intTypePromotion=1

Công văn 187/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
1
download

Công văn 187/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 187/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 187/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc thu Õ  ­ B é  T µi c h Ý n h    è  187/TC T/N V1  T S n g µy  10 th¸ng 1 n¨ m  2002 v Ò   viÖc T h u Õ  su Êt thu Õ   T G T G  KÝnh    Côc    göi: thuÕ TP.  Néi   Hµ      §ång     kÝnh      göi:Liªn®oµn b¶n  ®å,  ®Þa  chÊtmiÒn    B¾c Tr¶    lêic«ng  v¨n  17266  sè  CT/CN   ngµy 21/12/2001 cña Côc thuÕ TP.  Hµ    viÖc  Néi vÒ  thuÕ GTGT         ®èi víiho¹t®éng  vÏb¶n  ®Þa  ®o    ®å  chÊt,®iÒu    tra c¬    b¶n   tµinguyªn  kho¸ng s¶n  cña Liªn ®oµn    b¶n  ®å, ®Þa  chÊt miÒn   B¾c,  Tæng  côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh    Theo  ®iÓm  17, Môc   ,PhÇn     II  A Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­ sè  CP  ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh LuËt thuÕ  GTGT   ho¹t®éng  th×    ®iÒu    tra,th¨m  ®Þa   dß  chÊt,®o    ®¹c,lËp    b¶n  thuéc ®å    lo¹  i®iÒu    b¶n  trac¬  cña Nhµ    NSNN   níc,do  cÊp    ph¸tkinh phÝ      ®Ó thùc hiÖn    thuéc ®èi t      îng kh«ng  chÞu  thuÕ  GTGT. Theo quy ®Þnh trªn,   Liªn®oµn  th×    b¶n ®å,  ®Þa   chÊt miÒn    B¾c   Ký  cã  Hîp  ®ång  lµm dÞch  ®iÒu    vô  tra,th¨m  ®Þa  dß  chÊt,®o    ®¹c,lËp b¶n  b»ng      ®å  nguån vèn NSNN  cÊp    ph¸tcòng thuéc ®èi t      îng kh«ng chÞu  thuÕ  GTGT. Tæng  côc thuÕ        tr¶ lêi®Ó Côc thuÕ    Hµ Néi,Liªn ®oµn      b¶n ®å, ®Þa   chÊtmiÒn    B¾c  thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2