intTypePromotion=1

Công văn 1886/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Công văn 1886/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1886/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu vật dụng, bưu phẩm bưu kiện của Cơ quan đại diện ngoại giao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1886/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1886/TCHQ-GSQL V/v Nhập khẩu vật dụng, Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2007 bưu phẩm bưu kiện của Cơ quan đại diện ngoại giao Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố Tổng cục Hải quan nhận được công số 232/CV-LT ngày 14/03/2007 của Vụ Lế tân - Bộ Ngoại giao thông báo về quy trình thủ tục giải quyết việc nhập khẩu thuế vật dụng của Cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và Cơ quan Đại diện Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam theo quy định tại công văn số 397/TCHQ-GSQL ngày 17/01/2007 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục hướng dẫn thực hiện như sau: 1. Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao sử dụng mẫu Đơn đề nghị nhập hàng (Mẫu: ƯĐMT-01, gửi kèm, dự kiến thực hiện từ 01/04/2007) khi các cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và Cơ quan Đại diện Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu vật dụng. Thực hiện quy định này thì sau khi nhận được Đơn đề nghị, Vụ lễ tân sẽ xem xét và phê duỵêt, sau đó cơ quan đại diện/hoặc đơn vị được ủy quyền mang Đơn đề nghị này đến Chi cục Hải quan cửa khẩu để làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp. Về thủ tục hải quan: Trên cơ sở Đơn xin nhập khẩu hàng có chữ ký, đóng dấu của Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao (bản chính), Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục tiếp nhận, giải quyết thủ tục nhập hàng theo vận đơn mà trong Đơn đề nghị (trường hợp hàng nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, không có vận đơn thì căn cứ vào các nội dung khác của Đơn để giải quyết), công chức tiếp nhận ký tên, đóng dấu số hiệu công chức vào ô phần dành cho cơ quan hải quan và lưu Dơn (bản chính) vào bộ hồ sơ theo quy định. 2. Đối với các bưu phẩm, bưu kiện của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và Cơ quan Đại diện Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam được làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp tại Chi cục Hải quan nơi hàng về không yêu cầu văn bản đồng ý của Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao. Tổng cục thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao; (Đã ký) - Vụ Pháp chế (BTC); - Trang Website Hải quan; Đặng Hạnh Thu - Lưu VT, GSQL (3).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2