intTypePromotion=1

Công văn 1881/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
86
lượt xem
4
download

Công văn 1881/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1881/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập linh kiện, phụ tùng tàu biển để sửa chữa, thay thế cho tàu biển nước ngoài trong thời gian neo đậu tại cảng biển Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1881/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  tµi ch Ý n h  ­  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 1881/TC H Q­G S Q L   T n g µy  28 th¸ng 04 n¨ m  2003  Ò  viÖc n h Ë p  linh kiÖ n,  h ô   v p tïng  tµu bi Ó n  ® Ó  s öa ch÷a,  thay th Õ  ch o   tµu bi Ó n   íc n g o µi trong thêi n  gian  e o  n ® Ë u  t¹i c¶n g  bi Ó n   Öt N a m Vi KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè C¨n  kÕt  cø  luËn cña  Phã Thñ íng  t NguyÔn  TÊn  Dòng  i t¹ Héi nghÞ s¬  kÕt thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh  55/2002/Q§­ sè  TTg  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ theo  v¨n b¶n  179/TB­ sè  VPCP  ngµy 15/11/2002 cña V¨n  phßng  ChÝnh  phñ; quy    ®Þnh  i t¹ §iÒu    33, LuËt    H¶i quan  §iÒu    vµ  18, NghÞ   ®Þnh  101/2001/N§­ CP,  Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn      viÖc        thñ tôcvÒ  ghit¹ trÝch yÕu  sau: i   nh  1.C¸c   îng nhËp      ®èi t   linhkiÖn,phô        tïngtµu biÓn bao gåm:  C¸c  h∙ng vËn  t¶i® êng    biÓn, ®¹i lý h∙ng        tµu, thuyÒn  ëng    tr hoÆc     ®¹i diÖn hîp ph¸p cña  thuyÒn  ëng  tr hoÆc   nhµ  m¸y söa  ch÷a tµu biÓn  íi®©y     (d   gäi chung    lµ ngêi   khaih¶iquan).     2. Ngêi khaih¶iquan          chÞu tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    viÖc  dông    tr   luËtvÒ  sö  linhkiÖn,phô    nhËp      tïngt¹m  ®óng môc ®Ých  khaib¸o    ®∙    h¶iquan. 3.Thñ        tôch¶iquan: 3.1. Ngêi khai h¶i quan            khi lµm thñ tôc nhËp khÈu ph¶i nép  xuÊt   vµ    tr×nh c¸cchøng        tõsau: ­Chøng      tõph¶inép:   +  khai hµng  Tê    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu    phi mËu  dÞch (ký hiÖu  HQ2002­PMD): 02    tê +  V¨n  b¶n    ®Ò nghÞ  cña  ngêikhaih¶iquan       +  B¶n        kª chitiÕthµng    ho¸ (®èivíi     hµng    ho¸ ®ãng    gãikh«ng  ®ång  nhÊt):   01  b¶n chÝnh  01  vµ  b¶n  sao. + B¶n sao vËn    t¶i®¬n:  b¶n  01  sao (chôp      tõ c¸c b¶n  Original  hoÆc   b¶n  Surrendered hoÆc     b¶n  chÝnh  cña    c¸cvËn    t¶i®¬n  ghich÷  cã    copy) ­Chøng      tõph¶ixuÊttr×nh:     GiÊy chøng  nhËn ®¨ng  kinh doanh  ngµnh  ký    cã  hµng      phïhîp (®èivíi     tæ  chøc  kinhdoanh):01      b¶n (b¶n sao  hoÆc   b¶n chÝnh) 3.2.Thñ        tôc h¶iquan      ®èi víihµng nhËp  khÈu      lµ linhkiÖn,phô      tïngtµu  biÓn  thùc hiÖn viÖc qu¶n    lý theo chÕ       ®é phi mËu  dÞch  ®¶m   vµ  b¶o  quy  ®Þnh  qu¶n    vÒ  lýxuÊt khÈu,nhËp      khÈu  hµng      2001­ ho¸ thêikú  2005  cña  Thñ  t   íng ChÝnh  phñ. 4. V¨n b¶n nµy thay thÕ  c¸c v¨n b¶n sè 2240/TCHQ­GSQL  ngµy  07/07/1997 vµ    5048/TCHQ­GSQL   ngµy 09/09/1999 cña    Tæng  côc    H¶i quan. Tæng  côc yªu cÇu c¸c ®ång  chÝ Côc  ëng  tr Côc H¶i quan  c¸c tØnh,  thµnh phè  chøc  tæ  híng dÉn    c¸c ®¬n  c¬  thùc  vÞ  së  hiÖn v¨n b¶n nµy, qu¸    
  2. 2 tr×nh thùc hiÖn  víng m ¾c         cã    vîtthÈm  quyÒn, kÞp    c¸o Tæng    thêib¸o    côc    H¶i quan    îcchØ  ®Ó ®   ®¹o,híng dÉn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2