Công văn 192/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 192/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 192/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 192/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc h¶i quan ­ Bé Tµi chÝnh sè 192/TCHQ­KTTT  ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2004 vÒ viÖc ®èi tîng ¸p dông  Th«ng t 118/2003/TT/BTC  KÝnh   göi:   Côc   H¶i   quan   c¸c   tØnh,   thµnh   phè,  liªn tØnh C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   60/2002/N§­CP   ngµy   06/6/2002   cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi   víi hµng hãa nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh thùc   hiÖn   §iÒu   7   HiÖp   ®Þnh   chung   vÒ   thuÕ   quan   vµ   th¬ng   m¹i  (GATT); Theo   quy   ®Þnh   t¹i   Môc   I   Th«ng   t  sè   118/2003/TT/BTC   ngµy 8/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh 60/2002/N§­CP: Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®èi tîng ¸p dông Th«ng t  118/2003/TT/BTC ngµy 8/12/2003 nh sau: 1. Hµng hãa nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c bªn  hîp doanh  thuéc  ®èi tîng  ®iÒu  chØnh cña LuËt  §Çu  t  níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam; 2. Hµng hãa nhËp khÈu theo hîp ®ång th¬ng m¹i cã xuÊt  xø Hoa Kú; 3. Hµng hãa nhËp khÈu theo hîp ®ång th¬ng m¹i trong  Danh môc hµng hãa cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh vÒ  u   ®∙i   thuÕ   quan   cã   hiÖu   lùc   chung   (CEPT)   cña   c¸c   níc  ASEAN; §èi víi hµng hãa nhËp  khÈu  cã xuÊt  xø tõ c¸c níc,  vïng l∙nh thæ, khèi liªn minh quèc gia kh¸c, Bé Tµi chÝnh  sÏ phèi hîp víi Bé Th¬ng m¹i rµ so¸t cam kÕt trong c¸c  HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i song ph¬ng vµ ®a ph¬ng ®Ó th«ng b¸o  sau. Tæng côc H¶i quan  th«ng  b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt  vµ  thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản