y,®éng  xe    c¬  m¸y  hiÖu  cã  lùcthihµnh),trong ph¹m            vic«ng  suÊt tæng      ® îcBé    hîp tèi®a    Th¬ng    m¹i cho  phÐp. §èivíinh∙n hiÖu  doanh          xe  nghiÖp  thùc hiÖn  ®∙    nhËp  khÈu  trong n¨m    2002,nhng    trong n¨m    2002  cha thùc hiÖn    s¶n xuÊt,l¾p      r¸phoÆc   l¾p    r¸pch­ a hÕt    mµ tiÕp    tôc s¶n  xuÊt l¾p      r¸p sang  ®Çu  n¨m  2003 th× doanh  nghiÖp  ph¶ib¸o  quyÕt      c¸o  to¸n theo s¶n îng  thùc tÕ  l ®∙    s¶n  xuÊt,l¾p      r¸p ®Õn     thêi ®iÓm   quyÕt to¸n.   ­VÒ         thêih¹n quyÕt    to¸n: Theo  híng dÉn      t¹ C«ng    1340/TCHQ­KTTT  i v¨n sè  ngµy  1/4/2003 th×:     + C¸c Côc    H¶i quan    n¬idoanh  nghiÖp ®¨ng  tê khailµm      ký      thñ tôcnhËp  khÈu    l«hµng  ph¶itiÕn hµnh        lËp b¶ng    göivÒ  KTTT­XNK   kª vµ    Vô  (Tæng côc  H¶i quan)vµ      Côc   H¶i quan    n¬idoanh  nghiÖp  ®¨ng  thùc hiÖn  ký    chÝnh s¸ch ­   u    ®∙ithuÕ  theo tûlÖ        néi®Þa    íc7/4/2003.(theo mÉu   híng dÉn) ho¸ tr       ®∙    + C¸c Côc    H¶i quan    n¬idoanh  nghiÖp ®¨ng  thùc hiÖn  ký    chÝnh s¸ch u  ®∙ithuÕ    theo tûlÖ        néi®Þa    ho¸ ph¶itËp    göiCôc    hîp vµ    ThuÕ   ®Þa  ph¬ng    n¬i qu¶n    lýdoanh  nghiÖp  ícngµy  tr   15/4/2003.(theomÉu   híng dÉn)     ®∙    +  ViÖc  quyÕt to¸nph¶i® îchoµn          thµnh  íc30/4/2003. tr   ­Phèihîp c«ng        t¸c: C¸c  Côc    H¶i quan    n¬idoanh  nghiÖp  ®¨ng  thùc hiÖn  ký    chÝnh s¸ch u      ®∙i thuÕ  theo tûlÖ        néi®Þa    tr¸chnhiÖm  ho¸ cã    thµnh    quyÕt to¸n®Ó   lËp tæ      tham  gia phèihîp víi         Côc  ThuÕ  ®Þa  ph¬ng    n¬iqu¶n    lýdoanh  nghiÖp    ®Ó khÈn  ­ tr ¬ng  tiÕn hµnh viÖc  quyÕt to¸n cho      c¸c doanh nghiÖp  theo ®óng    kÕ ho¹ch   qui®Þnh.   Tæng  côc    H¶i quan  cÇu    yªu  c¸c ®ång  chÝ Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  li   cã  ªnquan  tËp  trung chØ  ®¹o        r¸o riÕt®Ó thùc  hiÖn    tèt c«ng  viÖc  quyÕt    to¸nthuÕ n¨m  2002      Æt   ®èi víim hµng  2  xe  b¸nh g¾n  m¸y vµ  ®éng  xe  b¸nh  c¬  2  g¾n m¸y theo ®óng        c¸cv¨n b¶n híng dÉn    hiÖn  hµnh.
  2. 2
Đồng bộ tài khoản