Công văn 1900/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
87
lượt xem
6
download

Công văn 1900/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1900/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp thông tin cho Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1900/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1900/TTg-KTTH V/v cung cấp thông tin cho Ủy ban Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2008 Giám sát tài chính Quốc gia Kính - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu gửi: tư; - Ngân hàng Nhà nươc Việt Nam; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. Xét đề nghị của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tại văn bản số 113/TTr- UBGSTCQG ngày 09 tháng 10 năm 2008 về việc thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin giám sát tài chính, ý kiến của các cơ quan liên quan: Bộ Tài chính (văn bản số 11622/BTC-TCNH ngày 02 tháng 10 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6434/BKH-TH ngày 08 tháng 9 năm 2008), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 8695/NHNN-CSTT ngày 24 tháng 9 năm 2008), Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (văn bản số 364/CV-BHTG ngày 15 tháng 9 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam thực hiện việc cung cấp số liệu và các báo cáo cho Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia theo phụ lục của công văn này; cung cấp định kỳ và đột xuất các thông tin liên quan về tài chính - ngân hàng theo đề nghị của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. 2. Các tổ chức tài chính (ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, Công ty Dịch vụ tiết kiệm bưu điện, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty quản lý quỹ, các qũy đầu tư,...) có trách nhiệm cung cấp định kỳ và đột xuất các thông tin liên quan về tài chính - ngân hàng theo yêu cầu của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. 3. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng và quản lý an toàn các thông tin được cung cấp phù hợp với chế độ bảo mật thông tin của các cơ quan cung cấp thông tin; trên cơ sở đó các phân tích, đánh giá, dự báo, cảnh báo về hệ thống tài chính-ngân hàng, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG - Như trên; PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTTg; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Công ty Dịch vụ tiết kiệm bưu điện; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Trần Quốc Toản,
  2. các Vụ: KGVX, TTĐT; Nguyễn Sinh Hùng - Lưu: VT, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản