Công văn 1876/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
29
lượt xem
2
download

Công văn 1876/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1876/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế "một cửa liên thông" trong đầu tư xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1876/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1876/VPCP-CCHC V/v áp dụng cơ chế "một cửa Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2007 liên thông" trong đầu tư xây dựng Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Bộ Xây dựng; - Bộ Giao thông Vận tải; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Tài chính; - Bộ Công an; - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; - Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 1573/VPCP-CCHC ngày 23 tháng 3 năm 2007, về việc áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong thực hiện thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án Cải cách thủ tục hành chính trong việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (lập danh mục đầu tư, phê duyệt nhiệm vụ đầu tư, phê duyệt địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án, phê duyệt dự án); trong việc triển khai các dự án đầu tư sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư (bố trí giới thiệu địa điểm đầu tư, lập phương án bồi thường và hỗ trợ thực hiện bồi thường, giao đất cho doanh nghiệp; đánh giá tác động môi trường; thẩm định phòng cháy, chữa cháy, cấp cốt xây dựng, giấy phép xây dựng, chứng chỉ quy hoạch, thẩm định thiết kế cơ sở...) ở trong và ngoài khu công nghiệp, theo hướng một cửa liên thông, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, rút ngắn thời gian thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý III năm 2007. 2. Văn phòng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên - TTgCP, các PTTg (để b/c) - Các Bộ: Nông nghiệp & PTNT, Công nghiệp, (Đã ký) Bưu chính - Viễn thông; - Ủy ban nhân dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Bình Dương;
  2. - VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: Cục, đơn vị trực thuộc, Đoàn Mạnh Giao Website CP, TTTTBC; - Lưu: VT, CCHC (5). 70
Đồng bộ tài khoản