Công văn 1936/LĐTBXH-TTr

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Công văn 1936/LĐTBXH-TTr

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1936/LĐTBXH-TTr về việc bãi bỏ giấy chấp nhận về an toan lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1936/LĐTBXH-TTr

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n  cña Bé lao ®éng ­ th¬ng binh vµ x∙ héi  sè 1936/l®tbxh­ttr ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2004 vÒ viÖc  b∙i bá giÊy chÊp thuËn vÒ an toµn lao ®éng KÝnh göi:  ­ C¸c ngµnh qu¶n lý s¶n xuÊt, kinh doanh     ­ C¸c Së lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ x∙ héi ­ C¸c doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  x∙ héi nhËn  ®îc c«ng v¨n   cña mét sè  doanh nghiÖp hái vÒ  viÖc cÊp giÊy chÊp thuËn   vÒ  an toµn lao  ®éng  ®èi víi c¸c c¬  së  s¶n xuÊt, chÕ  t¹o   m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, c¸c chÊt cã  yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ   an toµn lao  ®éng, vÖ  sinh lao  ®éng, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng   binh vµ x∙ héi tr¶ lêi nh sau: ­ C¨n cø kho¶n 2 §iÒu 96 cña Bé  LuËt lao  ®éng  ®∙  ® îc  söa  ®æi, bæ sung n¨m 2002: “ViÖc s¶n xuÊt, sö  dông, b¶o  qu¶n, vËn chuyÓn c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, n¨ng l­ îng,  ®iÖn, hãa chÊt, thuèc b¶o vÖ  thùc vËt ph¶i  ® îc thùc  hiÖn theo tiªu chuÈn an toµn lao  ®éng, vÖ  sinh lao  ®éng.  C¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm  ngÆt vÒ  an toµn lao  ®éng, vÖ  sinh lao  ®éng ph¶i  ®îc  ®¨ng  ký vµ kiÓm ®Þnh theo qui ®Þnh cña ChÝnh phñ”. ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh 29/2003/N§­CP ngµy 31 th¸ng 3 n¨m  2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ c¬ cÊu  tæ chøc cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ x∙ héi. ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   110/2002/N§­CP   ngµy   27   th¸ng   12  n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña  NghÞ   ®Þnh 06/CP ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ  qui ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé  luËt lao  ®éng vÒ  an toµn lao  ®éng, vÖ  sinh lao  ®éng. T¹i  kho¶n 1 §iÒu 1 qui ®Þnh: “ViÖc x©y dùng míi, më réng hoÆc  c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh, c¸c c¬  së   ®Ó  s¶n xuÊt, sö  dông,  b¶o qu¶n, lu tr÷  c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, c¸c chÊt  cã  yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ  an toµn lao  ®éng, vÖ  sinh lao  ®éng th×  chñ   ®Çu t, ngêi sö  dông lao  ®éng ph¶i lËp b¸o  c¸o   kh¶   thi   vÒ   biÖn   ph¸p   b¶o   ®¶m   an   toµn   lao   ®éng,   vÖ  sinh lao  ®éng....  B¸o  c¸o  kh¶  thi  vÒ  c¸c biÖn  ph¸p  b¶o  ®¶m an toµn lao  ®éng, vÖ  sinh lao  ®éng ph¶i  ®îc c¬  quan  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn phª duyÖt; chñ   ®Çu t, ngêi sö  dông  lao  ®éng ph¶i sao göi cho c¬  quan thanh tra nhµ  níc vÒ  lao   ®éng   ®Þa   ph¬ng   ®Ó   theo   dâi   vµ   gi¸m   s¸t   theo   luËt  ®Þnh”.
  2. 2 Do   vËy,   c¸c   doanh   nghiÖp,   c¬   së   s¶n   xuÊt,   chÕ   t¹o  m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, c¸c chÊt cã  yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ  an   toµn   lao   ®éng,   vÖ   sinh   lao   ®éng   kh«ng   ph¶i   cã   chÊp  thuËn cña Bé  lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  x∙ héi, nhng ph¶i  thùc hiÖn viÖc kiÓm  ®Þnh vµ   ®¨ng ký  t¹i c¬  quan lao  ®éng  ®Þa ph¬ng (Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ x∙ héi) theo Th«ng  t sè 23/2003/TT­BL§TBXH ngµy 03/11/2003 cña Bé Lao ®éng ­  Th¬ng binh vµ  x∙ héi quy  ®Þnh, híng dÉn thñ  tôc  ®¨ng ký  vµ  kiÓm  ®Þnh c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t, c¸c chÊt cã  yªu   cÇu   nghiªm   ngÆt   vÒ   an   toµn   lao   ®éng,   vÖ   sinh   lao  ®éng. Thõa   lÖnh   Bé   trëng,   Thanh   tra   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng  binh vµ  x∙ héi xin th«ng b¸o  ®Ó  c¸c ngµnh s¶n xuÊt, kinh  doanh,   c¸c   ®¬n   vÞ   thùc   hiÖn.   NÕu   cã   ph¸t   sinh   míi   xin  th«ng b¸o ®Ó cïng phèi hîp gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản