intTypePromotion=1

Công văn 1867/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Công văn 1867/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1867/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dán tem nhập khẩu mặt hàng phích nước nóng các loại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1867/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña t æ n g  côc  ¶i q u a n  sè 1867/TC H Q­G S Q L   h n g µy  26 th¸ng 4 n¨ m  2002 v Ò   viÖc d¸n te m  N K   m Æ t  h µ n g  p h Ý c h  n íc nã n g  c¸c lo¹i KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸cTØnh, Thµnh    phè Tæng  côc  nhËn  îc v¨n  cã  ®   b¶n  16/BPTT  sè  ngµy 22/4/2002  cña Ban  chØ  ®¹o 127­   viÖc  TW vÒ  gÇn  ®©y    tr trªnthÞ  êng xuÊt hiÖn  i   lo¹ phÝch  do    Ên  nícngoµis¶n      xuÊt víitªngäi“hép          ®ùng   nícnãng”,“b×nh    pha trµ”.  ViÖc  æi  ® tªn nh    vËy  nh»m  môc  ®Ých  tr¸nh d¸n    tem  gian  vµ  lËn thuÕ. C¸c  i   lo¹ phÝch  nµy  îcnhËp  ®   qua  êng  ® tiÓu ng¹ch vµ      mét  phÇn nhËp    lËu qua    i biªngií . Theo Ban chØ  ®¹o 127/TW   th×    Æt   c¸c m hµng      trªnlµ phÝch    níc nãng,  theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   ªntÞch  46/1999/TTLT­ t li   sè  BTC­BTM­BCA­TCHQ   ngµy 05/5/1999 cña  ªnBé    li   Tµi chÝnh, Th¬ng      m¹i,C«ng    an, Tæng  côc    H¶i quan    Æt   lµm hµng ph¶id¸n tem      nhËp khÈu. Trong    khichê  kiÕn  ý  chØ  ®¹o cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ, Tæng     côc yªu  cÇu Côc    H¶i quan    c¸c TØnh,  thµnh phè  kiÓm     tra,kiÓm     so¸tchÆt   chÏ viÖc  nhËp  khÈu c¸c  Æt   m hµng  trªn,nÕu     x¸c ®Þnh   ®óng  Æt   m hµng  phÝch    níc nãng    th× thùc hiÖn    viÖc    d¸n tem theo quy    ®Þnh, ®ång          thêib¸o c¸o t×nh h×nh  ®Ó  Tæng  côc  chØ  ®¹o  íc m ¾t,  (tr   yªu cÇu  b¸o  c¸o t×nh h×nh    thêigian  võa  qua).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản