intTypePromotion=1

Công văn 1932/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
73
lượt xem
3
download

Công văn 1932/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1932/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhãn hàng hoá xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1932/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 1932  C H Q / G S Q L   q T n g µy  02 th¸ng 05 n¨ m  2003  Ò  viÖc g hi n h∙n  v h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè VÒ  viÖc    ghinh∙n néidung      xuÊt xø        ®èi víihµng    ho¸ xuÊt khÈu,c¨n cø        ý  kiÕn  Th¬ng    i Bé  m¹i t¹ C«ng  sè  v¨n  1633/BTM­QLCL   ngµy 18/4/2003,Tæng     côc    H¶i quan híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  1. Ngµy  2/7/2001, Tæng     côc  H¶i  quan  C«ng  cã  v¨n  2716/TCHQ­ sè  GSQL   híng dÉn    thùc hiÖn    chØ  ®¹o  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ C«ng    v¨n sè  521/CP­ KTTH  ngµy  13/6/2001    vÒ viÖc    ghi nh∙n  hµng  ho¸ ®èi    víihµng  xuÊt   khÈu, trong ®ã       quy  ®Þnh  hµng  xuÊt khÈu    cña    c¸c doanh  nghiÖp  thuéc  mäi  thµnh phÇn  kinh tÕ    kh«ng  ph¶ithùc hiÖn      ®Çy  néidung    ®ñ    ghinh∙n hµng      ho¸ vÒ “xuÊtxø    hµng   ho¸ xuÊtkhÈu” nÕu        c¸cdoanh  nghiÖp  yªu cÇu  kh¸ch ®ã    vµ    hµng    níc ngoµi kh«ng    ®ßi   hái.Quy  ®Þnh   nµy  chØ   hiÖu    cã  lùc ®Õn  ngµy  31/12/2002,v×    vËy  yªu  cÇu  Côc  ëng  tr Côc  H¶i  quan  tØnh, thµnh    phè tiÕp   tôc chØ     ®¹o    c¸c Chi  côc  H¶i  quan  thùc  hiÖn  nghiªm  chØnh  viÖc  kiÓm     tra, qu¶n      lýnéi dung   ghi nh∙n  hµng  ho¸  xuÊt khÈu    theo quy  ®Þnh  i   t¹  QuyÕt  c¸c ®Þnh   cña Thñ  íng  t ChÝnh   phñ  178/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  30/8/1999  ban  hµnh  quy chÕ     ghi nh∙n  hµng  ho¸ u l th«ng  trong níc vµ      hµng  ho¸ xuÊt nhËp    khÈu; QuyÕt ®Þnh  cña Thñ  t íng ChÝnh  phñ sè 95/2000/Q§­ TTg  ngµy  15/8/2000  viÖc  vÒ  ®iÒu  chØnh, bæ     sung  mét  néi dung  sè    cña  quy  chÕ    ghi nh∙n hµng  ho¸ u  l th«ng  trong    hµng  níc vµ  ho¸  xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu  ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  178/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  30/8/1999  cña Thñ ­t íng ChÝnh    phñ;ChØ   cña    thÞ  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  28/2000/CTT­ sè  TTg ngµy  27/12/2000 vÒ    viÖc  thùc hiÖn    Quy  chÕ   ghinh∙n hµng      ho¸ ban  hµnh  kÌm theo  Q§   178. 2. §èivíihµng          ho¸ s¶n xuÊt t¹    i ViÖt Nam       ®Ó xuÊt khÈu      mµ kh¸ch hµng    níc ngoµi cã      yªu  cÇu    ghi nh∙n hµng  ho¸ riªng th×    ph¶i cã      néi dung    ghi “s¶n  phÈm  chÕ     i t¹ot¹ ViÖt Nam”    hoÆc  “s¶n phÈm   cña ViÖt Nam”; c¸c néi dung          kh¸c® îcphÐp        ghitheo yªu cÇu        ghinh∙n cña    kh¸ch hµng    nhËp khÈu. 3. S¶n    phÈm  xuÊt khÈu    cña    c¸c Hîp ®ång    gia c«ng cho    níc ngoµi ® îc     ghitªnnícs¶n        xuÊt theo      ®Ò nghÞ  cña  bªn thuªgia c«ng      nªu  trong hîp ®ång      gia c«ng    hoÆc   phô  kiÖn    hîp ®ång    giac«ng.NÕu   thuªgia c«ng      bªn      ®Ò nghÞ  ® îcghitªnnícs¶n          xuÊt kh¸c ViÖt Nam   trong hîp ®ång          th×      gia c«ng,bªn      thuª giac«ng    ph¶icam     kÕt chÞu  tr¸chnhiÖm  viÖc          vÒ  ghitªnnícs¶n  xuÊtnµy.   4.      §èi víic¸c s¶n  phÈm   hoµn  chØnh  îc nhËp  ®   khÈu  d¹ng  ë  th¸o rêi    , hoÆc  nhËp  khÈu    linhkiÖn      tõ níc ngoµivÒ    ViÖt Nam       ®Ó l¾p    r¸p gi¶n ®¬n,     hoÆc  chØ  lµm  ®éng    t¸c®ãng   gãi bao  vµ  b×  sau   ®ã s¶n  phÈm   i îc xuÊt l¹ ®       khÈu  cho  kh¸ch hµng  níc ngoµi th× chÊp  nhËn  cho  ghi “s¶n phÈm   cña.. . ....... r¸p t¹  . . ..... . l¾p    i ViÖt Nam”    hoÆc  “s¶n phÈm  cña.. . ....... . . .....  . ®ãng  gãit¹ ViÖtNam”.     i   Yªu  cÇu  Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè híng dÉn    c¸c ®¬n  trùc vÞ    thuéc thùc hiÖn.      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2