intTypePromotion=1

Công văn 191/KB/KH-TH của Kho bạc Nhà nước Trung ương

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
208
lượt xem
6
download

Công văn 191/KB/KH-TH của Kho bạc Nhà nước Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 191/KB/KH-TH của Kho bạc Nhà nước Trung ương về việc hướng dẫn bàn giao CT/120

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 191/KB/KH-TH của Kho bạc Nhà nước Trung ương

 1. c «ng v¨n c ñ a kh o  b ¹ c n h µ  n íc tw ­ b é   µi h Ý n h  s è  191 k b/kh­th  t  c n g µ y  17 th¸ng 02 n¨ m  2003  Ò  vi Ö c h í ng d É n   µ n  giao ct/120 v b K Ý nh   öi:Kho  ¹c  µ   ícc¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  g  b Nh n       ph tr   Trung  ng ¬ Thùc  Ön  hi Th«ng   sè  t 11/2003/TT­BTC   µy  ng 11/02/2003  ña  é   µi  c BT chÝnh  íng  Én  Öc  µn  h d vi b giao  Ö m   ô  nhi v cho  vay    Õt  Öc  µm  gi¶iquy vi l theo  NghÞ   quyÕt  è  s 120/H§BT  µy  ng 11/4/1992  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ l  ChÝnh  ñ) tõKBNN   ph     sang  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héi;®Ó   ¶m        ® b¶o  Öc  vi thùc hiÖn    trong h Ö   èng    th KBNN   îcthèng  Êt,KBNN     íng dÉn  ét  è  ®  nh   TW h   ms ®iÓ m     nh sau: 1.Néi dung  µn     b giao: ­ Toµn  é  ån  èn    b ngu v cho  vay  õ Quü   èc    ç  î Öc  µm  ã  ån  t  Qu gia h tr vi l c ngu gèc  õ Ng ©n   t  s¸ch Trung  ng, bao  å m:  ån  èn  ¬  g ngu v cho  vay    Õt  Öc  gi¶iquy vi lµm  µ  ån  èn  Ön  î ña  Ýnh  ñ  Öp  ¾c  ò). v ngu v vi tr  c Ch ph Ti Kh (c ­ Toµn  é  è    î,bao  å m:  î trong h¹n,nî qu¸ h¹n,khoanh  î cho      b s dn   g n           n  vay tõc¸cnguån  èn  ãitrªn.    v n  ­ Nguyªn  ¹ng c¸c hå  ¬  ù  cßn   nî vay  tr     s d ¸n  d  hoÆc   a  ch cho vay  n   ®Õ ngµy  µn  b giao vµ    ¹ giÊy têcÇn  Õtkh¸ctheo quy  nh.   c¸clo i     thi       ®Þ 2.Thêi®iÓ m   µn      b giao: ­  êi ®iÓ m   µn  Th   b giao  ¾t  u   ùc  Ön  õ ngµy  b ®Ç th hi t   01/4/2003  µ  v ph¶i   hoµn  µnh  ícngµy  th tr   30/6/2003. ­ K Ó  õ  µy    t ng 01/03/2003,c¸c KBNN   Ê m     Öc  èi hîp  íic¸c c¬     ch døt vi ph   v    quan chøc  n¨ng  ªnquan  li   trong viÖc  Èm  nh    th ®Þ cho vay    ù    Èm    c¸c d ¸n,th tra vµ    x¸cminh    ù    Þ  ñiro bÊt kh¶  c¸cd ¸n b r       kh¸ng. ­ K Ó  õ  µy    t ng 01/04/2003,c¸c KBNN   Ê m     Öc     ch døt vi cho vay,thu nî,gia       h¹n nî,miÔn     gi¶m  ikhoanh  îhoÆc     î®èi víi   ù  l∙ , n  xo¸n       d ¸n. c¸c 3.C«ng  Öc  ùc hiÖn  íckhibµn    vi th   tr     giao: 3.1.V Ò     cho  vay  µ    åinî: v thu h   Trªn c¬  ë  è  èn    s s v cho  vay,thu nî c¸c dù  trªn®Þa   µn  Ó  c¸c dù          ¸n    b (k c¶    ¸n  c¬  do  quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó, héi quÇn  óng  µ  é   èc  ¬ c c¸c ® th     ch v B Qu phßng  quyÕt  nh  ra  ®Þ cho vay),c¸c KBNN   Õn  µnh  Óm     i  Õu  µ     ti h ki kª,®è chi v ®¸nh      gi¸c¸ckho¶n  îvay  ¶m   n  ® b¶o c«ng    µn  t¸cb giao ® îcchñ  ng. Cô   Ó:    ®é   th ­ §èivíic¸c dù    ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Õt  nh  Öt            ¸n ® ®   c th quy ra quy ®Þ duy cho vay,KBNN     th«ng  cho  ñ  ù    Èn  ¬ng  µm  ñ tôcvay  èn  ¶m     b¸o  ch d ¸n kh tr l th     v® b¶o trong thêigian bµn       giao kh«ng    cßn  ù    ∙  îcphª duyÖt nhng  a  d ¸n ® ®       ch cho  vay.  § Õn  èingµy  cu   31/3/2003  Õu  Én  a  n v ch cho  vay  îc,KBNN   µn  ®  b giao cho      Chi nh¸nh  ©n   µng  Ý nh  Ng h Ch s¸ch    éi thùc  Ön  Õp  Öc   x∙ h   hi ti vi cho  vay theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v cho  vay  õQuü   èc    ç  î Öc  µm. t  qu giah tr  vi l
 2. ­ §èivíi   ù    n   ¹n    î hoÆc   ang        d ¸n ®Õ h tr¶n   c¸c ® trong thêih¹n    î,KBNN       tr¶n   th«ng  b¸o, ®«n   c  êi vay  Èn  ¬ng  µn      ®è ng   kh tr ho tr¶ xong  î  n vay  íc ngµy  tr   31/3/2003;sau  êi®iÓ m   µy    th   n KBNN   kh«ng  îcthu nîc¸cdù  ®         ¸n. 3.2.V Ò   ö  ýc¸cdù    Þ  ñiro bÊt kh¶    x l     ¸n b r       kh¸ng vµ  îqu¸ h¹n:   n    ­ §èivíic¸c dù    Þ   ñiro ®∙  ã  Õt  nh     î,c¸c KBNN   Èn  ­         ¸n b r     c quy ®Þ xo¸ n     kh tr ¬ng  µm  ñ tôcxo¸nîtheo quy  nh  Ön  µnh.Trêng  îp dù    Þ  ñiro tr l th           ®Þ hi h   h   ¸n b r     ­ íckhicã  Õt  nh    î,ngêivay  ∙  µn        quy ®Þ xo¸ n     ® ho tr¶xong  î vay,KBNN   Êp  íi n    c d  cã tr¸chnhiÖ m     chuyÓn  ån  ï ®¾ p     î vÒ   ngu b   xo¸ n   KBNN   Êp      µn    c trªn®Ó ho tr¶ Quü   ù  d phßng  ñiro. r  ­§èivíi   ù    Þ  ñiro ph¸tsinh®Õ n   µy  µn        d ¸n b r       c¸c   ng b giao nhng  a  îcxö    ch ®   lýKBNN     tæng  îp bµn  h  giao cho      Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héi®Ó        xö  ýtheo quy  nh  ña  ©n  µng  Ýnh  l    ®Þ c Ng h Ch s¸ch x∙héi.    ­ §èi víic¸c dù  nî qu¸  ¹n          ¸n    h KBNN   ang  èi hîp  íic¸c c¬  ® ph   v     quan  ph¸p  luËt,chÝnh  Òn  a   ¬ng    Êp    «n  c  nî,®Õ n   èingµy    quy ®Þ ph c¸c c ®Ó ® ®è thu    cu   31/3/2003 n Õu  Én  a    îcth× ngõng  Öc  èihîp thu nînãitrªn.   v ch thu ®     vi ph           3.3.Tæng  îp,®èi chiÕu  è  Öu tr ckhibµn    h   s li   í     giao: Bé   Ën  Ýn  ông  ñ  × phèi hîp  íibé  Ën  Õ   ph td ch tr     v   ph k to¸n thùc  Ön  i   hi ®è   chiÕu  è    î vay,nguån  èn  s dn    v cho  vay,sau    Ëp    ®ã l danh  s¸ch c¸c ®èi t ng vay       î   vèn    a   µn  éc  ¹m    trªn®Þ b thu ph viqu¶n  ý,kÓ   c¸c dù  ®∙  ã  Õt  nh   l   c¶    ¸n  c quy ®Þ phª duyÖt nhng  a      ch cho vay  ô  ôc01  nh  Ìm). (Ph l   ®Ý k TiÕp theo,c¸n  é  Ýn  ông    y       ¹  Êy  ê,tµiliÖu cña  å    bt d ghi®Ç ®ñ c¸c lo i gi t       h s¬  ù    d ¸n cho  vay (quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m       t  i 5.3 c«ng    µy)vµo  v¨n n   b¶ng    å  ¬  ù  kª h s d ¸n cho  vay,n Õu  Õu    thi ph¶ibæ     sung  ngay cho  ;  çi  å  ¬  ù  cho    ®ñ m h s d ¸n  vay lËp m ét    b¶ng    kª riªng(Phô  ôc02  nh  Ìm).   l   ®Ý k T¹iKBNN   Ën, huyÖn:    qu   sau    khitæng  îp  h xong    µiliÖu nãitrªnlµm  c¸c t       thñ tôc chuyÓn  µn  é  ån  èn     to b ngu v cho  vay,sè    î cho    dn  vay  µ  v chuyÓn giao  nguyªn tr¹nghå  ¬  ù        s d ¸n cho  vay  Ò   v KBNN   tØnh,thµnh  è.   ph T¹iKBNN     tØnh,thµnh  è:c¨n cø    ph     danh  s¸ch c¸c ®èi t ng vay  èn  µ  å       î   v vh s¬  ù  cho  d ¸n  vay  ña    c c¸c KBNN   Ën, huyÖn  µ  ¹  qu   v ti V¨n phßng  KBNN   tØnh,  thµnh  è  ph tæng  îp  µnh  ét  Óu  h th m bi chung    Èn  Þ   ®Ó chu b cho  c«ng    µn  t¸cb giao. 4.C¸ch    thøc bµn    giao: KBNN   tØnh, thµnh  è  ñ  × thùc  Ön  Öc  µn    ph ch tr   hi vi b giao  ÷a    gi c¸c bªn,   ®ång  êichÞu  th   tr¸chnhiÖ m   Ò     è  Öu bµn    v c¸c s li   giao.ViÖc  µn    b giao ph¶i® îc      lËp  µnh    th biªnb¶n,cã  y    ÷  ý  ña  idiÖn    o      ®Ç ®ñ ch k c ®¹   l∙nh®¹ c¸c bªn  µ  ng  v ®ã dÊu  ña    ¬  c haic quan  ô  ôc03  nh  Ìm).Khiký    (Ph l   ®Ý k     biªnb¶n  µn  b giao cÇn  ã    c sù chøng  Õn  ña  idiÖn    ¬  ki c ®¹   c¸c c quan  qu¶n  ých¬ng  ×nh t¹  a   ¬ng  l  tr   i ®Þ ph (Së Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi, ë  µichÝnh   Ët    ë  Õ   ¹ch vµ    X∙ h   T   S ­V gi¸, K ho   S §Çu )t 5.Tr×nh  ùbµn    t  giao: 5.1 Bµn  .  giao nguån  èn  v cho  vay, bao  å m:    g tæng  è  s nguån  èn  ∙  v® nhËn, nguån  èn  ∙    v ® cho  vay,nguån  èn  a    v ch cho  vay  Êytæng  è  ån  èn  (l   s ngu v trõ ®i    tæng  è   nî  sd cho vay).§èi víinguån  èn  a       v ch cho  vay, KBNN     tØnh,   thµnh  è  ã  ph c tr¸chnhiÖm     chuyÓn    µ  Þp  êicho    ®ñ v k th   Chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h ChÝnh  s¸ch x∙héingay       sau    µn  khib giao.
 3. 5.2.Bµn    giao  è    î cho  s dn  vay:ViÖc  µn    b giao  è    î cho  s dn  vay  îc tiÕn ®    hµnh  ng  êivíi Öc  µn  ®å th    vi b giao danh    s¸ch c¸c ®èi t ng vay  Ìm       î   k theo  nguyªn   tr¹nghå  ¬  ù  cho    s d ¸n  vay.Trong    ×nh thùc hiÖn,KBNN   ã  Ó  èihîp   qu¸ tr       c th ph     víiNg ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch    éi ®Õ n   ùc tiÕp  õng  i  îng  x∙ h   tr   t ®è t vay      ®Ó x¸c minh  µ  µn  v b giao kho¶n  îvay.   n  5.3.Bµn    giao nguyªn tr¹nghå  ¬  ù          s d ¸n cho vay,gå m   ã:   c ­ Dù         ¸n xinvay  èn. v ­Quy Õt  nh    Öt dù    ña  Êp  ã  Èm  Òn.   ®Þ phª duy   ¸n c c c th quy ­Hîp  ng  Ýn  ông,hoÆc   îp ®ång  û      ®å t d   h  u th¸ccho  vay. ­Hîp  ng  Õ  Êp  µis¶n,hoÆc     ®å th ch t     b¶o    l∙nhb»ng  µi t  s¶n  Õu  ã) (n c ­Hîp  ng      ®å bæ sung  Õ  Êp,cÇ m   è  µis¶n  Õu  ã). th ch   c t  (n c ­Danh  ôc  µis¶n  Õ  Êp  Õu  ã).   m t  th ch (n c ­Biªnb¶n  nh    µis¶n  Õ  Êp  Õu  ã).    ®Þ gi¸t   th ch (n c ­ GiÊy  û  Òn    u quy thanh      ông  to¸n(¸pd riªng®èi víi µis¶n  Õ  Êp  µc¸c       t th ch l     chøng chØ  ã  . c gi¸) ­C¸c  µiliÖu kh¸cli     t      ªnquan. Sau    µn  khib giao  xong  è    î cho  s dn  vay  µ  å  ¬  ù  cho  v h s d ¸n  vay,KBNN     tØnh  µnh  è  ù  th ph d th¶o biªnb¶n  µn     b giao vµ    chuyÓn  cho  ©n  µng  Ýnh   Ng h Ch s¸ch x∙héixem   Ðt ®Ó   èng  Êt c¸c néidung       x  th nh       c«ng  Öc,sè  Öu bµn  vi   li   giao  tr ckhihaibªn  ý    í       k biªnb¶n  µn  b giao. 6.H¹ch    Õ     to¸nk to¸n: 6.1.T¹iKBNN   Ën,huyÖn:    qu   6.1 1.  èi víinguån  èn  .§   v cho vay: c¨n  lÖnh    cø  chuyÓn  èn  Ò   v v KBNN   tØnh,thµnh  è  bé  Ën  Ýn  ông    ph do  ph t d chuyÓn  n,  Õ     Ëp  ®Õ k to¸nl chøng  õ vµ  t  ghi:   Nî  871.01 TK  Nî  873.01 TK  Cã   680.01 TK  6.1   èivíi è    î cho  .2.§     d n   s vay:c¨n cø  Önh    l chuyÓn  è    î cho  s dn  vay  bé  do  phËn  Ýn  ông  td chuyÓn  n,  Õ     Ëp chøng  õvµ  ®Õ k to¸nl   t   ghi: ­N Õ u   µsè    îcho    l  dn  vay  õnguån  èn  t  v cho vay    Õt viÖc  µm: gi¶iquy   l  Nî  680.02 TK  Cã   271. TK  01 Cã   281.01 TK  Cã   291.01 TK  ­N Õ u   µsè    îcho    l  dn  vay  õnguån  Ön  î Öp  ¾c  ò): t  vi tr  Ti Kh (c Nî  680.02 TK  Cã   273.01 TK  Cã   283.01 TK 
 4. Cã   293.01 TK  6.2.T¹iKBNN      tØnh,thµnh  è:   ph 6.2.1. ¹ch    Õp nhËn  è    î cho   H to¸nti   s dn  vay  µ  ån  èn  v ngu v cho  vay  c¸c do    KBNN   Ën,huyÖn  qu   chuyÓn  Ò. v ­  èi víinguån  èn  §   v cho vay: c¨n  giÊy    cø  b¸o  ã   C LKB   KBNN   Ën, do  qu   huyÖn chuyÓn  Ò,  Õ     v k to¸nghi: Nî  684.01 TK  Cã   871.01 TK  Cã   873.01 TK  ­ §èivíi è    î cho        dn  s vay:c¨n cø  Êy  Nî      gi b¸o  LKB  KBNN   Ën, huyÖn  do  qu   chuyÓn  Ò,  Õ     v k to¸nghi: +  Õ u   µsè    îcho  N l  dn  vay  õnguån  èn  t  v cho vay    Õt viÖc  µm: gi¶iquy   l Nî  271.01 TK  Nî  281.01 TK  Nî  291.01 TK  Cã   684.01 TK  +  Õ u   µsè    îcho  N l  dn  vay  õnguån  Ön  î Öp  ¾c  ò): t  vi tr  Ti Kh (c Nî  273.01 TK    Nî  283.01 TK    Nî  293.01 TK  Cã   684.01 TK    6.2.2. ¹ch    µn   H to¸nb giao nguån  èn  µ  è    îcho    v v s dn  vay: Ngay  sau    Ën  îc biªn b¶n  µn  khi nh ®    b giao  ã  y     ÷  ý  ña    c ®Ç ®ñ ch k c l∙nh ®¹o    c¸c bªn  µ  ng  Êu  ña    ¬  v ®ã d c hai c quan, c¨n  tæng  è    î cho    cø  s dn  vay    ghi trongbiªnb¶n  µn     b giao,kÕ     Ëp chøng  õvµ    to¸nl   t   ghi: ­§èivíi è    îcho        dn  s vay  õnguån  èn  t  v cho vay    Õt viÖc  µm: gi¶iquy   l  Nî  871.01 TK  Cã   271.01 TK  Cã   281.01 TK  Cã   291.01 TK  ­§èivíi è    îcho        dn  s vay  õnguån  Ön  î ña  Öp  ¾c  ò): t  vi tr  c Ti Kh (c   Nî  873.01 TK  Cã   273.01 TK  Cã   283.01 TK  Cã   293.01 TK  6.2.3. ¹ch    µn   H to¸nb giao nguån  èn    v cßn  ¹cha  l i cho  vay:
 5. C¨n  tæng  è  ån  èn  cø  s ngu v cßn  ¹ cha li   cho vay    ghi trong biªn b¶n  µn     b giao, kÕ     to¸n lËp  û  Ö m       u nhi chi chuyÓn  Òn  µo  µikho¶n  ña  ti v t   c Chi  nh¸nh  Ng ©n  µng  Ýnh  h Ch s¸ch x∙héivµ        ghi: Nî  871.01 TK  Nî  873.01 TK  Cã   511 TK  6.3.T¹iKho  ¹c Nhµ   ícTW:    b  n  ­ §èi víinguån  èn       v cho  vay:C¨n  lÖnh    cø  chuyÓn  èn  Vô   Õ   ¹ch v do  K ho   tæng  îp  h chuyÓn  n,  Õ   ®Õ k to¸n lËp  û  Öm       u nhi chi chuyÓn  Òn  ti cho  ©n   Ng hµng  Ýnh  Ch s¸ch x∙héi, Õ             to¸nghi: k Nî  871.01 TK  Nî  873.01 TK    ã   511 C TK  ­ §èivíiQuü   ù       d phßng  ñiro:C¨n  lÖnh  r    cø  chuyÓn  èn  Vô   Õ   ¹ch v do  K ho   tæng  îp  h chuyÓn  n,  Õ   ®Õ k to¸n lËp  û  Öm       u nhi chi chuyÓn  Òn  ti cho  ©n   Ng hµng  Ýnh  Ch s¸ch x∙héi, Õ             to¸nghi: k Nî  871  TK  .90 Cã   511 TK  7.C«ng  Öc  ùc hiÖn    vi th   sau    µn  khib giao 7.1.B¸o    ×nh  ×nh  µ  Õt    c¸o t h v k qu¶  µn  b giao: Ngay  sau    µn  khib giao,KBNN     tØnh,thµnh  è  ã    ph c tr¸chnhiÖm   öingay    g  biªn b¶n  µn    b giao  Ò   v KBNN       TW ®Ó tæng  îp  µ  µn  h v b giao  cho  ©n   µng  Ng h ChÝnh  s¸ch x∙héi, ng  êib¸o         ®å th   c¸o ban chØ  o  ¬ng  ×nh ë  ®¹ ch tr   Trung  ng. ¬ 7.2.B¸o      c¸o cho  vay,thu nî.    Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön bµn  tr th hi giao, hµng    th¸ng c¸c KBNN   ã  c tr¸ch   nhiÖ m  tæng  îp sè  Öu cho  h   li   vay,thu nî ®Ó   c¸o KBNN   Êp       b¸o    c trªn. Õ      Ch ®é b¸o c¸o ® îcthùc hiÖn        theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.    ®Þ hi h 7.3.B¸o    Õt to¸nthu vµ  ©n  èitiÒn l∙cho    c¸o quy       ph ph      i vay: ­ §èivíisè    ∙    n   µy  µn        l∙ ® thu ®Õ ng b giao,c¸c KBNN   i    tØnh,thµnh  è  ã    ph c tr¸ch nhiÖm     tæng  îp  h b¸o c¸o  Êp  ã  Èm   c c th quyÒn     ®Ó quyÕt  nh   Öc  ®Þ vi ph©n  èicho    n  Þ  îc hëng  ph   c¸c ®¬ v ®   theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh. B¸o    ®Þ hi h   c¸o ® îclËp vµ  öi®i  Ë m   Êt sau  ngµy  Ó   õngµy  µn      g   ch nh   05  k t  b giao. ­Sè      l∙sau    ©n  èicho    ¬  i khiph ph   c¸cc quan  qu¶n  ýt¹ ®Þa  ¬ng  µ  è    l   i ph v s l∙ i ph¶ichuyÓn  Ò     v KBNN   TW,  KBNN  tØnh, thµnh  è  ã    ph c tr¸chnhiÖm     chuyÓn  ®ñ   µ  Þp  êitheo c¸cquy  nh  Ön  µnh. v k th      ®Þ hi h 7.4.B¸o    Õt to¸nt¹m    c¸o quy     øng    Ý    îqu¸ h¹n: chiph thu n     C¸c KBNN   tØnh,thµnh  è  µ    Öc    åidìng kho¶n  Ý    ph r so¸tvi chib     ph 5%,    c¸c kho¶n  ¹m  t øng  phÝ   ¸n  cho  µ  cßn  ån  ng  õ tr c vµ  è  To ¸n  t ®ä t   í   s ph¸tsinh ®Õ n       ngµy  µn  b giao,®ång  êitæng  îp quyÕt      th   h  to¸ntheo quy  nh  Ön  µnh  íi ®Þ hi h v  KBNN     TW ngay  sau    µn  khi b giao    µm  ®Ó l c¨n  chuyÓn  èn  õ  ü  ù  cø  v t qu d phßng  ñiro hoµn    ¹m  r   tr¶t øng      Ý    îqu¸ h¹n. c¸cchiph thu n     8.Tæ     chøc  ùc hiÖn: th  
 6. § Ò   Þ  ng  Ý  ngh ®å ch Gi¸m  c  ®è KBNN     c¸c tØnh,thµnh  è    Th«ng    ph c¨n cø  t sè    11/2003/TT­ BTC   µy  ng 11/02/2003  ña  é   µi chÝnh  µ  éi dung  íng c BT  vn  h  dÉn  ¹ c«ng    µy  ti  v¨n n chØ  o    é  Ën  ®¹ c¸c b ph nghiÖp  ô  µ    v v c¸c KBNN   ùcthuéc tr     phèihîp víi        Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héithùc hiÖn  Öc  µn         vi b giao   ®¶m  b¶o  Ýnh    ng  êigian quy  nh. ch x¸c,®ó th     ®Þ §èivíic¸c KBNN        tØnh,thµnh  è  îcgiao nhiÖ m   ô    ph ®     v qu¶n  ýc¸c nguån  l    vèn  ã  ån  èc  õ ng©n  c ngu g t   s¸ch  a   ¬ng  ang  ®Þ ph ® cho vay    ôc    c¸c m tiªuchØ   ®Þnh  : gi¶iquyÕt  Öc  µm, xo¸ ®ãi  nh     vi l     gi¶m  Ìo,. .tiÕp  ôc cho  ngh . . t  vay  theo  c¸c quy  nh  Ön  µnh; n Õu   ñ   Þch    ®Þ hi h   Ch t UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  ã  ¬ c quyÕt  nh   ®Þ giao  Ö m   ô  nhi v cho  vay  c¸c  ån  èn  ãi trªn ngu v n     sang  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch    éi th×  Öc  µn  x∙ h   vi b giao  ña  c KBNN   òng  îc c ®  thùc hiÖn    íng dÉn  ¹ C«ng    µy.   nh h   t i v¨n n Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  µn  tr th hi b giao  Õu   ã  íng  ¾ c,    n cv m ®Ò nghÞ     c¸c KBNN   ph¶n    Þp  êivÒ   ¸nh k th   KBNN         Õt. TW ®Ó gi¶i quy
 7. Phô   ôc 01 l  Kho  ¹c Nhµ  íc b  n D a n h  s¸ch c¸c ® è i tî ng v a y v è n .. . ........ . . ........ §Þa  µn... . .......... b . ........... (§¬n  Þ:§ång) v  STT Hä   µ    êi v tªnng   Sè  Òn ti   Sè  Òn ti   Sè  Òn thu nî ti     Dù   îcho  n  Trong  ®ã §Þa chØ   vay vay  îc ®  cho vay vay ngêivay   duyÖt G èc L∙i Trong  ¹n Qu¸  ¹n Khoanh  î h h n A B 1 2 3 4 5=  ­3 2   6 7 8 9 Tæng  éng  I : c (I+I ) I Nguån  èn  v NSNN 1 2 .. . . II Nguån   TiÖp  Kh ¾c 1 2 3 .. . . Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 2003 C¸n  é  Ýn  ông bt d Trëng  phßng  ô  ph tr¸ch K Õ     ëng to¸ntr Gi¸m  c  ®è KBNN (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 8. G hi chó:BiÓu  µy  îclËp trªngiÊy A3     n ®      
 9. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Phô   ôc  l2 (§ãng  Êu  d KBNN) B ¶ n g  kª H å  s ¬  d ù  ¸n c h o  v a y gi¶i u y Õ t vi Ö c l µ m  q Hä   µ    êivay:. . ........................................ v tªnng   . . ........................................ §Þa  chØ:.. . .................................................. . . .................................................. x∙   (ph ng).. . .............   ê . . ............. huyÖn   (quËn,   thÞ  x∙). . ............... . . ............... Sè  èn  v cho vay  îcduyÖt:. . .................  ng ®  . . .................®å . . Sè  èn  v KBNN   ∙  ® cho  vay:. . ..................  ng . . ..................®å . . Sè  èn  ∙    î(gèc): . .....................  ng v ® thu n   . . .....................®å . . D   îcho  n  vay:. . ...........................  ng . . ...........................®å . . Hå   ¬  ù   cho  s d ¸n  vay  å m   ã: g c (Ghi®Çy      Õu  è:sè  Öu,ký  Öu,ngµy    ®ñ c¸cy t   hi   hi   th¸ngcña  Êy tê)   gi   1... . ...................................................... . . ..................................................... .. . . 2... . ...................................................... . . ..................................................... .. . . 3... . ...................................................... . . ..................................................... .. . . 4... . ...................................................... . . ..................................................... .. . . 5... . ...................................................... . . ..................................................... .. . . 6... . ...................................................... . . ..................................................... .. . . 7... . ...................................................... . . ..................................................... .. . . 8... . ...................................................... . . ..................................................... .. . . 9... . ...................................................... . . ..................................................... .. . . 10.. . . .................................................... . . ..................................................... .. . .
 10. 10 .. . ....................................................... . . ....................................................... ..   .. .. . ....................................................... . . ....................................................... ..   .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m  . . . 2003 Bªn  Ën  µn  nh b giao Bªn  µn  b giao Ng ©n  µng  Ýnh  h ch s¸ch x∙héi    Kho  ¹c Nhµ   íc b  n .. . .................. . . ................. .. . .................. . . .................. (Ký,ghirâ hä        tªn) (C¸n bé  Ýn  ông  ý,ghirâ hä   td k       tªn)
 11. 11 Phô   ôc  l 03 Kho  ¹c nhµ  ícTW b  n  Céng  hßa    éichñ  Üa  ÖtNam x∙h   ngh Vi   .. . .............. . . .............. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Biªn b ¶ n  b µ n  giao n hi Ö m  v ô  c h o  v a y  gi¶i u y Õ t vi Ö c l µ m  q (Tõ  Kho  ¹c Nhµ   ícsang  ©n  µng  Ýnh  b  n  Ng h Ch s¸ch x∙héi)    C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 78/2002/N§­   µy  CP ng 04/10/2002 cña  Ýnh  ñ    Ch ph vÒ   Ýn  ông  i víi êinghÌo vµ    i t ng chÝnh  td ®è    ng     c¸c ®è  î   s¸ch kh¸c,Quy Õt  nh       ®Þ sè 131/2002/Q§­ TTg   µy 04/10/2002  ña  ñ  t ng  Ýnh   ñ   Ò  viÖc  ng c Th í Ch ph v thµnh  Ëp Ng ©n  µng  Ýnh  l  h Ch s¸ch x∙héi;    C¨n  Th«ng   è  cø  ts 11/2003/TT­BTC   µy  ng 11/02/2003  ña  é   µi chÝnh  c BT  híng  Én  µn  d b giao  Ö m   ô  nhi v cho  vay    Õt  Öc  µm  gi¶iquy vi l theo  NghÞ   Õt quy   sè 120/H§BT  µy  ng 11/4/1992  ña  éi ®ång  é   ëng  c H  B tr (nay  µ ChÝnh  ñ) tõ l  ph     Kho  ¹c Nhµ   ícsang  ©n  µng  Ýnh  b  n  Ng h Ch s¸ch x∙héi;    H«m  nay, ngµy.. . ../   ¹    . / .. 2003 t iV¨n phßng  Kho  ¹c  µ   íc. . ..  Õn b Nh n . . ..ti  . hµnh  Öc  µn  vi b giao nhiÖ m   ô    v cho  vay    Õt  Öc  µm  gi¶iquy vi l theo  NghÞ   Õt  quy 120/H§BT  µy  ng 11/4/1992  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ Ch Ýnh  ñ)    l  ph cho Chi nh¸nh  ©n  µng  Ýnh    Ng h Ch s¸ch x∙héi. .Néi dung  ô  Ó       .    . c th nh sau: I. µnh  Çn  µn   Th ph b giao 1.V Ò   Ýa    ph Kho  ¹c Nhµ   íc. . ........gå m   ã: b  n . . .......  . . c ­ ­ ­ ­ 2.V Ò   Ýa      ph Chi nh¸nh  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héi. . ....gå m   ã:    . . ...  ., c ­ ­ ­ 3.§¹idiÖn    ¬     c¸cc quan  qu¶n  ých¬ng  ×nh t¹ ®Þa  ¬ng,gå m   ã: l  tr     i ph   c ­ ­ ­ II Néi dung  µn    .  b giao 1.Nguån  èn    v cho vay:
 12. 12 1.1.Tæng  ån  èn    ngu v cho vay  ña  ¬ng  ×nh.. . ............®ång c ch tr . . ...........  .. 1.2.Tæng  ån  èn  ∙    ngu v ® cho  vay:. . .......................  ng . . .......................®å . . 1.3.Nguån  èn    v cßn  ¹cha  l i cho  vay     (1.1­1.2): . ............®ång . . ...........  .. 2.Sè    îcho    dn  vay: Tæng  è    îcho  s dn  vay:. . .................  ng . . .................®å . . Trong  :  ®ã ­Nî    trongh¹n:. . ............®ång   . . ...........  .. ­Nî    ¹n:. . .............  ng   qu¸ h . . .............®å . . ­Khoanh  î:. . ..............®ång   n . ..............  . . (KÌm  theo danh    s¸ch c¸c®èi t ng vay  èn)      î   v 3.C¸c    c«ng  Öc  vi kh¸c: .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . ... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . ... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . ... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . ... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . ... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .... . . ... II   ITr¸chnhiÖm  ña    .   c c¸cbªn 1.Tr¸chnhiÖ m  ña      c Kho  ¹c Nhµ   íc. . ............: b  n . . ............ ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   è  Öu  µn    v s li b giao  µ  Õp  ôc chØ   o    v ti t   ®¹ c¸c Kho  b¹c Nhµ   íctrùcthuéc hoµn  Êtc¸cc«ng  Öc  ªnquan    n      t    vi li   sau    µn  khib giao. ­ ChuyÓn  ån  èn  a    ngu v ch cho  vay      iÓ m     ôc      (ghië ® 1.3 m IIbiªnb¶n  µy) n  vµo  µikho¶n  ña    t  c Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch    éi. . ......  x∙ h . . ....... .ngay  sau    µn  khib giao. Sè  Öu  µi hi t   kho¶n:. . ...........  ¹ . ............. . . ...........t i . ............ . . Sè  Òn:B»ng  è:. . ........................®ång ti   s . . .......................  . . B»ng  ÷:. . ................................... ch . . .................................. ­  èi hîp  íiChi  Ph   v  nh¸nh  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch   éi. . ..xö  ý kÞp   x∙ h . . .. l     thêic¸cvíng m ¾ c          ph¸tsinh sau    µn    khib giao. 2.Tr¸chnhiÖ m  ña        c Chi nh¸nh  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héi. . ...:    . . ... ­TiÕp  Ën    å  ¬  ù      nh c¸ch s d ¸n vay  èn,chÞu  v  tr¸chnhiÖm  Ò   è  Öu vµ  å    v s li   h s¬  ù  ®∙  Ën  µn  d ¸n  nh b giao;thùc hiÖn  Öc      vi cho  vay,thu  î ®èi  íic¸c dù      n  v     ¸n theo c¸cquy  nh  Ön  µnh  Ò      ®Þ hi h v cho  vay  õQuü   èc    ç  î Öc  µm. t  Qu giah tr  vi l
 13. 13 ­ Th«ng    b¸o  Þp  êicho  k th   Kho  ¹c  µ   íc. . .......  Ò   ÷ng  íng b Nh n . . ........ nh.v v  m ¾c     ph¸tsinh (nÕu  ã)sau    µn    c  khib giao ®Ó   ïng nhau    Õt.  c  gi¶iquy C«ng  Öc  µn  vi b giao  Õt  óc vµo  åi. . ... ê cïng  µy; ®¹idiÖn    k th   h . . ..    gi ng     c¸c bªn  u   Êt trÝvíi ®Ò nh       c«ng  Öc  ∙  µn  vi ® b giao trªn®©y  µ  ïng ký  µo       v c   v biªnb¶n. Biªn b¶n  µy  îc lËp  µnh  b¶n  ã    Þ ph¸p  ýngang    n ®  th 08  c gi¸tr   l  nhau: Kho    b¹c  µ   íc. . .......gi÷  b¶n,  Nh n . . ....... 04    Chi nh¸nh  ©n   µng  Ýnh   Ng h Ch s¸ch    x∙ héi. . ..gi÷04  . . .    b¶n. . . Bªn  Ën  µn  nh b giao Bªn  µn  b giao Ng ©n  µng  Ýnh  h ch s¸ch x∙héi    Kho  ¹c Nhµ   íc b  n .. . ................ . . ................ .. . ............ . . ........... Gi¸m  c ®è (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Ghi  ó: ­ Tuú  ch     theo c«ng  Öc  µn  vi b giao  µ   éi dung  m n  biªn b¶n  îc cô    ®  thÓ    ho¸ thªm. ­ Biªnb¶n  Ëp 08      l   b¶n.KBNN     tØnh  öivÒ   g   KBNN     b¶n  TW 01  (kh«ng  Çn  c göikÌm    danh s¸ch c¸c®èi t ng vay).      î    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2