Công văn 1931/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
2
download

Công văn 1931/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1931/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh theo phương pháp khấu trừ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1931/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc thuÕ sè 1931 TCT/DNK  ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2005 vÒ viÖc qu¶n lý thuÕ ®èi víi  c¸c c¬ së kinh doanh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Qua kiÓm tra n¾m t×nh h×nh còng nh  ph¶n ¸nh cña mét   sè ®Þa ph¬ng th× vÉn cßn tån t¹i viÖc hé kinh doanh nép   thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ cã møc thuÕ kª khai ph¶i   nép thÊp h¬n hé nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p kho¸n æn ®Þnh  hoÆc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp míi thµnh lËp do chuyÓn tõ   hé c¸ thÓ lªn cã møc thuÕ kª khai ph¶i nép thÊp h¬n møc   nép thuÕ kho¸n tríc ®©y, Tæng côc thuÕ cã ý kiÕn nh sau: Yªu   cÇu   c¸c   Côc   thuÕ   chØ   ®¹o   c¸c   Chi   côc   thuÕ   rµ  so¸t, lËp danh s¸ch c¸c hé kinh doanh nép thuÕ theo ph¬ng  ph¸p khÊu trõ vµ doanh nghiÖp míi thµnh lËp do chuyÓn tõ  hé   kinh   doanh   c¸   thÓ   cã   møc   thuÕ   kª   khai   thÊp   h¬n   møc  thuÕ kho¸n  tríc ®©y,  tæ chøc  kiÓm  tra sè ®èi  tîng  nµy;  nÕu sæ s¸ch kÕ to¸n më kh«ng ®Çy ®ñ; hãa ®¬n, chøng tõ kÕ  to¸n ph¶n ¸nh kh«ng ®óng quy ®Þnh vµ kh«ng ®óng víi thùc  tÕ kinh doanh th× Ên ®Þnh doanh thu tÝnh thuÕ vµ sè thuÕ  ph¶i   nép,   møc   thuÕ   Ên   ®Þnh   tèi   thiÓu   ph¶i   cao   h¬n   møc  thuÕ kho¸n tríc ®©y; ph¶i chÊm døt t×nh tr¹ng hé nép thuÕ  theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ hoÆc doanh nghiÖp míi thµnh lËp  do chuyÓn tõ hé kinh doanh c¸ thÓ lªn nép thuÕ theo ph¬ng  ph¸p khÊu trõ cã møc thuÕ kª khai thÊp h¬n møc thuÕ kho¸n  tríc ®©y.
Đồng bộ tài khoản