Công văn 1901/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
307
lượt xem
4
download

Công văn 1901/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1901/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định nhà đầu tư xây dựng tuyến đường từ Mỹ Đình (đường Lê Đức Thọ) đến khu đô thị mới Xuân Phương, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1901/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1901/TTg-CN V/v chỉ định nhà đầu tư xây Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007 dựng tuyến đường từ Mỹ Đình (đường Lê Đức Thọ) đến khu đô thị mới Xuân Phương, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7541/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2007) về việc cho phép chỉ định Nhà đầu tư xây dựng tuyến đường từ Mỹ Đình (đường Lê Đức Thọ) đến khu đô thị mới Xuân Phương, thành phố Hà Nội theo hình thức BT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý chủ trương đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT để xây dựng tuyến đường từ Mỹ Đình (đường Lê Đức Thọ) đến khu đô thị mới Xuân Phương, như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ý kiến của các Bộ liên quan tại các văn bản nêu trên. 2. Chấp thuận về nguyên tắc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ định Nhà đầu tư đàm phán trực tiếp Hợp đồng BT Dự án nêu trên, đảm bảo đúng các quy định hiện hành. 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện Dự án bảo đảm hiệu quả kinh tế; đồng thời khẩn trương xây dựng và công bố Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư BOT, BT, BTO trên địa bàn Thành phố theo quy định tại Nghị định số 78/2007/NĐ- CP ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, (Đã ký) Tài chính, Giao thông vận tải; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Hoàng Trung Hải các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTBC, Website CP; - Lưu: VT, CN (4). 19
Đồng bộ tài khoản