Công văn 192/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
117
lượt xem
2
download

Công văn 192/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 192/CP-KTTH của Chính phủ về việc xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 192/CP-KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  h Ý n h  p h ñ  S è  192/CP­K T T H  n g µy  29 th¸ng  C 02 n¨ m  2000  vÒ  viÖc ®i Ò u  h µ n h  xu Êt k h È u  g¹o vµ n h Ë p  k h È u  p h © n   ã n b KÝnh    göi: ­Bé    Th¬ng  m¹i, ­ Uû     ban nh©n d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ­ ¬ng, ­C¸c    quan    Bé, c¬  ngang  vµ  quan  Bé  c¬  thuéc ChÝnh    phñ, ­Ban    chØ  ®¹o  ®iÒu  hµnh  xuÊtkhÈu    nhËp    g¹o vµ  khÈu  ph©n   bãn. TiÕp theo QuyÕt ®Þnh   237/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng  n¨m   24  12  1999  ®iÒu  vÒ  hµnh xuÊt khÈu    nhËp    g¹o vµ  khÈu  ph©n bãn n¨m 2000,Thñ ­   t íng ChÝnh    phñ chØ ®¹o mét  vÊn    sè  ®Ò trong c«ng      t¸c®iÒu hµnh  thÓ  cô  nh  sau:  1. Trong      c¸c n¨m  1997­1999,hÖ     thèng    c¸c doanh  nghiÖp  ®Çu  mèi kinh  doanh xuÊt khÈu  g¹o  nhËp  vµ  khÈu ph©n  bãn  ® îc h×nh  ®∙    thµnh      kh¸ æn ®Þnh; nh×n    chung,ho¹t®éng  hiÖu      cã  qu¶. §Ó     ho¹t®éng  kinh doanh    xuÊt khÈu    g¹o  nhËp  vµ  khÈu ph©n  bãn ngµy  cµng  hiÖu  cã  qu¶, v÷ng    ch¾c;  b¶o  ®¶m     tiªuthô  kÞp   thêilóa  hµng  ho¸  vµ  cung øng  vËt tcho  ®ñ     s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp      hîp lý,tr¸nhthua  víi c¶      gi¸   thiÖt   cho n«ng  d©n, Chñ  tÞch    Uû ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè, Bé    Th¬ng  m¹i vµ  N«ng    Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n  tr¸chnhiÖm   êng  cã    th xuyªn  kiÓm     tra viÖc thùc  hiÖn  nhiÖm   ®∙  îc giao  vô  ®   cho    c¸c doanh  nghiÖp  ®Çu   mèi,rµ    so¸t,chÊn    chØnh  ho¹t®éng    kinh doanh    cña    c¸c doanh  nghiÖp   trùc thuéc,b¶o    ®¶m  t×nh  h×nh   tµichÝnh  doanh  nghiÖp  lµnh m¹nh, kinh    doanh  ®óng  môc  ®Ých, kh«ng      ®Ó mÊt  c©n      ®èi líntrong s¶n    xuÊt vµ u    l th«ng  hµng  ho¸;cã    biÖn  ph¸p  lýkÞp    xö    thêinh÷ng  êng  lµm    tr hîp  tr¸ chñ  ¬ng, chØ  i tr   ®¹o  cña ChÝnh  phñ  híng dÉn  vµ    cña      c¸cBé, ngµnh  chøc  n¨ng. 2.Tæng    côc    H¶i quan  tr¸chnhiÖm  cã    th«ng    b¸o ®Þnh  cho  kú  Trëng ban  chØ  ®¹o ®iÒu  hµnh  xuÊt khÈu    g¹o  nhËp  vµ  khÈu ph©n bãn  (10 ngµy mét  lÇn) kÕt    qu¶ xuÊt khÈu    g¹o  nhËp  vµ  khÈu  ph©n bãn    i c¸c lo¹ cña    c¸c doanh  nghiÖp  ®Çu   mèi    ®Ó gióp Ban    chØ  ®¹o ®iÒu  hµnh  th«ng    vµ  tinkÞp    thêicho  c¸cdoanh    nghiÖp  trong tr   êng    hîp cÇn thiÕt. 3.Giao  tr   Bé  ëng  Th¬ng      së  Bé  m¹i,trªnc¬  xem    xÐt chÆt    chÏkh¶ n¨ng    tµi chÝnh  t×nh  vµ  h×nh  chøc  tæ  s¶n xuÊt­kinhdoanh       cña doanh nghiÖp,quyÕt    ®Þnh  thÓ  cô  viÖc ®iÒu  chØnh,    bæ sung    c¸c doanh nghiÖp ®Çu  mèi xuÊt  khÈu  g¹o hoÆc  nhËp khÈu ph©n  bãn    yªu  khicã  cÇu  cña  ban  Uû  nh©n  d©n  c¸ctØnh,thµnh      phè hoÆc     quan  Bé, c¬  chñ qu¶n cña doanh nghiÖp. 4.§èivíi   i       lo¹ ph©n  c¸c   bãn  Æc   ® chñng (ph©n    visinh,ph©n    bãn qua  . . l¸ .  ) trong    níc cha  s¶n xuÊt  ®∙  îc phÐp   dông  iViÖt  vµ  ®   sö  t¹  Nam,  c¸c doanh  nghiÖp  ®¨ng  ngµnh  cã  ký  nghÒ kinh doanh      îcnhËp    phï hîp ®   khÈu theo nhu  cÇu s¶n  xuÊt­kinhdoanh.     
  2. 2 §èivíi     ph©n    ho¸ häc    lµnguyªn liÖu ®Ó       s¶n  xuÊtph©n    bãn tæng      hîp,c¸c doanh nghiÖp  cã  ®∙  ®¨ng  s¶n  ký  xuÊt,giÊy chøng      nhËn  ®¨ng  chÊt l   ký   îng vµ  nh∙n m¸c    s¶n phÈm   theo quy ®Þnh hiÖn  hµnh,® îctrùctiÕp nhËp          khÈu theo  nhu cÇu s¶n xuÊt. Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn    bæ sung    c¸c nguyªn t¾c nªu    th«ng    trªnvµ  b¸o ®Ó     quan,Uû  c¸cc¬    ban  nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  biÕt,chØ    ®¹o  thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản