Công văn 1918/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
3
download

Công văn 1918/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1918/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1918/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1918/BXD-KTTC V/v: Triển khai thực hiện Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2007 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ Kính gửi: Các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định; Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các công việc sau: 1. Các Bộ rà soát các định mức chuyên ngành mà các Bộ đã ban hành trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành chuyển thành công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh: - Rà soát các tập đơn giá xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, các định mức đã ban hành hoặc định mức được Bộ Xây dựng ban hành áp dụng riêng tại địa phương (chưa được Bộ Xây dựng công bố trong hệ thống định mức hiện hành) trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành chuyển thành công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. - Hướng dẫn và qui định áp dụng suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách của địa phương. 3. Các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ các qui định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng và các văn bản khác có liên quan để tổ chức hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do mình quản lý. Các công việc nêu trên đề nghị hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng trước ngày 31 tháng 10 năm 2007. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; (Đã ký) - Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW; Đinh Tiến Dũng - Lưu VP, VKT, KTTC, S(8)
Đồng bộ tài khoản