Công văn 1893/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
1
download

Công văn 1893/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1893/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc sử dung biên lai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1893/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC H¶I QUAN Sè 1893/TCHQ­KTTT NGµY 17 TH¸NG 5 N¡M  2005 VÒ VIÖC Sö DôNG BI£N LAI Kinh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   4.2   môc   I   phÇn   B   Th«ng   t  sè  80/2003/TT­BTC ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2003 cña Bé tµi chÝnh vÒ h­ íng dÉn tËp trung, qu¶n lý c¸c kho¶n thu Ng©n s¸ch Nhµ níc qua  Kho b¹c Nhµ níc th×: Biªn lai thu tiÒn ®îc sö dông trong trêng  hîp c¬ quan thu ®îc giao nhiÖm vô trùc tiÕp thu Ng©n s¸ch Nhµ  níc b»ng tiÒn mÆt. Trong thêi gian ®ang nghiªn cøu söa ®æi, bæ  sung ChÕ ®é KÕ to¸n thuÕ XNK ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 559/ Q§­KTTT  ngµy  15/11/2000  cña Tæng  côc  H¶i quan.  ®Ó viÖc  thùc  hiÖn ®îc thèng nhÊt, Tæng côc H¶i quan híng c¸c ®¬n vÞ nh sau: ­   §èi   víi   c¸c   kho¶n   thu   ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   c¬   quan   H¶i  quan   ®Þa   ph¬ng   trùc   tiÕp   thu   b»ng   tiÒn   mÆt   tõ   ®èi   tîng   nép  thuÕ th× thùc hiÖn  ra biªn lai thu tiÒn; c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n  kÕ to¸n thu lµ biªn lai thu tiÒn (hoÆc b¶ng kª biªn lai thu  tiÒn), chøng tõ b¸o cã cña kho b¹c khi c¬ quan H¶i quan nép  vµo Kho b¹c Nhµ níc. ­   §èi   víi   c¸c   kho¶n   thu   ng©n   s¸ch   Nhµ   níc   c¬   quan   H¶i  quan ®Þa ph¬ng kh«ng trùc tiÕp thu b»ng tiÒn mÆt tõ ®èi tîng  nép thuÕ th×  kh«ng ra biªn lai thu tiÒn; c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n  kÕ to¸n thu lµ chøng tõ b¸o cã cña Kho b¹c hoÆc lÖnh thu Ng©n  s¸ch Nhµ níc ®èi víi c¸c trêng hîp Ng©n sc¸h Nhµ níc thu hé,  ghi thu ghi chi. Tæng côc H¶i quan híng dÉn ®Ó c¸c ®¬n vÞ thèng nhÊt thùc  hiÖn, vµ th«ng b¸o c«ng khai cho tÊt c¸ c¸c doanh nghiÖp ®îc  biÕt. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu ph¸t sinh víng m¾c ®Ò nghÞ  b¸o c¸c vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó ®îc híng dÉn tiÕp./.
Đồng bộ tài khoản