Công văn 191/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
2
download

Công văn 191/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 191/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tờ khai trị giá tính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 191/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  cña Tæng côc h¶i quan ­ Bé tµi chÝnh sè 191/TCHQ­KTTT  vÒ viÖc tê khai TGTT ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2004 KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Xem xÐt ý kiÕn ph¶n ¸nh cña mét sè Côc H¶i quan tØnh,   thµnh phè vµ doanh nghiÖp trong thêi gian ®Çu thùc hiÖn   Th«ng t  118/2003/TT/BTC ngµy 8/11/2003 cña Bé Tµi chÝnh   vµ QuyÕt ®Þnh 1723/TCHQ/Q§/KTTT ngµy 22/12/2003 cña Tæng  côc trëng Tæng côc H¶i quan. Tæng côc H¶i quan híng dÉn   bæ sung mét sè néi dung vÒ tê khai trÞ gi¸ tÝnh thuÕ nh sau: 1. Kh«ng ¸p dông khai b¸o tê khai trÞ gi¸ tÝnh thuÕ  ®èi víi c¸c ®èi tîng sau ®©y: ­ Hµng hãa nhËp khÈu cña khu chÕ xuÊt, doanh nghiÖp  chÕ xuÊt. ­   Hµng   hãa   nhËp   khÈu   theo   lo¹i   h×nh   s¶n   xuÊt   xuÊt  khÈu. Riªng ®èi víi phÇn tiªu thô néi ®Þa th× ph¶i khai  b¸o theo tê khai trÞ gi¸. ­ Hµng nhËp khÈu cã thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu 0%, nhËp  khÈu theo ®iÒu kiÖn CIF, C&F vµ gi¸ ghi trªn hãa ®¬n ®∙  ph¶n ¸nh toµn bé tæng sè tiÒn ngêi mua ph¶i tr¶. ­ Hµng hãa nhËp khÈu thuéc ®èi tîng xÐt miÔn thuÕ. ­   Hµng   hãa   nhËp   khÈu   t¹o   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   cña   c¸c  doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t níc ngoµi. 2.   C¬   quan   H¶i   quan   chÊp   nhËn   viÖc   doanh   nghiÖp   sö  dông   b¶n   photo   Tê   khai   trÞ   gi¸   tÝnh   thuÕ   ®Ó   khai   b¸o.  ViÖc   cÊp   ph¸t   tê   khai   trÞ   gi¸   tÝnh   thuÕ   vÉn   thùc   hiÖn  b×nh thêng. Nh»m t¹o thuËn lîi cho doanh nghiÖp, yªu cÇu Côc H¶i  quan c¸c tØnh,  thµnh phè niªm  yÕt  c«ng  v¨n nµy t¹i c¸c  ®iÓm th«ng quan. Tæng Côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc H¶i quan c¸c  tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản