Công văn 19/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
69
lượt xem
4
download

Công văn 19/TCT-KK của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 19/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 19/TCT-KK của Tổng cục Thuế

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C THU ð c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 19/TCT-KK Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2009 V/v kê khai thu GTGT Kính g i: C c Thu t nh Bình ð nh T ng c c Thu nh n ñư c công văn s 3167/CT-TTHT ngày 27/8/2008 c a C c Thu t nh Bình ð nh ñ ngh hư ng d n v kê khai thu giá tr gia tăng (GTGT) ñ u vào. V v n ñ này, T ng c c thu có ý ki n như sau: 1. Hóa ñơn GTGT thanh toán cư c phí ñi n tho i: T i ti t c1, ñi m 1.1 M c III Ph n B Thông tư s 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh ñ nh s 158/2003/Nð-CP ngày 10/12/2003, Ngh ñ nh s 148/2004/Nð-CP ngày 23/7/2004 và Ngh ñ nh s 156/2005/Nð-CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t thi hành Lu t thu GTGT và Lu t s a ñ i, b sung m t s ñi u c a Lu t .vn thu GTGT thì: “Thu GTGT ñ u vào ñư c kh u tr là thu GTGT c a hàng hóa, d ch v dùng cho s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT”. am Căn c quy ñ nh nêu trên, hàng tháng doanh nghi p có các hóa ñơn GTGT thanh toán cư c phí ñi n tho i ph c v ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT ietn c a doanh nghi p thì thu GTGT ñ u vào c a d ch v này ñư c kê khai kh u tr . S ti n thu GTGT ñ u vào c a ph n cư c phí ñi n tho i vư t quá s ti n do Công ty khoán cho cá nhân không ñư c xác ñ nh là dùng ñ ph c v s n xu t hàng hóa, d ch v ch u thu . Vì v y s ti n này uatV không ñư c kê khai kh u tr ñ u vào theo quy ñ nh. 2. Kê khai thu ñ i v i hàng hóa b m t, t n th t: .L T i ti t c4, ñi m 1.1 M c III Ph n B Thông tư s 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 c a B ww Tài chính nêu trên, hư ng d n: Thu GTGT ñ u vào hàng hóa, tài s n c ñ nh mua vào b t n th t, b h ng do thiên tai, h a ho n, tai n n b t ng , m t tr m n u xác ñ nh ñư c t ch c, cá nhân có trách nhi m ph i b i thư ng thì thu GTGT ñ u vào c a s hàng hóa này ñư c tính vào w giá tr hàng hóa t n th t ph i b i thư ng, không ñư c kh u tr ”. Căn c hư ng d n nêu trên, trư ng h p doanh nghi p mua nguyên li u, hàng hóa nhưng trong quá trình v n chuy n, ñơn v nh n v n chuy n hàng hóa làm m t hàng và doanh nghi p ñã nh n ñư c ti n b i thư ng thì s thu GTGT ñ u vào c a s hàng hóa này không ñư c kê khai kh u tr mà ñư c tính vào giá tr hàng hóa t n th t ph i b i thư ng. T ng c c Thu tr l i ñ C c Thu t nh Bình ð nh bi t và th c hi n. Ni nh n: KT. T NG C C TRƯ NG - Như trên; PHÓ T NG C C TRƯ NG - Ban: PC, CS; - Lưu: VT, KK (2b) Ph m Văn Huy n
Đồng bộ tài khoản