Công văn 1902/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
32
lượt xem
1
download

Công văn 1902/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1902/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thanh toán nợ với doanh nghiệp Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1902/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA c«ng v¨n c ñ a b é  th¬ n g  m ¹ i s è  1902/tm­xnk n g µ y  31 th¸ng 10 n¨ m  2002  Ò  vi Ö c  v thanh to¸n  î  íi o a n h  n g hi Ö p  lµ o n v  d K Ý nh   öi:­ C¸c  é,  ¬  g    B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ý nh   thu Ch phñ ­UBND       c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng. ¬ Ngµy  th¸ng  n¨m   28  10  2002 V¨n phßng  Ýnh  ñ  ã  Ch ph c C«ng  v¨n  è  s 6023/VPCP­KTTH   th«ng      Õn  ña  ñ íng ChÝnh  ñ    b¸o ý ki c Th t   ph nh sau: “Yªu  Çu  é   ¬ng  ¹i kiÓm     c B Th m  trachÆt  Ï c¸c tr ng  îp  ch     ê h sau  y,  Õu   ®© n thùc  ù    s c¸c doanh  nghiÖp  µo  L cßn  î c¸c doanh  n    nghiÖp  Öt Nam   ×    Vi   th cho phÐp    îb»ng    Ön  g ¾n  thu n   linhki xe  m¸y CKD: ­Nî  Òn c«ng    ti   khaith¸cgç        ph¸tsinhtr cngµy  th¸ng8    í  13    n¨m  2002; ­ Nî  Òn øng  ícmua  ç    phÝa  µo    ti   tr   g trßn(do  L thay ® æi  Ýnh    ch s¸ch ngõng    xuÊtkhÈu  ç    g trßn)ph¸tsinh tr cngµy  th¸ng8       í  13    n¨m  2002; ­ Nî  Òn hµng  Êt khÈu    ti   xu   theo  ¬ng  ph thøc  æi  µng    ® h ph¸tsinh tr cngµy    í  31  th¸ng12    n¨m  1999; C¸c  kho¶n  îkh¸cngoµiba  êng  îp nªu    n      tr h   trªnkh«ng    Õt cho  Ën  gi¶iquy   nh nîb»ng    Ön  g ¾n    linhki xe  m¸y.” § Ó   ùc hiÖn  th   nghiªm chØ  o  ña  ñ íng  Ýnh  ñ; Bé   ¬ng  ¹i ®¹ c Th t Ch ph   Th m  híng dÉn  ùc hiÖn      th   nh sau: 1.  èi víinî tiÒn  §    c«ng khai th¸c gç      ph¸tsinh  íc ngµy  th¸ng 8      tr   13    n¨m 2002: Hå   ¬  ña  s c doanh nghiÖp  öivÒ   é   ¬ng  ¹i ®Ó   g   B Th m  xem   Ðt    Õt  x gi¶iquy gå m: 1.1.C«ng    ña    v¨n c doanh  nghiÖp  öiBé   ¬ng  ¹inªu  â:Sè, ngµy  îp g   Th m  r    h  ®ång  khaith¸cgç;l ng gç       î   khaith¸ctheo  îp ®ång; l ng gç  ∙     h   î   ® khaith¸cvµ  Ën     v chuyÓn  îc;sè  Òn  îc thanh  ®   ti ®   to¸n;sè  Òn  ∙    ti ® thanh  to¸n;sè  Òn    ti doanh  nghiÖp  µo  L cßn  î;®Ò   Þ   îc thu  î b»ng  è  é    Ön  n  ngh ®   n  s b linh ki CKD   hai xe    b¸nh  ¾n  g m¸y. 1.2.C«ng    ña  û     v¨n c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh hoÆc   é  ñ  B ch qu¶n    Ën  x¸c nh viÖc  ùc hiÖn  îp ®ång  th   h  khaith¸ccña     doanh nghiÖp;sè  Òn doanh    ti   nghiÖp  Lµo cßn  î. n 1.3.Hîp  ng    ®å khaith¸cgç      b¶n  sao  ã ®ãng  Êu  (c   d doanh  nghiÖp  µ  v gi¸m  ®èc  ý  Þu  k ch tr¸chnhiÖm).   1.4.Biªn b¶n    Ën  î gi÷a haidoanh      x¸c nh n     nghiÖp  Öt Nam   µ  µo    Vi   v L b¶n sao  ã ®ãng  Êu  (c   d doanh  nghiÖp  µ  v gi¸m  c  ý  Þu  ®è k ch tr¸chnhiÖ m).   1.5.Biªn b¶n      tho¶  Ën    î b»ng    Ön  thu tr¶n   linhki CKD  b¶n sao  ã  ng   (c ®ã dÊu  doanh nghiÖp  µ  v gi¸m  c  ý  Þu  ®è k ch tr¸chnhiÖ m).  
  2. 2 1.6.X¸c  Ën  ña  ©n   µng  ¬i doanh    nh c Ng h n  nghiÖp  ¨ng  ý  µikho¶n  Ò   ® k t  v sè  Òn  ti doanh  nghiÖp  µo  a  L ch thanh to¸n b¶n    sao  ã  ng  Êu  (c ®ã d doanh  nghiÖp  µ  v gi¸m  c  ý  Þu  ®è k ch tr¸chnhiÖ m).   M ôc    µ    ã  Ó  ép  1.4 v 1.5 c th g chung  µo  ét  v m b¶n. 2.  èi víinî tiÒn  §    øng  íc mua   ç  tr   g trßn (do  Ýa  µo  ph L thay  æi  Ýnh  ® ch s¸ch ngõng  ÊtkhÈu  ç    xu   g trßn)ph¸tsinh tr cngµy  th¸ng8       í  13    n¨m 2002. Hå   ¬  ña  s c doanh nghiÖp  öivÒ   é   ¬ng  ¹i ®Ó   g   B Th m  xem   Ðt    Õt  x gi¶iquy gå m: 2.1.C«ng    ña    v¨n c doanh  nghiÖp  öiBé  ¬ng  ¹inªu  â:sè,ngµy,hîp g   Th m  r       ®ång  Ëp  Èu  ç; l ng gç  Ëp  Èu; trÞ gi¸tiÒn;sè  Òn  ∙  nh kh g  î   nh kh         ti ® chuyÓn    cho doanh  nghiÖp  µo  L qua  ©n  µng  µo; sè,ngµy  ña  ng h n    c chøng  õ chuyÓn  Òn; t  ti   sè  Òn  ti doanh  nghiÖp  µo  L cßn  î;®Ò   Þ   Ën  î b»ng  è îng    Ön  n  ngh nh n  s l linhki CKD   haib¸nh  ¾n  xe    g m¸y. 2.2.C«ng    ña  û     v¨n c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh hoÆc   é  ñ  B ch qu¶n    Ën  x¸c nh doanh nghiÖp  ã  ý  îp  ng  Ëp  Èu  ç  µ  ∙  c k h ®å nh kh g v ® chuyÓn  Òn  ti cho doanh  nghiÖp  µo. L 2.3.Hîp  ng  Ëp  Èu  ç    ®å nh kh g b¶n sao  ã  ng  Êu  (c ®ã d doanh nghiÖp  µ  v gi¸m  c  ý  Þu  ®è k ch tr¸chnhiÖ m).   2.4.Chøng  õ    t chuyÓn  Òn  ã    Ën  ña  ©n  µng  ti c x¸c nh c ng h chuyÓn  Òn ti   b¶n  sao  ã ®ãng  Êu  (c   d doanh  nghiÖp  µ  v gi¸m  c  ý  Þu  ®è k ch tr¸chnhiÖ m).   2.5.Biªn b¶n      tho¶  Ën  ña  thu c doanh  nghiÖp  Öt Nam   µ  µo  Ò   Öc  Vi   v L v vi tr¶nî b»ng    Ön     linhki CKD   haib¸nh  ¾n  xe    g m¸y  b¶n sao  ã ®ãng  Êu  (c   d doanh  nghiÖp  µ  v gi¸m  c  ý  Þu  ®è k ch tr¸chnhiÖ m).   3. §èivíi îtiÒn hµng  Êt khÈu         n   xu   theo  ¬ng  ph thøc ® æi  µng      h ph¸tsinh tr  ­ ícngµy  th¸ng12    31    n¨m  1999. Hå   ¬  s doanh  nghiÖp  öivÒ   é  ¬ng  ¹igå m: g   B Th m  3.1.V¨n    b¶n    Þ  ña  ®Ò ngh c doanh  nghiÖp  nªu  â sè,ngµy  ña  îp ®ång  r    c h  ® æi  µng, tªn hµng; sè îng;trÞ gi¸hµng  Êt khÈu, hµng  Ëp  Èu; sè ­ h      l     xu     nh kh   l îng,trÞ gi¸hµng  Êt khÈu  ∙  ùc giao cho  µo      xu   ® th     L theo  îp ®ång  µ    Þ  h  v ®Ò ngh ® îcnhËp  Èu  è îng hµng    Þgi¸hµng.   kh s l   ho¸,tr     3.2.V¨n    b¶n  ña  û   c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh hoÆc   é   ñ  B ch qu¶n    Ën  x¸c nh trÞgi¸hµng  ÊtkhÈu  µ   Ýa     xu   m ph doanh nghiÖp  µo  L cßn  î. n 3.3.Hîp  ng  Êt khÈu  æi  µng  íiLµo    ®å xu   ® h v  b¶n  Ýnh  ch hoÆc  b¶n    sao (cã ®ãng  Êu    d doanh  nghiÖp  µ  v gi¸m  c  ý  Þu  ®è k ch tr¸chnhiÖ m).   3.4.Tê     khai xuÊt khÈu  µng      h ho¸  ã    Ën  ña  c x¸c nh c H¶i  quan  öa  Èu  c kh ViÖt Nam   µng  ∙  ùc xuÊt sang  µo    h ® th     L b¶n  Ýnh  µ  ch v b¶n sao  ã ®ãng  Êu  (c   d doanh nghiÖp  µ  v gi¸m  c  ý  Þu  ®è k ch tr¸chnhiÖm)  Ìm    k theo  b¶n  Ýnh    é  ch ®Ó B Th¬ng  ¹i®èi chiÕu  µ    ¹b¶n  Ýnh  m    v tr¶l   i ch cho  doanh  nghiÖp. 3.5.X¸c  Ën  ña      nh c H¶i quan  öa  Èu  µo  µng  ∙  ùc nhËp  µo  µo  c kh L h ® th   vL b¶n  Ýnh  ch hoÆc  b¶n  sao  ã ®ãng  Êu  (c   d doanh  nghiÖp  µ  v gi¸m  c  ý  Þu  ®è k ch tr¸chnhiÖ m).   3.6.X¸c  Ën  ña  ©n   µng  Ýa  Öt Nam   ¬i doanh    nh c Ng h ph Vi   n  nghiÖp  ¨ng  ® ký  ë   µikho¶n  Ò   Öc  a  Ën  Òn thanh    µng  Êt khÈu  Ýa  µo  m t  v vi ch nh ti   to¸nh xu   ph L ph¶itr¶cho     doanh nghiÖp  ÖtNam   Vi   (b¶n  Ýnh). ch
  3. 3 3.7.X¸c  Ën  ña  ©n   µng  Ýa  µo  Ò     nh c Ng h ph L v kho¶n  î tiÒn  µng  Ëp  n  h nh khÈu doanh nghiÖp  µo  a  L ch thanh to¸n cho    doanh nghiÖp  Öt Nam   Vi   (b¶n  chÝnh). C¸c doanh nghiÖp ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  Ëtn Õu  å  ¬  öi   tr   lu   hsg  Bé  ¬ng  ¹ivÒ   Th m   thanh    îvíi to¸nn     doanh  nghiÖp  µo  ã  ù  L c s gian lËn.   § Ó   ùc hiÖn  th   nghiªm  óc ý  Õn  t   ki chØ   o  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  é  ®¹ c Th t Ch ph B Th¬ng  ¹i®Ò   Þ    é, ngµnh  ÷u  m  ngh c¸c B   h quan,Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng  ¬ chØ   o  µ  Óm     ®¹ v ki trachÆt  Ï c¸c doanh  ch     nghiÖp  trùcthuéc thu ®óng, thu ®ñ   î víi            n     doanh  c¸c nghiÖp  µo,nhÊt thiÕtkh«ng  ­ L      ® îc ®Ó   Èy  viÖc      x ra  c¸c doanh  nghiÖp  î dông  ñ  ¬ng  µy    l  i ch tr n ®Ó gian  Ën  µ  lv trôclî   i .
Đồng bộ tài khoản